Broj: 01 - 821

Podgorica, 20.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 819 od 20.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

J A V N I  P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući starim licima

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen licima koja se angažuju za pružanje usluge pomoći u kući starim licima kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.   

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet usavršavanja lica koja pružaju usluge u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Usavršavanje podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka koja se odnosi na pružanje usluge pomoći u kući starim licima kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.  

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući starim licima, kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kvaliteta pružanja navedene usluge. 

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući, broj 01 - 819 od 20.09.2017. godine.   

Uslovi i dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni poziv:

Podnosioci prijava mogu biti:

  

 • Fizička lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju, prilažu program obuke i biografiju;
 • Pravna lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju prilažu program obuke i izvod iz odgovarajućeg registra.

Program obuke mora da ispunjava standarde propisane Pravilnikom o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata, a koji se odnose na sadržaj i organizaciju programa obuke.

Sadržaj programa obuke treba da ispunjava sljedeće standarde:

   1)  jasno definisane ciljeve i zadatke iz oblasti socijalne i dječje zaštite;

   2)  ciljnu grupu korisnika;

   3) jasno defisane postupke praćenja i vrednovanja efekata programa obuke u praksi.

Organizacija programa obuke treba da ispunjava sljedeće standarde:

   1)  zasnovanost na proaktivnim metodama i tehnikama rada;

   2)  broj učesnika u grupi;

   3)  dužinu trajanja.

Program obuke se mora sastojati iz integralnog teksta i rezimea.

Integralni tekst sadrži (detaljno opisano):   

 • naziv programa obuke,
 • autora, odnosno koautore programa obuke,
 • realizatora/e programa obuke,
 • teorijsku zasnovanost programa obuke;
 • opšte ciljeve programa obuke i njegov značaj za oblast socijalne i dječje zaštite,
 • sadržinu programa obuke,
 • specifikaciju ciljeva, metode rada i vremenski okvir po modulima i/ili sesijama,
 • postupke praćenja efekata programa obuke u praksi, odnosno očekivane ishode u pogledu razvoja kompentencija učesnika za koje je obuka predviđena,
 • ciljnu grupu lica kojima je obuka namijenjena,
 • uslove za uključivanje lica u obuku,
 • krajnje korisnike,
 • audio-vizuelna i druga tehnička sredstva za izvođenje obuke,  
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke i dr.

Iz integralnog dijela teksta potrebno je navesti kao rezime programa obuke sljedeće:     

 • naziv programa obuke,
 • autor, odnosno koautori programa obuke,
 • realizator/i programa obuke,
 • ciljevi programa obuke,
 • sadržina programa obuke,
 • kompetencije koje će program obuke razvijati,
 • ciljna grupa lica kojima je obuka namijenjena,
 • oblast na koju se program obuke odnosi,
 • uslovi za uključivanje lica u obuku,
 • krajnji korisnici,
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke.

Rezime ne smije da bude duži od 3 stranice.

Za podatke iz biografije autora, odnosno koautora podnosioci prijava treba da dostave dokaz/e, kao i dokaz/e da realizator ima iskustvo u održavanju obuka iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Stručnu ocjenu programa obuke, na osnovu ispunjenosti standarda iz člana 3 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata, vrši Komisija za akreditaciju programa obuke.

Rješenje o akreditaciji programa obuke donosi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Za sve eventualne konsultacije zainteresovana lica se mogu obratiti Odjeljenju za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, na broj telefona 020/226-181, kao i putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prijava (propisani obrazac A-1), sa kompletnom dokumentacijom, se podnosi u roku određenom ovim pozivom, u zatvorenoj koverti, u štampanom i elektronskom obliku na CD-u, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv za akreditaciju programa obuke broj 01 - 821 od 20.09.2017. godine“  

                                                                                                                                            DIREKTOR

                                                                                                                                            Drago Spaić

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon