U toku trećeg kvartala 2019. god. u cilju sprovođenja eksterne supervizije, samostalni savjetnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, zaduženi za ove poslove, obišli su 7 centara za socijalni rad.  U fokusu rada bili su centri za socijalni rad koji se nalaze u sjevernom dijelu Crne Gore i to:

 1. JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin
 2. JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje;
 3. JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje;
 4. JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnjicu
 5. JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Pored navedenih supervizija je obezbijeđena i za dva centra za socijalni rad koji nemaju imenovane interne supervizore, već za njih ovu vrstu supervizije i dalje obavlja Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a to su:

 1. JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad i
 2. JU Centar za socijalni rad za opštinu Cetinje

Oraganizovani su grupni sastanci sa voditeljima slučaja i njihovim supervizorima. Tokom obilazaka, 32 stručna radnika iskazalo je potrebu za eksternom supervizijskom podrškom.

Teme koje su se izdvojile na ovim  sastancima bile su :

 • Saradnja sa sudovima u postupcima razvoda braka – neusaglašenost mišljenja stručnih radnika koji rade na ovim poslovima o tome da li voditelji slučaja u svom mišljenju treba da se izjasne kome od roditelja po razvodu braka, treba povjeriti maloljetnu djecu;
 • Zahtjevi sudija u pogledu rokova za dostavljanje nalaza i mišljenja – ponekad od stručnih radnika očekuju da im za najviše 10 dana dostave nalaz i mišljenje, što u kompleksnim slučajevima nije moguće i samim tim, kratak rok utiče na kvalitet traženog dokumenta;
 • Uloga “centra za socijalni rad” u različitim sudskim postupcima – razjasniti uloge, obaveze i odgovornosti;
 • Primjena novog protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici – prednosti i nedostaci;
 • Teškoće sa kojima se susreću voditelji slučaja u malim sredinama – uticaj predrasuda, teškoće u sprovođenju principa povjerljivosti u smislu iznošenja informacija o strankama u postupku, od strane drugih organa, što nepovoljno utiče na klijente i narušava rad stručnih radnika;
 • Problemi vezani za organizaciju poslova u samim centrima za socijalni rad – manjak stručnog kadra, ili neadekvatno korištenje postojećih stručnih resursa, velika izloženost stresu i profesionalno sagorjevanje

Osim obilazaka centara za socijalni rad, 15. oktobra održan je treći sastanak supervizora u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Na inicijativu supervizorke iz Centra za socijalni rad iz Plava, sproveli smo superviziju slučaja, koji se odnosio na zbrinjavanje djeteta bez roditeljskog staranja, koje je pretrpjelo nasilje u porodici.

Ovom sastanku prisustvovalo je 7 supervizora i jedan rukovodilac stručne službe, koji su kroz diskusiju osvijetlili slučaj sa različitih aspekata, razmijenili svoja iskustva u radu na sličnim slučajevima i formulisali prijedloge za dalji rad.

Zajednički stav svih prisutnih bio je da u slučajevima neodložnih intervencija nailaze na probleme u saradnji sa pružaocima usluga, jer se od njih zahtijeva da ispoštuju identičnu proceduru kao i za slučajeve koji se procjene kao “hitni”. Mišljenja su da njihove procjene o stepenu rizika nisu dovoljno uvažene te da se iz tog razloga nepotrebno odlaže zbrinjavanje korisnika. Prijedlog ove grupe bio je da se sazove sastanak na kom bi bili prisutni direktori ustanova, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, kao i nekoliko stručnih radnika iz Centara za socijalni rad kako bi se ovi problemi riješili.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon