Zavod za socijalnu i dječju zaštitu tokom marta mjeseca počeo je sa realizacijom eksterne supervizije, u skladu sa mjerama iz  Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period 2018 – 2022 .god.

Eksterna supervizija sprovedena je na način što su supervizori Zavoda obišli centre za socijalni rad, organizovali grupne i individulane sastanke, a 17.aprila organizovan je grupni supervizijski sastanak u prostorijama Zavoda.

Tokom obilazaka centara za socijalni rad, 49 stručnih radnika iskazalao je potrebu za supervizijskom podrškom – 11 supervizora, 8 rukovodilaca stručnih službi, 29 voditelja slučaja i 1 stručni radnik na materijalnim davanjima.

Stručni radnici su uglavnom izrazili zadovoljstvo dosadašnjom  saradnjom sa supervizorima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i pozitivan stav prema obezbeđenoj superviziji  čiju ulogu primarno sagledavaju kao podržavajuću, a što je u skladu sa njihovim potrebama i očekivanjima.

Centri za socijalni rad koji nemaju svog internog supervizora, zbog manjka broja stručnih radnika, naglašavaju značaj eksterne supervizije i ističu potrebu za češćim kontaktima sa Zavodom, kako kroz naše obilakse, tako i putem drugih oblika komunikacije (telefonom, mejlom). U ovim centrima za socijalni rad, podršku kroz rad na slučaju, voditelji slučaja dobijaju od rukovodioca službe i direktora.

Tokom sastanaka, osvrnuli smo se kako na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, tako i na njihove snage.

Kao značajne snage u svom radu stručni radnici  izdvajaju:

  • dobre međuljudske odnose unutar pojedinih službi i fleksibilno korištenje timskog rada u slučajevima u kojima je timska saradnja jedna od mogućnosti, ali ne i obaveza;
  • u pojednim manjim centrima za socijalni rad, stručni radnici na materijalnim davanjima uključuju se u određene segmente poslova vođenja slučaja (izrada nalaza i mišljenja za potrebe ZIKS-a, Suda za prekršaje – vezano za prekršajne postupke prema maloljetnicima) kako bi bar u manjoj mjeri rasteretili voditelje slučaja i doprinjeli nesmetanom odvijanju poslova;
  • želja za učenjem i profesionalnim usavršavanjem;
  • prepoznavanje potrebe za proaktivnim radom u zajednici - uposleni ispoljavaju afinitete i posjeduju stručne kapacitete.

Teme koje definišu kao “problematične”, a odnose se na proces rada su :

  • postavljanje i uloga staratelja;
  • zbrinjavanje psihijatrijskih bolesnika nakon hospitalizacije;
  • rad sa licima koja se bila na izdržavanju kazne zatvora (i njihovim porodicama);
  • izvršenje mjere pojačanog nadzora starateljstva nad maloljetnim licima;
  • rad sa žrtvama nasilja (ujednačavanje prakse);
  • definisanje prijemne kancelarije;

U skladu se ovim  temama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu održao je prvi grupni sastanak supervizora, 17. aprila 2019. god., na temu “postavljanje i uloga staratelja”. Sem supervizora, sastanku su prisustvovali direktor Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Goran Kuševija, pravnica iz Ministasrtva rada i soc.staranja Vesna Cimbaljević, inspektor socijalne i dječje zaštite Vlastimir Knežević, kao i direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić.

Zaključak sa sastanka je bio da je neophodno formirati radnu grupa koja će definisati  smjernice o postupanju stručnih lica u predmetima vezanim sa poslove starateljstva, kako bi se u svim centrima za socijalni rad ujednačila praksa.

Tokom drugog kvartala, eksterni supervizori Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, nastaviće sa obilaskom centara za socijalni rad, a posebna pažnja biće posvećena onim centrima koji nemaju internog supervizora.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon