Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 5. i 6. aprila. 2017. godine u Bijeloj organizovao Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima. Obuci su prisustvovali stručni radnici i stručni saradnici zaposleni u dnevnim centrima iz Rožaja, Pljevalja, Mojkovca, Berana, Nikšića i Bijele, ukupno njih 21. Na obuci je bilo riječi o osnovnim elementima individualnog i grupnog rada u okviru dnevnog centra, a fokus je bio i na izradi Individualnog plana rada za korisnika. Pored toga polaznici su upoznati i sa primjerima organizacije ritma dana i osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za rad sa djecom u dnevnim centrima.

Obuku su vodili: Svetlana Dujović direktorica Dnevnog centra iz Pljevalja, Drago Spaić direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Slobodanka Roganović oligofrenolog iz Dnevnog centra iz Pljevalja i Mirjana Popović iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je drugom međuministarskom sastanku na temu „Zaštita djece od nasilja i iskorišćavanja“ kojim je predsjedavao Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde.

Uvodna obraćanja, pored potpredsjednika Pažina, imali su i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, koji je govorio o uticaju nasilja i drugih nepovoljnih iskustva u djetinjstvu na razvoj djeteta, i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, koji je predstavio predlog Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja 2017-2021.

Na sastanku su usvojeni sledeći zaključci:

  1. Raditi na prevenciji nasilja u ranom razvoju i djetinjstvu kroz razvijanje svijesti o nenasilju kao društvene vrijednosti;
  2. Unaprijediti saradnju svih relevantnih organa iz oblasti zaštite djece od nasilja: zdravstvenih, socio-starateljskih, vaspitno-obrazovnih,policijsko-pravosudnih i dr. kako bi se obezbijedio sinhronizovan i integralan pristup problemu;
  3. Novi pristup i politika Vlade za kadrovsko profilisanje i unapređivanje službi koje rade sa djecom u svim nadležnim institucijama;
  4. Jačati participativnost djece u kreiranju politike prevencije i suzbijanja nasilja;
  5. Obezbijediti edukaciju lica za podršku djeci, prdviđenih Porodičnim zakonom;
  6. Neophodno je pratiti i raditi analizu primjene zakona od strane resornih ministarstava radi planiranja javnih politika Vlade u oblasti prevencije i zaštite djece od nasilja;
  7. Sprovoditi javnu kampanju podizanja svijesti o značaju prevencije i suzbijanja nasilja nad djecom, sa akcentom na nasilje u porodici;
  8. Analiza medicinsko patronžne službe, koju će sprovesti Ministarstvo zdravlja, posebno kada je u pitanju obuhvat osjetljivih grupa (siromašne porodice i sl.) ovom uslugom kako bi se ispitala mogućnost za širenje mandata šatronažnih sestara na podršku porodici, prepoznavanju rizika i upućivanju na sisteme podrške, osim njihove zdravstvene uloge.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP 10. februara 2017. godine, organizovao jednodnevnu obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.

Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.

Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.

Obuci, koja je realizovana u Domu starih Bijelo Polje, prisustovale su 34 polaznice koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospođa Biljana Guberinić, psihologica u Domu, doktor u Domu gospodin Damir Adrović i koordinatorka gerontodomaćica iz Bijelog Polja, Nataša Ignjatović.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, 20. i 21. decembra 2016. godine organizovao okrugli sto na temu: „Razmatranje daljeg razvoja sistema socijalne i dječje zaštite”. Okruglom stolu, koji su otvorili Goran Kuševija, direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalog staranja, direktori dnevnih centara, direktori i stručni radnici centara za socijalni rad, kao i stručni radnici Dječjeg doma “Mladost”, Ukupno je bilo 49 učesnika.

