U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, do sada su realizovane tri od planiranih 4 četiri obuke na temu “Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti”. Autori programa obuke i predavači su Lidija Milanović i Nikola Grujičić.
Ovaj program obuke nudi znanja i vještine koja su neophodna da bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava. On takođe uspostavlja vezu između procesnih mehanizama za utvrđivanje najboljih interesa djeteta i stručnog postupka u centru za socijalni rad. Cilj obuke je doprinos ostvarivanju zaštite djece u centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravima djeteta.


Suština koncepta prava djeteta je u tome da dijete nije objekt roditeljskog prava, nego subjekt, koji uz pomoć roditelja slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života, u skladu sa svojom zrelošću i godinama života. Prava djeteta pripadaju djeci samim tim što su djeca, i predstavljaju ono što odrasli, koji su odgovorni za djecu treba da urade da bi djeca bila srećna, zdrava i sigurna. Ova prava nisu izvedena iz prava roditelja i staratelja i ne zavise od njih, već su oni, kao i država obavezni da se staraju o zaštiti i ostvarivanju ovih prava. Djeca su posebno osjetljiva ciljna grupa korisnika u sistemu socijalne zaštite i zaštita djece se realizuje u situacijama kada je neophodno dijete zaštiti od povređivanja i nanošenja štete.


Međuagencijske smjernice za vođenje slučaja u zaštiti djece, usvojene od strane radne grupe za zaštitu djece (CPWG) definišu osnovne principe vođenja slučaja u zaštiti djece. Oni stavljaju dijete u centar intervencija i omogućavaju da svi učesnici intervencija u zaštiti djece budu usmjereni na dijete/djecu, njihovu dobrobit i porodicu. Primjena principa je i temelj zaštite i odgovornosti za donošenje odluka i preuzimanje mjera za zaštitu djece.


Do sada je obuku prošlo 56 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite i svi učesnici obuke dobiće sertifikat o završenom programu obuke.

 

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon