Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, poslovi u Zavodu se organizuju u okviru dva odjeljenja i jedne službe: Odjeljenje za razvoj i stručnu podršku, Odjeljenje za unapređenje kapaciteta stručnih radnika i Službe za opšte poslove i finansije .

U Odjeljenju za razvoj i stručnu podršku obavljaju se poslovi koji se odnose na: savjetodavne, istraživačke i stručne poslove u oblasti socijalne i dječje zaštite; praćenje kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite; pružanje stručne supervizijske podrške radi unaprjeđenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite; istraživanje socijalnih pojava i problema, djelatnosti i efekata socijalne i dječje zaštite, izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjera za unapređenje u oblasti socijalne i dječje zaštite; razvijanje sistema kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti, koordiniranje razvoja standarda usluga i predlaganje nadležnom organu državne uprave unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda; učešće u izradi, sprovođenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona i drugih propisa koje se odnose na razvoj djelatnosti socijalne i dječje zaštite; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. U ovom Odjeljenju su sistematizovana radna mjesta za 7 izvršilaca. Radom Odjeljenja rukovodi načelnik/ca.

U Odjeljenju za unapređenje kapaciteta stručnih radnika obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručne i organizacione poslove u postupku akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluga kojima se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga; licenciranje stručnih radnika i izdavanje licence za rad u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti; prati sprovođenje i primjenu odredaba Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite; organizovanje stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika; izradu publikacija, monografija, časopisa i zbornika radova, stručnih priručnika, vodiča, informatora, studija i primjera dobre prakse; informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite; ukazivanje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osjetljivih društvenih grupa; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. U ovom Odjeljenju su sistematizovana radna mjesta za 5 izvršilaca. Radom Odjeljenja rukovodi načelnik/ca.

U Službi za opšte poslove i finansije obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga opštih akata Zavoda; pripremu i izradu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima;  priprema nacrta rješenja i odluka; saradnja sa Upravom za kadrove u dijelu oglašavanja, selekcije i zapošljavnja, ocjenjivanja i obuka državnih službenika; preduzimanje mjera bezbjednosti radi zaštite zdravlja na radu i osiguranja zaposlenih; pripremanje predloga informacija i izvještaja na osnovu evidencije zaposlenih;  sprovođenje postupaka po zahtjevima službenika i namještenika po osnovu prava iz radnog odnosa; sprovodjenje postupka prijavljivanja i odjavljivanja službenika i namještenika kod nadležnih ustanova povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa; vodjenje centralne kadrovske evidencije, vodjenje postupka i donošenje  rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; pripremanje akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; izrada finansijskog plana; vođenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa; ovjeravanja tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem, izradu finansijskih iskaza i  njihovo propisano dostavljanje;  prati stambenu problematiku zaposlenih; obavlja blagajničko poslovanje; čuvanje i arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije i druge knjigovodstvene poslove u skladu sa propisima; obavlja administrativno tehničke poslove, prijem, raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta; poslove vozača, kurira i održavanja čistoće ;  pomoćne poslove kao i druge poslove u skladu sa propisima; U ovom Odjeljenju su sistematizovana radna mjesta za 7 izvršilaca. Radom Odjeljenja rukovodi načelnik/ca.

Prema Pravilniku u Zavodu su sistematizovana radna mjesta za 20 izvršilaca uključujući i direktora/icu Zavoda.