Dana 6 i 7. marta 2023. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održana je obuka pod nazivom ”Obuka za stručne radnike/ce, i saradnike/ce o usluzi videćeg/e pratioca/teljke– značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika/ca, saradnika/ca i stručnih radnika/ca “, čiji je autor Savez slijepih Crne Gore, dok su realizatori: Goran Macanović - izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Katarina Bigović - savjenica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, Marina Vujačić - izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Opšti cilj navedenog programa jeste unaprijeđenje znanja i vještina stručnih radnika/ca, saradnika/ca u cilju pružanja podrške osobama s oštećenim vidom u socijalizaciji, njihovoj inkluziji u društvu, povećanju samopouzdanja i motivacije za aktivno učešće u društvenom životu.  Očekuje se da će sprovođenjem ove obuke osposobiti stručni radnici/ce i saradnici/ce, te i osobe s oštećenim vidom za usmjereno, ciljano, koordinisano, stručno, kvalitetno planiranje, obezbjeđivanje, pružanje, korišćenje, nadgledanje, i kontrolu usluge videćeg pratioca.Obuci je prisustvovalo 17 stručnih radnika/ca.

Najave događaja

SOS telefon