Završen je drugi modul edukacije za eksterne supervizore u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Ona unapređuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir lični, organizaconi, društveni i politički aspekt.

Supervizija nudi:
- pojašnjavanje sprovođenja profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
- razumijevanje složenih profesionalnih pitanja i sistema u kojima se odvija profesionalni rad
- podršku u reflektovanju i procesu odlučivanja u vezi sa aktualnim profesionalnim pitanjima
- podršku u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima
- podršku i usmjeravanje procesa promjene
- kreativna rješenja za nove profesionalne izazove
- otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
- prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Ovakav pristup supervizijskom radu vodi kontinuiranom razvoju profesionalaca, pri čemu se integrišu lični i profesionalni razvoj kao dvije nužne i međusobno povezane pretpostavke zrelog i kompetentnoga stručnog djelovanja. Krajnji cilj je pružanje kvalitetnih usluga korisnicima.

Sama srž pojma supervizije zajednička je svima. Ona se odnosi na pružanje pomoći profesionalcima da se kvalitetnije nose s izazovima svog posla. Ako polazimo od toga, tada svaki oblik supervizije daje svoj doprinos kvalitetnoj realizaciji radnih zadataka. Namijenjena je svim profesionalcima koji rade s drugim ljudima i/ili ih vode, te timovima koji zahtijevaju saradnju.

Zavod je uočio da je neophodno rekonstruisanje sadašnjeg modela supervizije, koncipiranje efikasnog i prepoznatljivog modela koji će odgovoriti na sve potrebe stručnih radnika jer je za uspješnu superviziju ključno da bude prilagođena kontekstu u kome se sprovodi i potrebama stručnih radnika kojima je namijenjena. Ova obuka se realizuje uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon