logocg

Završna prezentacija situacione analize postignutog u procesu reforme socijalne i dječje zaštite održana je 10. oktobra 2016. godine u 11 časova u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prezentaciji rezultata postignutih analizom zaključaka sa održanih panel diskusija prisustvovali su: Ministar rada i socijalnog staranja, direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, direktorica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, stručni radnici Zavoda, kao i direktori centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite.

Na završnoj prezentaciji predstavljeni su zaključci sa tri prethodno održane panel diskusije (I panel diskusija sa NVO sektorom, II panel diskusija sa supervizorima iz centara za socijalni rad i III panel diskusija sa pravnicima ustanova iz sistema socijalne i dječje zaštite) i okruglog stola sa akademskom zajednicom, odnosno sa profesorima i saradnicima Fakluteta političkih nauka iz Podgorice i Filozofskog fakulteta iz Nikšića.

Učesnici završne prezentacije su ukazali na značaj ovakvog načina rada Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu koji je kroz održane panel diskusije i kroz organizaciju okruglog stola došao do relevantnih podataka na osnovu kojih su konstruisani zaključci i preporuke, a sve u funkciji poboljšanja kvaliteta reforme sistema socijalne i dječje zaštite.

 Završna prezentacija rezultata javnog diskursa

Zaključci sa okruglog stola na temu: Prilagođenost naučno teorijskog diskursa iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada i njegova primjenjivost u praksi održanog sa predstavnicima akademskog sektora Univerziteta Crne Gore koji je održan 6.10.2016. sa početkom u 11 časova u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Na okruglom stolu su učestvovali profesori, saradnici i studenti studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad sa Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, kao i profesor sa studijskog programa Sociologija Filozofskog fakulteta iz Nikšića. Okruglom stolu su takođe prisustvovali mlade kolege/ce iz centara za socijalni rad, tako i kolege/ce koje imaju dugogodišnje radno iskustvo u sistemu socijalne i dječje zaštite.
Zaključci koji su proizašli iz diskusije nakon uvodne prezentacije o osnovnim djelatnostima i mjestu Zavoda u sistemu socijalne i dječje zaštite, kao i o osnovnim postulatima socijalnog rada uopšte su sljedeći:
• u okviru stručne službe pri školama, čak i pri vrtićima pored psihologa i pedagoga treba sistematizovati radno mjesto i za socijalnog radnika koji bi svojim radom preventivno djelovao na pojavu raznih oblika socijalno patoloških pojava: maloljetničke delinkvencije, različitih oblika zavisnosti, nasilja;
• praksu koju student odrađuju u okviru sistema socijalne i dječje zaštite treba sprovoditi na: sistemski, kontinuiran način i u dužem vremenskom intervalu, već od samih početaka studiranja;
• u ustanovama socijalne i dječje zaštite treba definisati programe volontiranja;
• učesnici okruglog stola su istakli da novi, akreditovani nastavni planovi i programi koji će početi da se primjenjuju na Univerzitetu Crne Gore u školskoj 2016/17 sadrže određene novine i prate proces reforme i primjenu nove metodologije rada u centrima za socijalni rad (metod vođenja slučaja, supervizija);
• učesnici okruglog stola su takođe istakli da se za studente Socijalne politike i socijalnog rada uvodi još jedan izuzetno značajan predmet sa statusom obaveznog pod nazivom: Praksa u socijalnom radu;
• učesnici okruglog stola su istakli činjenicu da u Crnoj Gori postoji domaći ekspertski kadar koji može i treba da bude uključen u reformske procese sistema socijalne i dječje zaštite.

 

Javni diskurs na temu postignuća, benefita i nedostataka reforme socijalne i dječje zaštite nastavljen je na panel diskusiji na temu “Analiza postignutog u procesu reforme socijalne i dječje zaštite” koja je održana 03.10.2016. godine sa početkom u 11 časova u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

U diskusiji je učestvovalo sedam učesnika: pet predstavnika iz ustanova socijalne i dječje zaštite, jedan predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan predstavnik iz Ministarstva prosvjete.

Diskusiji je prisustvovala direktorica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Neda Bogavac kao i diplomirani pravnici Zavoda.

Zaključci koji su proizašli iz diskusije su sljedeći:

· Neophodno je uskladiti podzakonske akte sa zakonskim aktima.

· Ubrzati i unaprijediti način komunikacije, to jest razmjenu informacija na svim nivoima samog sistema socijalne i dječje zaštite kroz međuinstitucionalnu saradnju, kao i na nivou multidisciplinarnih timova.