Prvog dana rada, nakon uvodnog predstavljanja rezultata „Analize reforme sistema socijalne zaštite iz perspektive korisnika” učesnici su diskutovali o transformaciji Dječjeg doma „Mladost“, čiji su predstavnici prezentovali procedure za zaštitu djece koja su na institucionalnom smještaju, kao i o izazovima i mogućnostima u daljem razvoju dnevnih centara. Diskusiju su vodili Marko Milanović (IDEAS) i Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Drugog dana rad je organizovan kroz diskusiju u dvije grupe. Teme za diskusiju u prvoj grupi, koju su činili stručni radnici centara za socijalni rad, bile su razvoj nesrodničkog hraniteljstva i supervizija u centrima za socijalni rad. Druga grupa, koju su činili direktori i rukovodioci službi u centrima za socijalni rad, diskutovala je na teme upravljanje ljudskim resursima i obimom posla u centrima za socijalni rad, kao i normiranje poslova u centrima za socijalni rad. Diskusiju u grupama su vodili Marko Milanović (IDEAS), Bojana Miletić i Violeta Mrkić (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Zaključci i preporuke koji su rezultat rada okruglog stola biće objavljeni na sajtu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 02. decembra 2016. godine održan je sastanak kome su prisustvovali zaposleni u Zavodu, konsultant Marko Milanović, predstavnici UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Tema sastanka je bila predstavljanje izvještaja Analiza reforme sistema dječje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori u periodu 2010-2015 i planiranje daljih koraka razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počinje sa sprovođenjem situacione analize procesa implementacije nove metodologije rada u sistemu socijalne i dječje zaštite sa namjerom identifikovanja postignutog u procesu reforme socijalne i dječje zaštite koja je započeta 2012. godine.

Kako bi se sveobuhvatno pristupilo analizi reforme socijalne i dječje zaštite, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovaće otvaranje javnog diskursa kroz panel diskusije i fokus grupe sa relevantnim subjektima u oblasti socijalne i dječje zaštite kao što su: predstavnici korisnika usluga socijalne i dječje zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, direktori i predstavnici menadžmenta u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne i dječje zaštite, stručni radnici i supervizori u sistemu socijalne i dječje zaštite, predstavnici nevladinog sektora u oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Cilj ovako organizovane javne rasprave jeste analiza postignutog tokom reforme socijalne i dječje zaštite te ukazivanje na benefite i manjkavosti reforme. Krajnji cilj ovog diskursa jeste ukazivanje na potrebu za potpunom prohodnošću stručnih i informacija od značaja u ovoj oblasti i to između korisnika usluga socijalne i dječje zaštite o njihovim pravima i mogućnostima i svih instanci odlučivanja.

Prva u nizu panel diskusija održaće se u ponedeljak, 05. 09.2016. godine - u konferencijskoj sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, sa početkom u 11:00 časova.

Dobrodošli!

 

Tokom juna mjeseca 2016. godine službenici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu obišli su sledeće centre za socijalni rad: Cetinje, Kotor, Tivat, Budvu, Herceg Novi, Berane, Petnjicu, Andrijevicu, Mojkovac, Kolašin, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Ulcinj kao i Domove starih u Risnu i Bijelom Polju. Tokom ovih posjeta sprovedeni su i postupci pružanja supervizijske podrške supervizora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu onim centrima za socijalni rad kojima je ovakav vid podrške potreban.

 

U razgovoru sa direktorima centara za socijalni rad, Dnevnih centara i Domova starih govorilo se o prednostima i problemima u sprovođenju reforme socijalne zaštite kao i o budućim planovima u ovim ustanovama, te je zaključeno da je važno napraviti sveobuhvatnu analizu do sada sprovedene reforme socijalne i dječje zaštite i donijeti preporuke u pravcu jačanja i poboljšanja reformisanja ove oblasti.

 

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održan je, 27.05.2016. godine, sastanak direktora i stručnih radnika Dječjeg doma „Mladost“ i Centra za djecu i mlade „Ljubović“ sa ciljem razmjene iskustava, unapređenja saradnje i rješavanja nedoumica i izazova u svakodnevnom radu na zaštiti djece koja su na institucionalnom smještaju. Na sastanku je razgovarano i o korisnicima koji su trenutno u ustanovama, pa su sastanku prisustvovali i stručni radnici Centra za socijalni rad Podgorica, kao i predstavnici Direkcije za razvoj usluga iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i direktor i stručni radnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu radionicu sa temom „Izrada inidividualnih planova rada sa korisnicima“ za stručne radnike iz Dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
Cilj radionice je bio unapređenje znanja i kompetencija stručnih radnika u procesu izrade individualnih planova rada sa korisnicima i razmjena iskustava kako bi se na najbolji način riješile eventualne dileme, a u sve cilju obezbjeđivanja adektvatne zaštite i kvaliteta života samih korisnika dnevnih centara.
Predavači na radionici su bili: Radmila Marković, načelnica u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktorica Centra „Ljubović“ i Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja.

Radionici koja je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 25.05.2016. godine, osim stručnih radnika iz Dnevnih centara, prisustovali su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, u periodu od 04. do 08. aprila 2016., organizovao Obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.
Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.
Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti.
Radi se o pilot projektu - pružanje usluge pomoć u kući za stara lica, koji počinje sa realizacijom 11. aprila 2016. godine i traje 9 mjeseci. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.
Obuci, koja je realizovana u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Bijelom Polju, prisustovalo je 112 osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i dva predstavnika Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospodja Biljana Guberinić, psihologica u Domu i doktor u Domu gospodin Damir Adrović.

 

 

 

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNDP-om, dana 21. marta 2016. godine u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, organizovao Radionicu na temu izrade individualnih planova rada sa korisnicima za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj starih i odraslih lica.
Cilj radionice je bio upoznavanje stručnih radnika iz javnih ustanova za smještaj starih i odraslih lica sa procesom izrade inidividualnih planova rada sa korisnicima kako bi se ojačali njihovi profesionalni kapaciteti i na taj način doprinijelo unapređenju zaštite i kvaliteta života starih osoba, kao i unapređenje saradnje između stručnih radnika ustanova i centara za socijalni rad.
Radionici su prisustvovali stručni radnici iz Domova starih iz Risna i Bijelog Polja, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNDP-a i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktor Centra za djecu i mlade „Ljubović“ i Vesna Minić, psiholog iz CSR Bijelo Polje.

 

UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu organizovao ukupno tri regionalna (Bar, Podgorica, Bijelo Polje) seminara na temu: Obuka profesionalaca u procesu unapređenja položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Seminari su održani: u Baru 21.01. i 22.01. (19 učesnika/ca), u Podgorici 28.01. i 29.01. (21 učesnik/ca) i u Bijelom Polju 4.02. i 5.02. (19 učesnika/ca).
Seminaru su prisustvovali stručni radnici CSR-a, policije, prosvjete, kao i zaposleni u lokalnim samoupravama, odnosno svi oni koji se bave problematikom kvalitetne socijalne integracije RE populacije u društvenu zajednicu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u saradnji sa UNICEF-om, u periodu od 21. do 23. decembra 2015. godine, je organizovao seminar na temu „Planiranje ostvarivanja najboljih interesa djeteta u procesu deinstitucionalizacije”.
Cilj seminara je bio pružanje podrške reviziji individualnih planova zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“, kroz sagledavanje ključnih oblasti, važnih za sam proces planiranja i standardizaciju planiranja izlaska djeteta iz ustanove.
Seminaru je prisustvovalo 28 stručnih radnika iz svih centara za socijalni rad, po 2 stručna radnika Dječjeg doma “Mladost i Centra za djecu i mlade “Ljubović”. Rad su pratili predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, uz podršku UNICEF-a, u periodu 14. i 15. decembar organizovao seminar na temu „ Urgentni porodični smještaj-hraniteljstvo u praksi- obuka profesionalaca“ kojoj su prisustvovali radnici centara za socijalni rad i Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele koji se neposredno bave zaštitom djece bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Cilj obuke je bio da ukaže na smjernice profesionalcima za rad, u situacijama hitnog izdvajanja djeteta iz porodice.

Obuci je prisustvovalo 26 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad i područnih jedinica iz Podgorice, Danilovgrada, Golubovaca, Tuzi, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Žabljaka, Bara, Ulcinja, Berana, Andrijevice, Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog, Cetinja, Rožaja, pet predstavnika Dječjeg doma „Mladost“ Bijela kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku su vodile autorke programa i konsultantkinje UNICEF-a, mr Dobrila Grujić i Svetlana Milenković.

Nakonzavršeneobuke, stručniradnici ćedobitisertifikatozavršenomprogramu obuke.

Pretraživanje