Služba za opšte poslove i finansije

U Službi za opšte poslove i finansije obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu predloga opštih akata Zavoda; pripremu i izradu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; pripremu nacrta rješenja i odluka; saradnju sa Upravom za kadrove u dijelu oglašavanja, selekcije i zapošljavnja, ocjenjivanja i obuka državnih službenika; preduzimanje mjera bezbjednosti radi zaštite zdravlja na radu i osiguranja zaposlenih; pripremanje predloga informacija i izvještaja na osnovu evidencije zaposlenih; sprovođenje postupaka po zahtjevima službenika i namještenika po osnovu prava iz radnog odnosa; sprovodjenje postupka prijavljivanja i odjavljivanja službenika i namještenika kod nadležnih ustanova povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa; vodjenje centralne kadrovske evidencije, vodjenje postupka i donošenje rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; pripremanje akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; izradu finansijskog plana; vođenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem, izradu finansijskih iskaza i njihovo propisano dostavljanje; paćenje stambene problematike zaposlenih; obavljanje blagajničkog poslovanja; čuvanje i arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije i druge knjigovodstvene poslove u skladu sa propisima; obavljanje administrativno tehničke poslove, prijem, raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta; poslove vozača, kurira i održavanja čistoće ; pomoćne poslove kao i druge poslove u skladu sa propisima; U Službi su sistematizovana radna mjesta za 7 izvršilaca.

Dragana Đurović, načelnica

E-mail:dragana.djurovic at zsdz.gov.me

Telefon: +382 20 221-186