Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, organizovao je edukaciju iz oblasti supervizije za svoje zaposlene. Zadatak supervizije je da obezbijedi stručnim radnicima takvo profesionalno okruženje u okviru kojeg mogu biti efikasani, odgovorni, kreativani profesionalci, usmjereni ka razvijanju profesionalnih vještina i kao takva ona je pokretač profesionalnog razvoja.

Ova obuka počela je sa realizacijom 16. septembra 2019. godine u prostorijama Zavoda, a održaće se u 6 modula u trajanju od 17 dana. Teme koje će se tokom obuke obrađivati su: proces individualne i grupne supervizije, teorija promjene i motivacionii razgovor u superviziji, profesionalni stres i mentalno zdravlja pomagača i specifičnosti supervizije u zaštiti dobrobiti djece. Cilj ove obuke je rekonstruisanje sadašnjeg modela supervizije, koncipiranje efikasnog i prepoznatljivog modela koji će odgovoriti na sve potrebe stručnih radnika za podrškom i razvojem stručnih kompetencija, ne samo u centrima za socijalni rad, kako je sada uspostavljeno, već i kod svih pružalaca usluga. Dodatna edukacija i usavršavanje zaposlenih u Zavodu za ulogu eksternih supervizora nije bitna samo za povećanje njihovih sopstvenih kapaciteta, već će kvalitetnijim superviziranjem pomoći superizantima u centrima za socijalni rad i pružaocima usluga socijalne zaštite da budu bolji stručnjaci i da se u svom radu osjećaju kompetentijim, što za krajnji ishod ima pružanje kvalitetnije i efikasnije usluge korisnicima, a čime se  postiže i osnovni zahtjev supervizije - zaštita najboljih interesa korisnika.

Program obuke vodiće prof. dr sc. Marina Ajduković, psihološinja; prof. dr sc. Kristina Urbanc, socijalna radnica; doc. dr sc. Maja Laklija, socijalna radnica i Jasenka Pregrad, psihološkinja, supervizor i terapeut. Ovaj program, koji će predavači adaptirati za potrebe Zavoda, slijedi pravila ANSE koja definišu minimalne standarde za edukativne programe za supervizore.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon