Polaznici su završili i III modul akreditovane obuke "Osnove psihološkog savjetovanja" koja je realizovana u okviru projekta NVO Impuls „Savjetodavno - terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Ovu obuku akreditovao je NVO Oli Centar Crna Gora čiji su predstavnici ujedno bili i realizatori obuke, a to su: dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

Opšti cilj programa obuke je obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga i unapređenje kvaliteta procesa vođenja slučaja.

Ishodi programa obuke

• Povećan kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga u skladu sa savremenim pristupima u savjetodavnom radu i standardima usluga socijalne zaštite;
• Obezbjeđena kvalitetna i dostupna podrške korisnicima usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
• Povećane kompetencije stručnjaka koji se bave savjetodavnim radom, odnosno pružaju usluge savjetovanja;
• Omogućeno kontinuirano profesionalno usavršavanje stručnih radnika.

Sva tri modula obuke održana su u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Edukaciju je uspješno završilo 15 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Kotora i Bara.

 

Najave događaja

SOS telefon