Program osnovne obuke za pružanje supervizijske podrške

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, stručnih saradnika-ica i članova-ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova

Program podrške porodici

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu

Obuka za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca

Kreiranje programa usluge kroz adekvatnu procenu mogućnosti korisnika 

Mehanizmi prepoznavanja i zbrinjavanja djece zatečene u prosjačenju ili životu i radu na ulici kao obliku nasilja nad djecom

Obuka pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori  

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova  

Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici 

Osnovna obuka stručnih radnika u centrima za socijalni rad za prevenciju, otkrivanje i zaštitu žrtava trgovine djecom

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica

Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti 

Program za pružaoce usluga urgentnog smeštaja

Nasilje u porodici i institucionalna zaštita

Program obuke za savjetovanje putem telefona 

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju 

Unapredjenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama

Obuka za primjenu tehnike forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mladima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja

Psiho-socijalna podrška (PSP) u zajednici

Samopovređivanje adolescenata, praktične smernice za procenu i savetodavni rad

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške – skloništima za žene i djecu sa iskustvom nasilja

Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti 

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške – SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja 

Jacanje kapaciteta strucnih radnikaca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Kako uključiti volontere u integrisane usluge za starije

Pristup osobama sa demencijom u socijalnoj zaštiti

Obuka za supervizore programa „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu“

Inicijalni trening za (telefonske) savetnike

Program obuke za vođenje edukativno-iskustvenih grupa za žene sa iskustvom nasilja  

Osnove psihološkog savjetovanja

Program obuke za porodični smještaj-hraniteljstvo

Osnovni program obuke: Koncept i osnovna znanja za organizaciju usluge SOS telefona za žene sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja

Napredni program obuke: Veštine i znanja za pružanje usluge SOS telefona za žene sa invaliditetom koje imaju isksustvo nasilja

Borba protiv trgovine ljudima – identifikacija i upućivanje žrtava trgovine ljudima 

Intervencije u krizi

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima iz jednoroditeljskih porodica

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima RE populacije

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima korisnicimaama psihoaktivnih supstanci (PAS)

Specifičnosti djece i mladih iz manjinskih i imigrantskih porodica 

Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda

Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite

Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece

Podrška korisnicima socijalnog stanovanja i licima u riziku od beskućništva

Jačanje vještina stručnih radnikaca uz upotrebu tehnike motivacijskog intervjua u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječije zaštite

Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju

Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Unaprjedjenje vjestina strucnih radnika ca u svrhu prevencije rizicnog ponasanja te vjestine pregovaranja 

Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje

Program pripreme za parove i pojedince u procesu usvajanja djece 

Program obuke za zaposlene u oblasti socijalne i djecje zastite na temu samostalnog zivota OSI i procesa deinstitucionalizacije, s akcentom na socijalno edukativne usluge 

Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

Socijalni mentor - pristup radnoj integraciji ranjivih drustvenih grupa

Unaprjeđenje znanja i  vještina  stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici - svratište 

Savjetovanje za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje

Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje

Obuka za stručne radnike/ce, i saradnike/ce o usluzi videćeg/e pratioca/teljke– značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika/ca, saradnika/ca i stručnih radnika/ca

Obuka za primjenu tehnika programa „Grabfips“ u radu sa osobama oboljelim od demencije 

Osnovi primjene Montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak 

Topao dom za treće doba

Njega starijih lica - usluge njegovatelja/ica 

Aktivacija korisnika usluge smeštaja za učešće u organizovanim aktivnostima

Osnovna obuka za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Osnovna obuka za pružanje usluge savjetovanja za odrasla i stara lica sa invaliditetom

Uspostavljanje radnih alijansi u supervizijskom postupku

Primena stručnog postupka u domovima i kod pružalaca usluga

Jačanje vještina stručnih radnikaca i stručnih saradnikaca u oblasti socijalne i dječije zaštite za rad sa osobama koje koriste droge

Rad sa teško saradljivim korisnicima

Profesionalna etika u socijalnoj zaštiti

Unapređenje kompetencija u radu sa ženama koje su preživele nasilje

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, stručnih saradnika-ca i drugih  profesionalaca u oblasti socijalne i dječije zaštite o vršnjačkom nasilju 

Strategija uvezivanja programa smanjenja štete i sistema socijalne i dječije zaštite: obuka za stručne radnike/ce i strucne saradnike/ce u Crnoj Gori

Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u socijalnoj i dječijoj zaštiti

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i porodični sistem

Prevencija bolesti zavisnosti među društveno isključenom omladinom i romskom i egipćanskom zajednicom

Program obuke za sprovođenje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Program obuke o seksualnom nasilju nad ženama

Jačanje kapaciteta i vještina stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca u oblasti socijalne i dječije zašítite za rad sa osobama koje pružaju seksualne usluge

Jačanje kapaciteta i vješítina stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca u oblasti socijalne i dječije zašítite za rad sa roditeljima iili starateljima LGBTIQ osoba i rad sa roditeljima iili starateljima

Komunikacija sa starijim osobama

Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zašttite u postupku procjene i planiranja tokom rada sa korisnikom

Uloga stručnih radnika u procesu prepoznavanja alijenacije djece 

Obuka za pružanje usluge pomoć u kući odraslim osobama s invaliditetom i starijima

Program obuke za razvoj socioemocionalnih kompetencija dece 

Rezime programa obuke primena bazičnog programa rada u ustanovi za decu i omladinu 

Rezime programa obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom 

Rezime programa obuke osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starim starim licima sa invaliditetom

Rezime programa obuke osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

Rezime programa obuke  osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u dnevnim centrimaProgram ekonomskog osnaživanja porodica – EOP

Pružanje podrške u zajednici osobama i porodicama koje se suočavaju sa problemom zavisnosti od alkohola

Inicijalni trening za telefonsko savjetovanje

Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica

Efikasan odgovor institucija SDZ na prvu upotrebu droga kod mladih u CG

Strategija suzbijanja vršnjačkog nasilja u domskom okruženju

Obuka za stručne radnike, instruktorke orijentacije i mobilnosti

Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorišćavanja

Obuka za primenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama

Program obuke za razvijanje veština savetovanja putem pisane-elektronske komunikacije 

Prevazilaženje predrasuda i stereotipa u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječje zaštite

Osnovna znanja o procesima deinstitucionalizacije i transformacije rezidencijalnih ustanova za lica sa intelektualnim invaliditetom

Doprinos jačanju socijalnih servisa podrške transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama žrtvama nasilja obuka za stručne radnikece i stručne saradnikece u oblasti socijalne

Porodično orijentisane rane intervencije (PORI)

Praćenje razvoja đeteta

Program obuke za stručne radnike centra za socijalni rad u oblasti zaštite dece od zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije

Primjena savremenih principa u radu sa osobama koje su doživjele traumu

Konstruktivistička psihoterapija, važi do 29.12.2028.

Radno- okupaciona terapija – primjena u socijalnoj zaštiti, ujednačavanje prakse, važi do 29.12.2028.

Unapređenje emocionalne rezilijencije za produktivan rad

Stres i očuvanje dobrobiti stručnog radnika

Trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

Program obuke za rad sa žrtvama proganjanja

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

Rad i podrška osobama sa demencijom

Unapređenje koordinisanog pristupa centra za socijalni rad i zdravstvenih ustanova u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja