Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je izradio Analizu potreba za uspostavljanje usluga za Romsku i Egipćansku djecu u Crnoj Gori. Za potrebe izrade ove Analize Zavod za socijalnu i dječju zastitu je angažovao konsultanta, psihologa Emraha Jefkaja, koji je angažovan u nevladinom udruženju Impuls.

Analiza potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu romske i egipćanske nacionalnosti je istraživanje sa podacima i procjenama zaštite dječjih prava i njihovog ostvarivanja na nivou pravnog, obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora, te se može koristiti u cilju sistemskog unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i pružiti zainteresovanim stručnjacima i široj javnosti potpuniji uvid u stanje prava djece romske i egipćanske nacionalnosti, njihove potrebe i specifične izazove sa kojima se suočavaju, te u krajnjem ishodu podstaći proširenje spektra socijalnih usluga za djecu i porodice iz romske i egipćanske zajednice, povećati dostpunost različitih usluga djeci iz ovih zajednica i obezbjediti okvir za unapređenje kvaliteta usluga.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon