Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počeo je sprovođenje projekta koji je podržan u okviru SOCIEUX+ programa.
Projekat je fokusiran na specijalizovano i urgentno hraniteljstvo u Crnoj Gori.
Juče je održan prvi radni sastanak ekspertkinja, gospođe Herczog Mária i gospođe Lucije Vejmelke sa zaposlenima u Zavodu kako bi se što detaljnije upoznale sa sistemom socijalne i dječje zaštite. Najvažnija oblast o kojoj se razgovaralo bila je oblast hraniteljstva sa akcentom na urgentno i specijalizovano hraniteljstvo. Važne teme radnog sastanka bile su: zakonodavni okvir koji reguliše ovu oblast, primjeri dobre prakse, kontekst i kulturološki momenat u Crnoj Gori koji u mnogome utiče na razvoj hraniteljstva. Važan aspekat u obradi ove teme bilo je i pitanje srodničkog i nesrodničkog hraniteljstva na koje će konsultanti posebno obratiti pažnju. Zaključak radnog sastanka je da se moraju razvijati servisi podrške koji će biti univerzalni, namijenjeni svim roditeljima/hraniteljima djece tipičnog razvoja, te posebno za djecu sa smetnjama u razvoju.
U narednim danima, u trajanju od dvije nedelje, koliko traje prvi dio misije, ekspertkinje će se sastati sa relevantnim akterima u sistemu: predstavnicima Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo Prosvjete Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Takođe, organizovaće se i fokus grupe sa hraniteljima i centrima za socijalni rad te intervjui sa UNICEF Montenegro, pružaocima usluga i NVO organizacijama. Planirane su i posjete JU Dječji dom "Mladost", JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" i Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću kako bi se ekspertkinje upoznale sa sistemima podrške djeci u Crnoj Gori.