Br: 01-128/23-576/2                                                                                                     

01.08.2023. godine

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore", br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17, 050/17, 059/21, 145/21 i 003/23) i člana 8 st. 1, 2, 3 i 5 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata („Službeni list Crne Gore", br. 147/22) i Odluke o objavljivanju tematskog javnog poziva za akreditaciju programa obuke broj: 01-128/23-576 od 01.08.2023. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje    

J A V N I  P O Z I V

 

za akreditaciju programa obuke za unapređenje znanja o rizicima i posledicama od dječje pornografije i drugih vidova seksualne eksploatacije djece

Program obuke treba da bude namijenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.  

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa obuke, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 stav 1 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore", br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17, 050/17, 059/21 i 003/23), obavlja stručne i organizacione poslove u postupku akreditacije programa obuke.

Odredbom člana 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, propisano je da se postupak akreditacije programa obuke sprovodi objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju. Istim članom je propisano da odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa obuke donosi Zavod, te da se javni poziv objavljuje se na internet stranici Zavoda.

Shodno članu 8 st. 1, 2, 3 i 5 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata, javni poziv će biti vremenski ograničen – trajaće 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva i odnosi se na program obuke koji za predmet ima konkretnu temu – program obuke za unapređenje znanja o rizicima i posledicama od dječje pornografije i drugih vidova seksualne eksploatacije djece.

Akreditacijom programa obuke, na osnovu propisanih standarda, uspostavlja se kvalitet profesionalnog usavršavanja stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšava kvalitet njihovog rada.

Održavanje i razvoj kompetencija stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za obavljanje poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i licenciranje stručnih radnika, podrazumijeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti pohađanja i završetka programa obuke akreditovanih kroz postupak koji sprovodi Zavod.  

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju tematskog javnog poziva za akreditaciju programa obuke za unapređenje znanja o rizicima i posledicama od dječje pornografije i drugih vidova seksualne eksploatacije djece broj: 01-128/23-576 od 01.08.2023. godine.

Uslovi i dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni poziv

Podnosioci prijava mogu biti:

 • Fizička lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju, prilažu biografiju i program obuke koji se sastoji iz integralnog teksta i rezimea;
 • Pravna lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju prilažu izvod iz odgovarajućeg registra i program obuke koji se sastoji iz integralnog teksta i rezimea.

Program obuke mora da ispunjava standarde propisane o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata, a koji se odnose na sadržaj, organizaciju i evaluaciju programa obuke.

Sadržaj programa obuke treba da:

   a) bude usaglašen sa jasno definisanim ciljevima i zadacima postavljenim programom obuke;

   b) ima jasno definisane postupke praćenja i vrednovanja efekata primjene programa u praksi;

   c) sadrži elemente koji su međusobno povezani i usaglašeni;

   d) se zasniva na integraciji teorije i prakse;

   e) bude odgovor na objektivno utvrđene potrebe u praksi;

   f) se zasniva na savremenim stručnim i naučnim saznanjima;

   g) bude usklađen sa propisanim standardima u određenom stručnom području;

   h) podstiče stručni rad usmjeren na razvoj kompetencija, odnosno vještina;

   i) ima jasno defisane postupke praćenja i vrednovanja efekata programa obuke u praksi.

Organizacija obuke podrazumijeva da:

   a) za realizaciju programa obuke postoji predviđen adekvatan broj realizatora sa odgovarajućim kvalifikacijama relevantnim za oblast programa obuke;

   b) se obuka zasniva na participativnim metodama i tehnikama rada koje omogućavaju razvoj kompetencija;

   c) je predviđeni broj učesnika u grupi primjeren ostvarivanju ciljeva programa obuke;

   d) je dužina trajanja programa obuke primjerena principima efektivnog rada;

   e) je vremenska organizacija rada (više uzastopnih susreta ili povezano) primjerena ostvarivanju ciljeva programa obuke. Organizacija programa obuke treba da ispunjava sljedeće standarde:

Evaluacija programa obuke podrazumijeva:

   a) da program ostvaruje ciljeve koji su usaglašeni sa očekivanim efektima u praksi;

   b) da je provjera osposobljenosti na kraju sprovedene obuke realizovana na način kojim se može utvrditi osposobljenost učesnika da stručne poslove koji predstavljaju predmetno polje obuke obavljaju u skladu sa propisanim standardima.

Program obuke se mora sastojati iz integralnog teksta i rezimea.

Integralni tekst programa obuke obavezno sadrži (detaljno opisano):   

 • naziv programa obuke,
 • autora, odnosno koautore programa obuke,
 • realizatora/e programa obuke,
 • podatke za kontakt osobu (telefon i e-mail),
 • teorijsku zasnovanost usklađenu sa aktuelnom praksom u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • opšte ciljeve i zadatke iz oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • sadržaj programa obuke usaglašen sa postavljenim ciljevima,
 • specifikaciju ciljeva usaglašenih sa očekivanim efektima u praksi, metode rada i vremenski okvir po modulima i/ili sesijama,
 • postupke praćenja i vrednovanja efekata programa obuke u praksi, odnosno očekivane ishode u pogledu razvoja kompetencija učesnika za koje je obuka predviđena,
 • ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namijenjena,
 • uslove za uključivanje profesionalaca u obuku,
 • krajnje korisnike,
 • audio-vizuelna i druga tehnička sredstva za izvođenje obuke,
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke.

Iz integralnog dijela teksta obavezno navesti kao rezime programa obuke sljedeće:    

 • naziv programa obuke,
 • autora, odnosno koautore programa obuke,
 • realizatora/e programa obuke,
 • podatke za kontakt osobu (telefon i e-mail),
 • ciljeve i zadatke programa obuke i oblast socijalne i dječje zaštite na koju se odnose,
 • sadržaj programa obuke,
 • kompetencije koje će program obuke razvijati,
 • ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namijenjena,
 • uslove za uključivanje profesionalaca u obuku,
 • krajnje korisnike,
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke.

Rezime ne bi trebalo da bude duži od tri stranice.

Napomena: obrazac rezimea programa obuke je propisan na obrascu A-2 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata.

Rezime akreditovanog programa obuke Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje na svojoj internet stranici.

Stručnu ocjenu programa obuke, na osnovu ispunjenosti standarda iz člana 3 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata, vrši Komisija za akreditaciju programa obuke.

Rješenje o akreditaciji programa obuke donosi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Za sve eventualne konsultacije, zainteresovana lica se mogu obratiti Odjeljenju za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, na broj telefona 020/226-181, kao i putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Prijava (propisani obrazac A-1), sa kompletnom dokumentacijom, podnosi se u zatvorenoj koverti, u štampanom i elektronskom obliku na CD-u, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović b.b., 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za akreditaciju programa obuke za unapređenje znanja o rizicima i posledicama od dječje pornografije i drugih vidova seksualne eksploatacije djece, broj 01-128/23-576/2 od 01.08.2023. godine“.

                                                                                                                             Miloš Ristić

                                                                                                                              v.d. direktor