Uslovi i dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni poziv

Podnosioci prijava mogu biti:

 • Fizička lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju, prilažu biografiju i program obuke koji se sastoji iz integralnog teksta i rezimea;
 • Pravna lica - autor, odnosno koautori programa obuke, koji uz prijavu za akreditaciju prilažu izvod iz odgovarajućeg registra i program obuke koji se sastoji iz integralnog teksta i rezimea.

Program obuke mora da ispunjava standarde propisane o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata, a koji se odnose na sadržaj, organizaciju i evaluaciju programa obuke.

Sadržaj programa obuke treba da:

   a) bude usaglašen sa jasno definisanim ciljevima i zadacima postavljenim programom obuke;

   b) ima jasno definisane postupke praćenja i vrednovanja efekata primjene programa u praksi;

   c) sadrži elemente koji su međusobno povezani i usaglašeni;

   d) se zasniva na integraciji teorije i prakse;

   e) bude odgovor na objektivno utvrđene potrebe u praksi;

   f) se zasniva na savremenim stručnim i naučnim saznanjima;

   g) bude usklađen sa propisanim standardima u određenom stručnom području;

   h) podstiče stručni rad usmjeren na razvoj kompetencija, odnosno vještina;

   i) ima jasno defisane postupke praćenja i vrednovanja efekata programa obuke u praksi.

Organizacija obuke podrazumijeva da:

   a) za realizaciju programa obuke postoji predviđen adekvatan broj realizatora sa odgovarajućim kvalifikacijama relevantnim za oblast programa obuke;

   b) se obuka zasniva na participativnim metodama i tehnikama rada koje omogućavaju razvoj kompetencija;

   c) je predviđeni broj učesnika u grupi primjeren ostvarivanju ciljeva programa obuke;

   d) je dužina trajanja programa obuke primjerena principima efektivnog rada;

   e) je vremenska organizacija rada (više uzastopnih susreta ili povezano) primjerena ostvarivanju ciljeva programa obuke. Organizacija programa obuke treba da ispunjava sljedeće standarde:

Evaluacija programa obuke podrazumijeva:

   a) da program ostvaruje ciljeve koji su usaglašeni sa očekivanim efektima u praksi;

   b) da je provjera osposobljenosti na kraju sprovedene obuke realizovana na način kojim se može utvrditi osposobljenost učesnika da stručne poslove koji predstavljaju predmetno polje obuke obavljaju u skladu sa propisanim standardima.

Program obuke se mora sastojati iz integralnog teksta i rezimea.

Integralni tekst programa obuke obavezno sadrži (detaljno opisano):   

 • naziv programa obuke,
 • autora, odnosno koautore programa obuke,
 • realizatora/e programa obuke,
 • podatke za kontakt osobu (telefon i e-mail),
 • teorijsku zasnovanost usklađenu sa aktuelnom praksom u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • opšte ciljeve i zadatke iz oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • sadržaj programa obuke usaglašen sa postavljenim ciljevima,
 • specifikaciju ciljeva usaglašenih sa očekivanim efektima u praksi, metode rada i vremenski okvir po modulima i/ili sesijama,
 • postupke praćenja i vrednovanja efekata programa obuke u praksi, odnosno očekivane ishode u pogledu razvoja kompetencija učesnika za koje je obuka predviđena,
 • ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namijenjena,
 • uslove za uključivanje profesionalaca u obuku,
 • krajnje korisnike,
 • audio-vizuelna i druga tehnička sredstva za izvođenje obuke,
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke.

Iz integralnog dijela teksta obavezno navesti kao rezime programa obuke sljedeće:    

 • naziv programa obuke,
 • autora, odnosno koautore programa obuke,
 • realizatora/e programa obuke,
 • podatke za kontakt osobu (telefon i e-mail),
 • ciljeve i zadatke programa obuke i oblast socijalne i dječje zaštite na koju se odnose,
 • sadržaj programa obuke,
 • kompetencije koje će program obuke razvijati,
 • ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namijenjena,
 • uslove za uključivanje profesionalaca u obuku,
 • krajnje korisnike,
 • broj učesnika u grupi,
 • dužinu trajanja programa obuke.

Rezime ne bi trebalo da bude duži od tri stranice.

Napomena: obrazac rezimea programa obuke je propisan na obrascu A-2 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata.

Rezime akreditovanog programa obuke Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje na svojoj internet stranici.

Stručnu ocjenu programa obuke, na osnovu ispunjenosti standarda iz člana 3 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa, sadržini i obliku sertifikata, vrši Komisija za akreditaciju programa obuke.

Rješenje o akreditaciji programa obuke donosi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Za sve eventualne konsultacije, zainteresovana lica se mogu obratiti Odjeljenju za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, na broj telefona 020/226-181, kao i putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Prijava (propisani obrazac A-1), sa kompletnom dokumentacijom, podnosi se u zatvorenoj koverti, u štampanom i elektronskom obliku na CD-u, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović b.b., 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za akreditaciju programa obuke za profesionalce iz sistema socijalne i dječje zaštite za podršku djeci na koju se primjenjuju posebne mjere zaštite (djeci s problemima u ponašanju – u sukobu sa zakonom, djeci žrtvama i svjedocima krivičnih djela), broj 01-128/23-578/2 od 01.08.2023. godine“.

                                                                                                                             Miloš Ristić

                                                                                                                              v.d. direktor