· Sistemski urediti i obezbijediti nephodnu edukaciju o pravima socijalne i dječje zaštite za sve zaposlene, a posebno za zaposlene koji se bave pravnom problematikom.

· Obratiti pažnju na mogućnosti izmjene pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta a sve u cilju pružanja kvalitetnih usluga korisnika.

· Postaviti pitanje pružanja primarne zdravstvene zaštite u ustanovama, uz potrebu smanjivanja kriterijuma za osnivanje ambulanti i apoteka u istim.

· Potrebno je u saradnji sa lokalnom samoupravom preduzeti potrebne mjere i radnje u cilju obezbijeđenja različitih servisa za pomoć i zaštitu djece.

Javni diskurs na temu postignuća, benefita i nedostataka reforme socijalne i dječje zaštite nastavljen je na panel diskusiji na temu „Značaj i mjesto supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite“.
U diskusiji je učestvovalo osamnaest učesnika: sedam supervizora iz centara za socijalni rad, tri supervizora iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, devet voditelja slučaja i jedan rukovodilac službe.
Diskusiji je prisustvovala direktorica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Neda Bogavac kao i stručni radnici Zavoda.

Zaključci koji su proizašli iz diskusije su sljedeći:
• Uvođenje supervizije je značajno unaprijedilo i olakšalo rad voditeljima slučaja;
• Administrativna funkcija supervizije je u potpunosti ostvarena, ali postoji potreba za jačanjem podržavajuće i edukativne funkcije supervizije;
• Rad centara za socijalni rad i samog supervizijskog procesa je, u administrativnom smislu, u potpunosti ujednačen i uniforman;
• Za razliku od administrativnog dijela supervizije, način organizovanja drugih vidova supervizijske podrške u centrima se u značajnoj mjeri razlikuje i nije formalizovan;
• Neophodno je redefinisati način pružanja supervizijske podrške u centrima kojima internu supervizijsku podršku pruža Zavod za socijalnu i dječju zaštitu. Za kvalitetan supervizijski proces neophodan je direktan, lični kontakt sa voditeljima slučaja, što znači da se nadležnost pružanja interne podrške treba preusmjeriti na centre za socijalni rad;
• U okviru Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, neophodno je jačati eksternu superviziju;
• Voditelji slučaja su opterećeni velikim brojem slučajeva i administracijom, zbog čega je potrebno upotpuniti postojeći kadar;
• Supervizori, pored supervizijske podrške obavljaju i poslove vođenja slučaja, što ometa kvalitetan supervizijski rad. Potrebno je razmotriti mogućnost da se stručni radnici raspoređeni na ovim poslovima bave isključivo supervizijom, ili da rade na manjem broju slučajeva;
• Potrebno je da supervizori budu uključeni u postupak raspodjele predmeta u smislu da se unaprijedi komunikacija na relaciji supervizor - rukovodilac službe;
• Neophodno je supervizore uključiti u odlučivanje o stručnom usavršavanju voditelja slučaja.
Rezultati do kojih se došlo realizacijom ove panel diskusije, ukazuju na potrebu unapređenja supervizijske podrške u okviru centara za socijalni rad. Potrebno je težiti uvođenju savremenog pristupa superviziji socijalnog rada koja može biti dodatni pokretač promjena i unapređenja kvaliteta stručnog rada u okviru socijalne i dječje zaštite.

Javni diskurs na temu postignuća, benefita i nedostataka reforme socijalne i dječje zaštite započet je prvom panel diskusijom koja je održana 05.09.2016. sa početkom u 11 časova u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu a na kojoj su se okupili učesnici iz nevladinog sektora čije su djelatnosti usmjerene prema zaštiti prava korisnika socijalne i dječje zaštite.

U diskusiji su učestvovali predstavnici NVO koje su prepoznatljive u oblasti koja je predmet njihovog interesovanja i koje se bave zadovoljavanjem interesa onih grupa korisnika koji spadaju u društveno osjetljive, vulnarabilne kategorije.

U diskusiji je učestvovalo 15 predstavnika iz sledećih 12 nevladinih organizacija: Udruženje paraplegičara, Udruženje roditelja, Udruženje za pomoć licima ometenim u razvoju, Centar za prava djeteta, Udruženje mladih sa hendikepom, Sigurna Ženska kuća - Podgorica, Centar za romske inicijative, Savez slijepih Crne Gore, NVO Staze, Forum MNE, Crveni krst Crne Gore i NVO Naše doba.

Diskusiji je prisustvovala direktorica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Neda Bogavac kao i stručni radnici Zavoda.

Zaključci koji su proizašli iz diskusije su sljedeći:

· poboljšati način komunikacije u oblasti socijalne i dječje zaštite: u odnosu na korisnike, na svim nivoima samog sistema socijalne i dječje zaštite, kao i na nivou međusektorske saradnje (sistem socijalne i dječje zaštite, zdravstvo, prosvjeta);

· raditi naročito na poboljšanju kvaliteta komunikacije sa predstavnicima društveno osjetljivih grupa kao što su OSI i RE populacija koji su korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite;

· unaprijediti sistem protoka informacija naročito u odnosu na samog korisnika i mogućnost realizacije njegovih prava;

· dodatno unaprijediti individualni rad sa svakim korisnikom koji i čini suštinu samog socijalnog rada;

· razmišljati o mogućnosti formiranja jedinstvene međuresorske komisije za utvrđivanje invaliditeta;

· raditi na smanjenju opterećenosti socijalnih radnika u centrima za socijalni rad;

· raditi na prepoznavanju snage volonterizma, naročito volonterizma mladih u oblasti socijalne i dječje zaštite;

 

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počinje sa sprovođenjem situacione analize procesa implementacije nove metodologije rada u sistemu socijalne i dječje zaštite sa namjerom identifikovanja postignutog u procesu reforme socijalne i dječje zaštite koja je započeta 2012. godine.

Kako bi se sveobuhvatno pristupilo analizi reforme socijalne i dječje zaštite, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovaće otvaranje javnog diskursa kroz panel diskusije i fokus grupe sa relevantnim subjektima u oblasti socijalne i dječje zaštite kao što su: predstavnici korisnika usluga socijalne i dječje zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, direktori i predstavnici menadžmenta u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne i dječje zaštite, stručni radnici i supervizori u sistemu socijalne i dječje zaštite, predstavnici nevladinog sektora u oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Cilj ovako organizovane javne rasprave jeste analiza postignutog tokom reforme socijalne i dječje zaštite te ukazivanje na benefite i manjkavosti reforme. Krajnji cilj ovog diskursa jeste ukazivanje na potrebu za potpunom prohodnošću stručnih i informacija od značaja u ovoj oblasti i to između korisnika usluga socijalne i dječje zaštite o njihovim pravima i mogućnostima i svih instanci odlučivanja.

Prva u nizu panel diskusija održaće se u ponedeljak, 05. 09.2016. godine - u konferencijskoj sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, sa početkom u 11:00 časova.

Dobrodošli!

 

Tokom juna mjeseca 2016. godine direktorica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Neda Bogavac, posjetila je sledeće centre za socijalni rad: Cetinje, Kotor, Tivat, Budvu, Herceg Novi, Berane, Petnjicu, Andrijevicu, Mojkovac, Kolašin, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Ulcinj kao i Domove starih u Risnu i Bijelom Polju. Tokom neke od ovih posjeta direktorica je prisustvovala i postupcima pružanja supervizijske podrške supervizora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu onim centrima za socijalni rad kojima je ovakav vid podrške potreban.

 

U razgovoru sa direktorima centara za socijalni rad, Dnevnih centara i Domova starih govorilo se o prednostima i problemima u sprovođenju reforme socijalne zaštite kao i o budućim planovima u ovim ustanovama, te je zaključeno da je važno napraviti sveobuhvatnu analizu do sada sprovedene reforme socijalne i dječje zaštite i donijeti preporuke u pravcu jačanja i poboljšanja reformisanja ove oblasti.

 

 

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održan je, 27.05.2016. godine, sastanak direktora i stručnih radnika Dječjeg doma „Mladost“ i Centra za djecu i mlade „Ljubović“ sa ciljem razmjene iskustava, unapređenja saradnje i rješavanja nedoumica i izazova u svakodnevnom radu na zaštiti djece koja su na institucionalnom smještaju. Na sastanku je razgovarano i o korisnicima koji su trenutno u ustanovama, pa su sastanku prisustvovali i stručni radnici Centra za socijalni rad Podgorica, kao i predstavnici Direkcije za razvoj usluga iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i direktor i stručni radnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu radionicu sa temom „Izrada inidividualnih planova rada sa korisnicima“ za stručne radnike iz Dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
Cilj radionice je bio unapređenje znanja i kompetencija stručnih radnika u procesu izrade individualnih planova rada sa korisnicima i razmjena iskustava kako bi se na najbolji način riješile eventualne dileme, a u sve cilju obezbjeđivanja adektvatne zaštite i kvaliteta života samih korisnika dnevnih centara.
Predavači na radionici su bili: Radmila Marković, načelnica u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktorica Centra „Ljubović“ i Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja.

Radionici koja je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 25.05.2016. godine, osim stručnih radnika iz Dnevnih centara, prisustovali su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, u periodu od 04. do 08. aprila 2016., organizovao Obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.
Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.
Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti.
Radi se o pilot projektu - pružanje usluge pomoć u kući za stara lica, koji počinje sa realizacijom 11. aprila 2016. godine i traje 9 mjeseci. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.
Obuci, koja je realizovana u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Bijelom Polju, prisustovalo je 112 osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i dva predstavnika Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospodja Biljana Guberinić, psihologica u Domu i doktor u Domu gospodin Damir Adrović.

 

 

 

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNDP-om, dana 21. marta 2016. godine u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, organizovao Radionicu na temu izrade individualnih planova rada sa korisnicima za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj starih i odraslih lica.
Cilj radionice je bio upoznavanje stručnih radnika iz javnih ustanova za smještaj starih i odraslih lica sa procesom izrade inidividualnih planova rada sa korisnicima kako bi se ojačali njihovi profesionalni kapaciteti i na taj način doprinijelo unapređenju zaštite i kvaliteta života starih osoba, kao i unapređenje saradnje između stručnih radnika ustanova i centara za socijalni rad.
Radionici su prisustvovali stručni radnici iz Domova starih iz Risna i Bijelog Polja, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNDP-a i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktor Centra za djecu i mlade „Ljubović“ i Vesna Minić, psiholog iz CSR Bijelo Polje.

 

UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu organizovao ukupno tri regionalna (Bar, Podgorica, Bijelo Polje) seminara na temu: Obuka profesionalaca u procesu unapređenja položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Seminari su održani: u Baru 21.01. i 22.01. (19 učesnika/ca), u Podgorici 28.01. i 29.01. (21 učesnik/ca) i u Bijelom Polju 4.02. i 5.02. (19 učesnika/ca).
Seminaru su prisustvovali stručni radnici CSR-a, policije, prosvjete, kao i zaposleni u lokalnim samoupravama, odnosno svi oni koji se bave problematikom kvalitetne socijalne integracije RE populacije u društvenu zajednicu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u saradnji sa UNICEF-om, u periodu od 21. do 23. decembra 2015. godine, je organizovao seminar na temu „Planiranje ostvarivanja najboljih interesa djeteta u procesu deinstitucionalizacije”.
Cilj seminara je bio pružanje podrške reviziji individualnih planova zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“, kroz sagledavanje ključnih oblasti, važnih za sam proces planiranja i standardizaciju planiranja izlaska djeteta iz ustanove.
Seminaru je prisustvovalo 28 stručnih radnika iz svih centara za socijalni rad, po 2 stručna radnika Dječjeg doma “Mladost i Centra za djecu i mlade “Ljubović”. Rad su pratili predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, uz podršku UNICEF-a, u periodu 14. i 15. decembar organizovao seminar na temu „ Urgentni porodični smještaj-hraniteljstvo u praksi- obuka profesionalaca“ kojoj su prisustvovali radnici centara za socijalni rad i Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele koji se neposredno bave zaštitom djece bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Cilj obuke je bio da ukaže na smjernice profesionalcima za rad, u situacijama hitnog izdvajanja djeteta iz porodice.

Obuci je prisustvovalo 26 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad i područnih jedinica iz Podgorice, Danilovgrada, Golubovaca, Tuzi, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Žabljaka, Bara, Ulcinja, Berana, Andrijevice, Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog, Cetinja, Rožaja, pet predstavnika Dječjeg doma „Mladost“ Bijela kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku su vodile autorke programa i konsultantkinje UNICEF-a, mr Dobrila Grujić i Svetlana Milenković.

Nakonzavršeneobuke, stručniradnici ćedobitisertifikatozavršenomprogramu obuke.

Pretraživanje

Posjetioci

37094
DanasDanas72
JučeJuče121
Ove neđeljeOve neđelje485
Ovog mjesecaOvog mjeseca2259
UkupnoUkupno37094