Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica

Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, stručnih saradnika-ca i članova-ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom


Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima

Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starim licima sa invaliditetom

Strategija suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskog okruženju: obuka za stručne radnike Dječjeg doma „Mladost" u Bijeloj

Prevencija sindroma sagorijevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

Nevidljivi svjedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja prema ženama i zloupotrebe djece

Procjena i upravljanje bezbjednosnim rizicima u situacijama nasilja u partnerskim odnosima i u porodici

Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja

Rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije, Alzheimerove bolesti

Osnovna obuka za primjenu metoda vođenja slučaja u socijalnoj zaštiti

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

Program osnovne obuke za pružanje supervizijske podrške

Obuka za primenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama

Ostvarivanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, stručnih saradnika-ica i članova-ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite

Otuđivanje deteta kao oblik porodičnog nasilja

Program obuke za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici u skladu sa principima dužne pažnje

”Moje vrijednosti i vrline“ - Program za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina adolescenata-adolescentkinja

Program podrške porodici

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu

Trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom

Obuka za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca

Osnovi razumevanja ranog razvoja, razvojnih teškoća i poremećaja, i savetodavnog rada sa decom, adolescentima i roditeljima

Kreiranje programa usluge kroz adekvatnu procenu mogućnosti korisnika 

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece 

Obuka pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori  

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova  

Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici 

Osnovna obuka stručnih radnika u centrima za socijalni rad za prevenciju, otkrivanje i zaštitu žrtava trgovine djecom

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica

Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti 

Program za pružaoce usluga urgentnog smeštaja

Nasilje u porodici i institucionalna zaštita

Program obuke za savjetovanje putem telefona 

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju 

Unapredjenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama

Obuka za primjenu tehnike forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mladima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja

Psiho-socijalna podrška (PSP) u zajednici

Samopovređivanje adolescenata, praktične smernice za procenu i savetodavni rad

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške – skloništima za žene i djecu sa iskustvom nasilja

Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti 

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške – SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja 

Jacanje kapaciteta strucnih radnikaca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Kako uključiti volontere u integrisane usluge za starije

Pristup osobama sa demencijom u socijalnoj zaštiti

Obuka za supervizore programa „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu“

Inicijalni trening za (telefonske) savetnike

Program obuke za vođenje edukativno-iskustvenih grupa za žene sa iskustvom nasilja  

Osnove psihološkog savjetovanja

Program obuke za porodični smještaj-hraniteljstvo

Osnovni program obuke: Koncept i osnovna znanja za organizaciju usluge SOS telefona za žene sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja

Napredni program obuke: Veštine i znanja za pružanje usluge SOS telefona za žene sa invaliditetom koje imaju isksustvo nasilja

Borba protiv trgovine ljudima – identifikacija i upućivanje žrtava trgovine ljudima 

Intervencije u krizi

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima iz jednoroditeljskih porodica

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima RE populacije

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima korisnicimaama psihoaktivnih supstanci (PAS)

Specifičnosti djece i mladih iz manjinskih i imigrantskih porodica 

Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda

Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite

Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece

Podrška korisnicima socijalnog stanovanja i licima u riziku od beskućništva

Jačanje vještina stručnih radnikaca uz upotrebu tehnike motivacijskog intervjua u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječije zaštite

Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju

Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Unaprjedjenje vjestina strucnih radnika ca u svrhu prevencije rizicnog ponasanja te vjestine pregovaranja 

Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje

Program pripreme za parove i pojedince u procesu usvajanja djece 

Program obuke za zaposlene u oblasti socijalne i djecje zastite na temu samostalnog zivota OSI i procesa deinstitucionalizacije, s akcentom na socijalno edukativne usluge 

Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

Socijalni mentor - pristup radnoj integraciji ranjivih drustvenih grupa

Program obuke za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na temu samostalnog života OSI i procesa deinstitucionalizacije, s akcentom na socijalno-edukativne usluge

Unaprjeđenje znanja i  vještina  stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici - svratište 

Savjetovanje za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje

Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje

Obuka za stručne radnike/ce, i saradnike/ce o usluzi videćeg/e pratioca/teljke– značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika/ca, saradnika/ca i stručnih radnika/ca

Obuka za primjenu tehnika programa „Grabfips“ u radu sa osobama oboljelim od demencije


 

 

 

 

Najave događaja

SOS telefon