Br: 01-772                                                                                                                      

04.11.2022. godine

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA ZA USPOSTAVLJANJEM USLUGA PODRŠKE ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

 

Uvod

S obzirom na sve razuđenije rizike na različitim nivoima (među kojima se posebno ističe pandemija COVID19) koji mogu voditi ka širenju spektra potencijalnih problema u ponašanju djece, naročito u okolnostima nedovoljnih sistemskih kapaciteta za pružanje sveobuhvatne podrške djeci i porodicama, izrada Analize potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu sa problemima u ponašanju bi trebalo da omogući sagledavanje mogućnosti i granica postojećih usluga namijenjenih djeci sa problemima u ponašanju, kao i da targetira potrebe i mogućnosti za razvoj novih/dodatnih usluga. Neke od prethodnih analiza upućuju na nedovoljan broj usluga za djecu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, te da je neophodno da se u sklopu svih resora ulože dodatni napori kako bi sva djeca i porodice mogle da dobiju blagovremenu podršku, odnosno kvalitetnu psihosocijalnu podršku u svom neposrednom okruženju. Ova analiza sprovešće se u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

 

Zadaci konsultanta

  • Uraditi desk analizu;
  • Mapirati postojeće usluge podrške za djecu sa problemima u ponašanju u Crnoj Gori;
  • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima relevantih institucija;
  • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti sa posebnim fokusom na usluge koje podržavaju porodicu.

 

Vremenski okvir

Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom i trajaće do 30. decembra 2022. godine, a u okviru tog perioda odabrani konsultant će imati 20 radnih dana.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

  • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
  • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
  • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
  • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

 

Rok za prijavu je sedam dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 11.11.2022. godine do 15 časova.

Za sve eventualne konsultacije, zainteresovana lica se mogu obratiti Odjeljenju za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, na broj telefona 020/226-181.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv br: 01-772 od 04.11.2022. godine“, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000 Podgorica..

 

                                                                                                                 Miloš Ristić

                                                                                                                  v.d. direktor

Najave događaja

SOS telefon