Ministarstvo rada i socijalnog staranja održalo je sastanak sa predstavnicama NVO koje se bave zaštitiom od nasilja nad ženama i nasiljem u porodici.

Sastanku su prisustvovale predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Bojana Miletić, predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, predstavnica delegacije Evropske unije.

Glavna tema sastanka bio je proces licenciranja i finansiranja socijalnih servisa. Predstavljeni su Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu, kao i Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite. Predstavnice NVO su iznijele niz prijedloga kako bi se pobošljao položaj NVO u sistemu socijalne zaštite.

Na sastanku je dogovoreno da će se jačati kapaciteti za dobijalnje licence NVO, te će sljedeći sastanak biti održan početkom septembra tekuće godine.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je izrazilo spremnost da prihvati određene sugestije NVO, a koje se odnose na pomenute Pravilnike, ulogu NVO u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u prodici, te pozvalo NVO da se uključi u izradu sektorske analize za 2019. godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon