Svrha ovog Poziva je podnošenje prijedloga projekta od strane relevantnih organizacija civilnog društva, koje posluju na regionalnom i/ili međunarodnom nivou, u cilju podrške Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore u osiguranju što bolje i efikasnije primjene međunarodnih i regionalnih standarda koji se odnose na zaštitu i poštovanje dječjih prava  u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Organizacije civilnog društva, koje posluju na regionalnom i/ili međunarodnom nivou, koje zadovoljavaju kriterijume javnog poziva,  pozvane su da podnesu prijedloge za partnerstvo ističući svoje relevantne kapacitete, iskustvo, kadrovske potencijale, stručnost, vještine i sposobnost da pruže podršku u zaštiti prava djeteta na nivou konkretnih slučajeva stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad.

Od organizacija koje žele da učestvuju u Pozivu za podnošenje prijedloga očekuje se da pošalju prijavu, jasno obilježenu kao „Poziv za podnošenje prijedloga za edukaciju Centara za socijalni rad u oblasti prava djeteta“, na sljedeću adresu e-pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15. septembra 2019. godine.

Aplikacije moraju biti popunjene na crnogorskom.

Prijave će ocjenjivati Evaluaciona komisija kako bi identifikovala NVO koje imaju mandat, iskustvo, kapacitete i komparativnu prednost da podrže postizanje rezultata u oblasti zaštite i primjene dječjih prava. Treba napomenuti da učešće u ovom pozivu za prijedloge projekata ne garantuje da će NVO biti odabrana kao potpisnica ugovora sa Zavodom.

Specifični zadaci:

  1. Izrada i akreditacija programa obuke na temu „Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječjoj zaštiti“,
  2. Realizacija 4 dvodnevne obuke (u trajanju od 12 sati) za po 20 učesnika na temu „Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ za stručne radnike zaposlene u centrima za socijalni rad.
  3. Program obuke treba da sadrži i dio koji se odnosi na procedure za obezbjeđivanje bezbjednosti djece za sve zaposlene koji rade u socijalnoj i dječijoj zaštiti (Safegurading Procedures), kao i odjeljak o prevenciji seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece od strane zaposlenih koji su u direktnom radu/kontaktu sa djecom.

Program obuke treba da nudi znanja i vještine koja su neophodna da bi stručnjaci za zaštitu djece u centrima za socijalni rad  i ustanovama dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava. On bi takođe trebalo da uspostavlja vezu između procesnih mehanizama za utvrđivanje najboljih interesa djeteta i stručnog postupka u centru za socijalni rad. U skladu sa vršenjem javnih ovlašćenja centra za socijalni rad i obaveze davanja nalaza i mišljenja u sudskim postupcima gdje su djeca učesnici postupka bilo u svojstvu svjedoka, svjedoka/oštećenih ili počinioca krivičnog djela, i u svim postupcima pred centrom gdje postoji rizik od zanemarivanja i zlostavljanja djece, neophodno je da centar za socijalni rad prepozna i primijeni metodologiju rada sa djecom i porodicama koja je usaglašena sa procesnim elementima utvrđivanja najboljih interesa, bazirana na smjernicama za poštovanje prava djeteta Komiteta za prava djeteta i koja integriše poštovanje vodećih principa vođenja slučaja u zaštiti djece. Na taj način jača se kompetentnost zaposlenih u centrima za socijalni rad za rad sa djecom i njihovim porodicama, a djeca i porodice dobijaju kvalitetnu uslugu koja je pružena na dostupan, razumljiv način, koja odgovara potrebama djeteta i integriše principe i prava djeteta u stručni postupak. Neophodno je da kroz akreditovani program obuke kao i realizaciju istog stručni radnici razviu veću sigurnost u radu, da mogu da argumentovano obrazlože odluke o djetetu koje su donijeli i objasne zašto su te odluke u skladu sa najboljim interesima djeteta u konkretnoj situaciji u kojoj se dijete i njegova porodica nalaze. Cilj ovakvog programa obuke i realizacije obuke je da se povećava kvalitet zaštite djeteta, kompetentnost profesionalaca i kredibilitet države u postupcima koji se tiču djece pred centrom za socijalni rad.

Neophodna dokumentacija:

  • Kopija registracije NVO
  • Izjava o NVO, profil, struktura zaposlenih, relevantno iskustvo i izvještavanje potpisano od strane ovlašćenog službenog lica i
  • Predlog programa obuke kao i agende dvodnevnih obuka za stručne radnke

Kriterijumi za izbor: Evaluaciona komisija će pregledati dokaze dostavljene od strane OCD-a i procijeniti prijave na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Relevantnost, kvalitet i koherentnost predloga (60%),
  • Institucionalni kapacitet i održivost kao i profil, iskustvo i kadar NVO koji će sprovediti obuku (30%),
  • Ostalo [u skladu sa zahtjevima Zavoda] (10%) - dokazano iskustvo u izradi i izvođenju sličnih programa obuke.

Trajanje potencijalnog ugovora: 25. septembar 2019. godine – 20. novembar 2019. godine

Budžetski zahtjev: Molimo svaku od organizacija da podnese finansijsku ponudu za tražene zadatke.

Izvještavanje: Odabrana NVO će pružati redovne narativne i finansijske izveštaje u skladu sa smjernicama i zahtjevima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Napomena: Inicijativa sprovodi uz podršku UNICEF-a i predstavnici UNICEF-a će biti dio evaluacione komisije.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon