Broj: 01 - 822

Podgorica, 20.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 820 od 20.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

J A V N I    P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke

za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima, kao i članovima multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, namjenjena stručnim radnicima, kao i članovima multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.    

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i članova multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.   

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, broj 01 - 820 od 20.09.2017. godine.  

Uslovi i dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni poziv

Podnosioci prijava mogu biti:

 • Fizička lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju, prilažu program obuke i biografiju;
 • Pravna lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju prilažu program obuke i izvod iz odgovarajućeg registra.

Program obuke mora da ispunjava standarde propisane Pravilnikom o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata, a koji se odnose na sadržaj i organizaciju programa obuke.

Sadržaj programa obuke treba da ispunjava sljedeće standarde:

   1)  jasno definisane ciljeve i zadatke iz oblasti socijalne i dječje zaštite;

   2)  ciljnu grupu korisnika;

   3) jasno defisane postupke praćenja i vrednovanja efekata programa obuke u praksi.

Organizacija programa obuke treba da ispunjava sljedeće standarde:

   1)  zasnovanost na proaktivnim metodama i tehnikama rada;

   2)  broj učesnika u grupi;

   3)  dužinu trajanja.

Program obuke se mora sastojati iz integralnog teksta i rezimea.

Integralni tekst sadrži (detaljno opisano):   

 • naziv programa obuke,
 • autora, odnosno koautore programa obuke,
 • realizatora/e programa obuke,
 • teorijsku zasnovanost programa obuke;
 • opšte ciljeve programa obuke i njegov značaj za oblast socijalne i dječje zaštite,
 • sadržinu programa obuke,
 • specifikaciju ciljeva, metode rada i vremenski okvir po modulima i/ili sesijama,
 • postupke praćenja efekata programa obuke u praksi, odnosno očekivane ishode u pogledu razvoja kompentencija učesnika za koje je obuka predviđena,
 • ciljnu grupu stručnjaka kojima je obuka namijenjena,
 • uslove za uključivanje stručnjaka u obuku,
 • krajnje korisnike,
 • audio-vizuelna i druga tehnička sredstva za izvođenje obuke,  
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke i dr.

Iz integralnog dijela teksta potrebno je navesti kao rezime programa obuke sljedeće:     

 • naziv programa obuke,
 • autor, odnosno koautori programa obuke,
 • realizator/i programa obuke,
 • ciljevi programa obuke,
 • sadržina programa obuke,
 • kompetencije koje će program obuke razvijati,
 • ciljna grupa stručnjaka kojima je obuka namijenjena,
 • oblast na koju se program obuke odnosi,
 • uslovi za uključivanje stručnjaka u obuku,
 • krajnji korisnici,
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke.

Rezime ne smije da bude duži od 3 stranice.

Za podatke iz biografije autora, odnosno koautora podnosioci prijava treba da dostave dokaz/e, kao i dokaz/e da realizator ima iskustvo u održavanju obuka iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Stručnu ocjenu programa obuke, na osnovu ispunjenosti standarda iz člana 3 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata, vrši Komisija za akreditaciju programa obuke.

Rješenje o akreditaciji programa obuke donosi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Za sve eventualne konsultacije zainteresovana lica se mogu obratiti Odjeljenju za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, na broj telefona 020/226-181, kao i putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prijava (propisani obrazac A-1), sa kompletnom dokumentacijom, se podnosi u roku određenom ovim pozivom, u zatvorenoj koverti, u štampanom i elektronskom obliku na CD-u, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv za akreditaciju programa obuke broj 01  - 822 od 20.09.2017. godine“  

                                                                                                                                           DIREKTOR

                                                                                                                                            Drago Spaić

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon