U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u petak, 11. marta, održan je okrugli sto na kome je prezentovana Analiza praksi i izmjena i dopuna standarda (za usluge smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu i smještaja u prihvatilištu skloništu).

Analizu je realizovao internacionalni  konsultant Vladan Jovanović. Zadatak Analize bio je definisanje  usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, sa konkretnim predlozima za unapređenje standarda u cilju utvrđivanja cijene koštanja navedenih usluga.

U okviru projekta “Nastavak reforme Sistema socijalne zaštite” koji sprovodi Ministarstvo finansiia i socijalnog staranja uz tehničku podršku UNDP-a.organizova je ovaj Okruglu sto kome su prisustvovali članovi radnih grupa koje je formirao Zavod za socijalnu i dječju zastitu. Radne grupe činili su predstavnici Ministarstva finanasija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, UNICEF-a,  Domova starih, Inspekcije socijalne i dječje zaštite, Centara za socijalnu rad, SOS-a  Podgorica i Nikšić, Sigurne ženske kuće, Centra za podršku djeci i porodici, Dječjeg doma Mladost, Centra Ljubović, NVO-a Porodični centar Kotor, NVO-a Impuls.

Najave događaja

SOS telefon