U srijedu, 6. novembra 2019. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu organizovan je Upravni odbor za Analizu sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Tokom održavanja Upravnog odbora predstavljeni su metodologija istraživanja kao i ciljevi koji se žele postići a to su:

 • Upravljanje i nadzor nad sprovođenjem sveobuhvatne analize sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori (planirane za 2019. godinu), davanje savjeta vezano za sami proces, njegov obuhvat i sadržaj same analize.
 • Promovisanje efikasne koordinacije među glavnim partnerima koji doprinose reformi sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori, između ostalog i kroz dalju upotrebu završenih ili planiranih analiza ili drugih aktivnosti na prikupljanju i interpretaciji podataka.
 • Promovisanje osjećaja vlasništva nad ovim procesom, te distribucija i dalja upotreba nalaza i rezultata prilikom kreiranja politika, zagovaranja i daljih reformi, u skladu sa Programom ekonomskih reformi, nacionalnom Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite (2018-2022) i drugim prioritetnim obavezama koje proizilaze iz nacionalnih politika ili procesa EU integracija.

Glavni zadaci koji su postavljeni su:

 • Usvajanje Opisa projektnog zadatka analize sistema socijalne zaštite, uključujući glavna istraživačka pitanja, obuhvat i rokove;
 • Upravljanje i nadzor nad definisanjem (u smislu obuhvata) i sprovođenjem analize;
 • Podrška u uklanjanju eventualnih prepreka koje se mogu pojaviti tokom procesa sprovođenja analize;
 • Promovisanje koordinacije među partnerima, vezao za različite segmente analize;
 • Omogućavanje pristupa glavnim sagovornicima ili podacima, ukoliko se ukaže potreba;
 • Usvajanje nacrta izvještaja i finalnog izvještaja sa ključnim nalazima;
 • Postizanje dogovora o daljoj upotrebi nalaza, i podrška u formulisanju odgovarajućih predloga politika.

Članovi ovog Upravnog odobra su:

 1. Kemal Purišić, Ministar rada i socijalnog staranja, Predsjedavajući
 2. Dr Mevlida Gusinjac, Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu, Ministarstvo zdravlja, članica
 3. Arijana Nikolić Vučinić, Generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje, Ministarstvo prosvete, članica
 4. Tamara Ivković, Koordinatorka, Direktorat za budžet, Ministarstvo finansija, članica
 5. Bojana Miletić, Načelnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku, Institut za socijalnu i dječiju zaštitu, članica
 6. Vuk Čađenović, pomoćnik direktorice, MONSTAT, član
 7. Miodrag Dragišić, Pomoćnik stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, član
 8. Nina Krgović, Koordinatorka, MOR, članica
 9. Gonzalo Javier Reyes Hartley, Predstavnik Svjetske banke, član
 10. Ivana Vujović, Predstavnica NVO Juventas, članica
 11. Goran Nikolić, Predstavnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, član
 12. Osama Makavi Kogali, šef Predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, član

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon