Broj: 01 - 821

Podgorica, 20.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 819 od 20.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

J A V N I  P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući starim licima

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen licima koja se angažuju za pružanje usluge pomoći u kući starim licima kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.   

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet usavršavanja lica koja pružaju usluge u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Usavršavanje podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka koja se odnosi na pružanje usluge pomoći u kući starim licima kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.  

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući starim licima, kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kvaliteta pružanja navedene usluge. 

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući, broj 01 - 819 od 20.09.2017. godine.   

Opširnije...

Broj: 01 - 795

Podgorica, 12.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 782 od 08.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

  

   J A V N I   P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka stručnim radnicima i stručnim saradnicima za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i stručnih saradnika za pružanje usluga u okviru ustanove za smještaj.

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu, broj 01 - 782 od 08.09.2017. godine.

Opširnije...

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao prezentaciju priručnika za supervizore „Supervizija u centru za socijalni rad“, koji je prvo publikovano štivo namijenjeno supervizorima, nastalo kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika i supervizora u centrima za socijalni rad.

Priručnik su prezentovale Iva Branković i Nada Šarac, koje su uz Svetlanu Živanić, autorke priručnika. One su koautorke većeg broja programa obuke usmjerenih na unapređenje kompetencija zaposlenih u sistemu socijlane zaštite i akreditovanih programa obuke namijenjenih razvoju supervizije u socijlanom radu.

Tehnničku podršku za štampanje priručnika pružila je kancelarija UNDP u Crnoj Gori.

Prezentaciju su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, kancelarije UNICEFa i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa UNICEF-om angažovao konsultante Lidiju Milanović i Gorana Rojevića za izradu procedura i obuku zaposlenih za rad u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju.

Radni sastanak za izradu procedura održan je 28. i 29. avgusta 2017. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a obuke će biti organizovane tokom mjeseca septembra 2017. godine.

Radnom sastanku su prisustvovali direktori dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju kao i stručni radnici iz dnevnih centara.

Dana 27.07.2017. godine, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Podgorica, održana je konstitutivna sjednica Komisije za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge.
Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu navedene Komisije i konstatovano da je planirano da Zavod početkom septembra ove godine započne postupke akreditacije programa objavljivanjem javnih poziva za akreditaciju na svojoj internet stranici.

RJEŠENJE - Komisija za akreditaciju programa obuke

POSLOVNIK o radu Komisije za akreditaciju programa obuke

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, organizovao predstavljanje izvještaja o radu operativnih multidisciplinarnih timova za zaštitu djece od nasilja, 18. jula 2017. godine u hotelu Verde, u Podgorici.

Izvještaj o radu operativnih multidisciplinarnih timova predstavile su konsultantkinje Stefanie Delaney i Anita Ramšak, koji su, na zahtjev UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja, uradile procjenu rada operativnih multidisciplinarnih timova (OMT) za zaštitu djece od nasilja i nasilja u porodici.

Izvještaj sadrži evaluaciju postojećeg funkcionisanja timova, njihovu praksu i preporuke za budući rad. Ciljevi izrade ovakvog izvještaja bili su da se Ministarstvu i UNICEF-u pruže informacije o funkcionisanju OMT-a zajedno sa preporukama za povećanje njihove efikasnosti.

Prezentacija je organizovana u cilju predstavljanja izvještaja koordinatorima timova, stručnim radnicima centara za socijaani rad i ostalim članovima multidisciplinarnih timova, kao i analize dosadašnje prakse i kreiranja preporuka za dalji rad.

Prezentaciji je prisustvovalo 50 učesnika, članova OMT iz svih centara za socijalni rad kao i predstavnici kancelarije Ombudsmana, Zajednice opština Crne Gore, UNICEF-a, Ministarstva rada is socijalnog staranja kao i predstavnici NVO sektora.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Upravom za kadrove će ogranizovati obuku za pravnike koji su zaposleni u centrima za socijalni rad kao i u ustanovama socijalne i dječje zaštite na temu „Primjena novog zakona o upravnom postupku u oblasti socijalne i dječje zaštite“. Zakon stupa na snagu 1. jula 2017. godine, a objavljen je u „Sl. listu Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 040/16 od 30.06.2016. godine.

Obuka za pravnike iz srednje i južne regije će biti održana u prostorijama Uprave za kadrove u periodu od 3. do 4. jula 2017. godine dok će obuka za pravnike iz sjeverne regije biti održana u Bijelom Polju u zgradi Osnovnog državnog tužilaštva u periodu od 4. do 5. jula 2017. godine.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 24. do 27. aprila 2017. godine organizovao “Obuku pravnika u centru za socijalni rad”, sa ciljem povećanja kompetencija pravnika koje se odnose na vještine komunikacije i timskog rada, kao i osposobljavanja pravnika za učestvovanje u stručnim postupcima, u okviru metode vođenja slučaja.

Obuci je prisustvovalo 37 pravnika iz centara za socijalni rad i 4 pravnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zastitu.

Teme koje su obrađene tokom obuke bile su: proces, karakteristike i faktori uspješne komunikacije, rad u timu, uloga pravnika centra za socijalni rad u okviru metoda vođenja slučaja, utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika, ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zastitu kao i porodičnopravna zaštita djeteta.

Obuku je vodio autor akreditovanog programa “Obuka pravnika u centru za socijalni rad” Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Svi polaznici obuke će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, 28. aprila 2017. organizovao događaj, projekciju filma „Slobodni“ sa temom isključenost i diskriminacija osoba sa intelektualnim smetnjama.

