Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je samostalan organ uprave, čija djelatnost je utvrđena Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, utvrđena je organizacija u cilju efikasnijeg i efektivnijeg ostvarivanja procesa rada u Zavodu, prema kojoj se poslovi organizuju u okviru dva Odjeljenja i jedne Službe: Odjeljenje za razvoj i stručnu podršku, Odjeljenje za unaprjeđenje kapaciteta stručnih radnika i Služba za opšte poslove i finansije.

Poslovi u okviru Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku se odnose na: savjetodavne, istraživačke i stručne poslove u oblasti socijalne i dječje zaštite; praćenje kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite; pružanje stručne supervizijske podrške radi unaprjeđenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite; istraživanje socijalnih pojava i problema, djelatnosti i efekata socijalne i dječje zaštite, izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjera za unaprjeđenje u oblasti socijalne i dječje zaštite; razvijanje sistema kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti, koordiniranje razvoja standarda usluga i predlaganje nadležnom organu državne uprave unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda; učešće u izradi, sprovođenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, Zakona i drugih propisa koje se odnose na razvoj djelatnosti socijalne i dječje zaštite; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. U ovom Odjeljenju su sistematizovana radna mjesta za 7 izvršilaca. Radom Odjeljenja rukovodi načelnik/ca.


Poslovi u okviru Odjeljenja za unaprjeđenje kapaciteta stručnih radnika se odnose na: uspostavljanje sistema stalnog profesionalnog razvoja kadrova u oblasti socijalne i dječje zaštite; stručne i organizacione poslove u postupku akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluga kojima se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga; licenciranje stručnih radnika i izdavanje licence za rad, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti; donošenje Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite; organizovanje stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika; izradu publikacija, monografija, časopisa i zbornika radova, stručnih priručnika, vodiča, informatora, studija i primjera dobre prakse; informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite; ukazivanje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osjetljivih društvenih grupa; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. U ovom Odjeljenju sistematizovana su radna mjesta za 7 izvršilaca. Radom Odjeljenja rukovodi načelnik/ca.


U Službi za opšte poslove i finansije obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata Zavoda; pripremu i objedinjavanje programa i planova rada i izvještaja o radu Zavoda; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima, stručne i administrativne poslove; kancelarijske poslove; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; materijalno finansijske poslove; izradu finansijskih iskaza; javne nabavke; blagajničko poslovanje i vođenje finansijskih statistika. U Službi su sistematizovana radna mjesta za 6 izvršilaca. Službom rukovodi načelnik/ca.
Prema Pravilniku u Zavodu su sistematizovana radna mjesta za 21 izvršioca uključujući i direktora/icu Zavoda.