Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 29. i 30. septembra 2018. godine organizovao „Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – I modul. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Obuci, koju su realizovale autorke programa, Svetlana Dujović i Slobodanka Roganović, prisustvovala su dvadeset dva učesnika/ce, a pratile su je inspektorka socijalne i dječje zaštite i predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuka je prvenstveno namjenjena stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima, zaposlenim u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, iz kojih ustanova je i bio najveći broj učesnika/ca.

Tokom dva dana govorilo se o procesu i konceptu socijalne inkluzije, relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, ulozi i značaju dnevnih centara u sistemu socijalne i dječje zaštite, organizaciji rada u dnevnim centrima, neophodnim procedurama za obezbjeđivanje sigurnog okruženja, specifičnostima i metodama rada s djecom sa različitim smetnjama, organizaciji individualnog i grupnog rada, vođenju dokumentacije o korisnicima u dnevnim centrima, primjeni propisanih obrazaca, izradi individualnih planova rada, važnosti prilagođavanja plana mogućnostima i potrebama konkretnog korisnika/ce, vođenju listi praćenja, izradi izvještaja o korisniku i zaključku ponovnog pregleda, timskom radu, saradnji sa centrima za socijalni rad i razvijanju partnerskog odnosa sa roditeljima. Sve obrađene teme bile su bogato ilustrovane primjerima iz iskustva i prakse autorki programa, što je dodatno doprinosilo njihovoj relevantnosti, aktuelnosti i zanimljivosti. Svaku tematsku cjelinu pratile su odgovarajuće vježbe kroz koje su učesnici programa, radeći u malim grupama, uvježbavali primjenu stečenih znanja u praksi.

Predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu pratila je program obuke sa ciljem procjene kvaliteta realizacije programa, i to kroz posmatranje sa učešćem i anketiranje učesnika tokom i na kraju obuke.

Svi učesnici, njih 23, će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.     

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon