AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

ETIČKI KODEKS - ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA – USLUGE SOCIJALNU I DJEČJE ZAŠTITE

 KNJIGA PROCEDURA

1. PRAVILA PLANIRANJA BUDŽETA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

2. UPUTSTVO O ZA SPROVODJENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

3. PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA I PLAĆANJA ULAZNIH FAKTURA

4. UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSOVANJU U ZAVODU ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

5. UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

6. UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA SLUŽBENOG PUTOVANJA

7. INTERNO PRAVILO ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH TELEFONA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

8. PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

9. PRAVILA ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA

10. UPUTSTVO O VRSTI I NAČINU SAČINJAVANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

11. PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU FINANSIJSKOG PRAĆENJA

12. PRAVILNIK O EVIDENCIJI NEIZMIRENIH OBAVEZA I IZVJEŠTAVANJU O ISTIM

13. UPUTSTVO O NAČINU KORIŠĆENJA I POTROŠNJI GORIVA

14. PRAVILNIK ZA POSTUPANJE ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018. do 2022. godine

Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa AP 2017-2021- april 2017. godine

 Pravilnik o organizaciji normativima standardima i načinu rada centra za socijalni rad

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke odnosno programa pruzanja usluge nacinu sprovodjenja postupka akreditacije programa i sadrzini i obliku sertifikata

PRILOG - Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke odnosno programa pruzanja usluge nacinu sprovodjenja postupka akreditacije programa i sadrzini i obliku sertifikata

Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima u oblasti socijalne i djecje zastite

PRILOG - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima u oblasti socijalne i djecje zastite

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017

Nacionalni plan akcije za djecu 2013-2017

Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008 - 2016

Strategija zastite od nasilja u porodici 2011-2015

Strategija za razvoj hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

Vodič za pristup informacijama u posjedu zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

OD PROBLEMA DO PRILIKA U VOĐENJU SLUČAJA (Priručnik za praktičare) - Nevenka Žegarac

Najave događaja

13. decembar 2017 godine

Prezentacija Analize strategije o razvoju hraniteljstva 2012- 2016.

_______________________________

08. decembar 2017. godine

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

05. - 07 decembar 2017. godine

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________

Pretraživanje