Zavod za socijalnu i dječju zaštitu donosi Odluku o rasporedu radnog vremena za rad sa strankama i to:

Svakog radnog dana od 08.00 do 13.00

(Vrijeme pauze od 11.00 do 11.30)

Uredbom o organizaciji i načunu rada državne uprave članom 53, stav 5 i 6 propisano je da se radno vrijeme za rad sa stranka određuje tako da se poslovi u vezi ostvarivanja prava i obaveza stranka obavljaju blagovremeno i efikasno, kao i da je organ državne uprave dužan da putem medija, na oglasnoj tabli organa ili na drugi odgovarajući način, obavijesti javnost o radnom vremenu organa državne uprave, odnosno radnom vremenu za rad sa strankama.

Najave događaja

SOS telefon