„Slobodni“ je dokumentarni film, proizveden 2016.godine, koji prati lica koja su se nalazila u hrvatskim institucijama za osobe s intelektualnim teškoćama kao i dvije godine njihovog života u procesu izlaska iz institucija i osamostaljivanja. Autor filma, koji je ponio šest nagrada za najbolji dugometražni dokumentarni film, reditelj Tomislav Žaja na jedan objektivan, neutralan, ali zaista kompetentan način podstiče promjenu stavova, odnosa roditelja, kao i profesionalaca koji rade sa osobama sa intelektualnim smetnjama. Angažovan kao promoter i zastupnik prava lica sa intelektualnim smetnjama, on na jedan neposredan način osnažuje osobe sa intelektualnim smetnjama da preuzmu sopstvene živote u svoje ruke.

Još uvijek širom Evropske unije, pa i u Crnoj Gori, veliki broj ljudi provodi mnogo godina u ustanovama. Institucije se osnivaju sa dobrim namjerama u uvjerenju da je to najbolji način staranja.

Ovaj događaj organizovan je upravo sa namjerom da promoviše pravo na nezavisan, dostojanstven život i uključenost u zajednicu kao i jedno od načela kojih se Crna Gora pridržava a to je da su svi građani jednaki pred zakonom i da uživaju jednaku zaštitu svojih prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Projekciji dokumentarnog filma „Slobodni“ prisustvovali su predstavnici UNDP za Crnu Goru, stručni radnici iz centara za socijalni rad, resursnih centara, Zavoda „Komanski most“, dnevnih centara, predstavnici centara za mentalno zdravlje, Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada, Zavoda za školstvo, nevladinih organizacija kao i predstavnici Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nakon projekcije filma upriličena je diskusija na temu deinstitucionalizacije i promocije prava osoba sa invaliditetom da žive u zajednici i uživaju pravo izbora.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 5. i 6. aprila. 2017. godine u Bijeloj organizovao Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima. Obuci su prisustvovali stručni radnici i stručni saradnici zaposleni u dnevnim centrima iz Rožaja, Pljevalja, Mojkovca, Berana, Nikšića i Bijele, ukupno njih 21. Na obuci je bilo riječi o osnovnim elementima individualnog i grupnog rada u okviru dnevnog centra, a fokus je bio i na izradi Individualnog plana rada za korisnika. Pored toga polaznici su upoznati i sa primjerima organizacije ritma dana i osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za rad sa djecom u dnevnim centrima.

Obuku su vodili: Svetlana Dujović direktorica Dnevnog centra iz Pljevalja, Drago Spaić direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Slobodanka Roganović oligofrenolog iz Dnevnog centra iz Pljevalja i Mirjana Popović iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je drugom međuministarskom sastanku na temu „Zaštita djece od nasilja i iskorišćavanja“ kojim je predsjedavao Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde.

Uvodna obraćanja, pored potpredsjednika Pažina, imali su i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, koji je govorio o uticaju nasilja i drugih nepovoljnih iskustva u djetinjstvu na razvoj djeteta, i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, koji je predstavio predlog Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja 2017-2021.

Na sastanku su usvojeni sledeći zaključci:

  1. Raditi na prevenciji nasilja u ranom razvoju i djetinjstvu kroz razvijanje svijesti o nenasilju kao društvene vrijednosti;
  2. Unaprijediti saradnju svih relevantnih organa iz oblasti zaštite djece od nasilja: zdravstvenih, socio-starateljskih, vaspitno-obrazovnih,policijsko-pravosudnih i dr. kako bi se obezbijedio sinhronizovan i integralan pristup problemu;
  3. Novi pristup i politika Vlade za kadrovsko profilisanje i unapređivanje službi koje rade sa djecom u svim nadležnim institucijama;
  4. Jačati participativnost djece u kreiranju politike prevencije i suzbijanja nasilja;
  5. Obezbijediti edukaciju lica za podršku djeci, prdviđenih Porodičnim zakonom;
  6. Neophodno je pratiti i raditi analizu primjene zakona od strane resornih ministarstava radi planiranja javnih politika Vlade u oblasti prevencije i zaštite djece od nasilja;
  7. Sprovoditi javnu kampanju podizanja svijesti o značaju prevencije i suzbijanja nasilja nad djecom, sa akcentom na nasilje u porodici;
  8. Analiza medicinsko patronžne službe, koju će sprovesti Ministarstvo zdravlja, posebno kada je u pitanju obuhvat osjetljivih grupa (siromašne porodice i sl.) ovom uslugom kako bi se ispitala mogućnost za širenje mandata šatronažnih sestara na podršku porodici, prepoznavanju rizika i upućivanju na sisteme podrške, osim njihove zdravstvene uloge.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP 10. februara 2017. godine, organizovao jednodnevnu obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.

Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.

Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.

Obuci, koja je realizovana u Domu starih Bijelo Polje, prisustovale su 34 polaznice koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospođa Biljana Guberinić, psihologica u Domu, doktor u Domu gospodin Damir Adrović i koordinatorka gerontodomaćica iz Bijelog Polja, Nataša Ignjatović.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, 20. i 21. decembra 2016. godine organizovao okrugli sto na temu: „Razmatranje daljeg razvoja sistema socijalne i dječje zaštite”. Okruglom stolu, koji su otvorili Goran Kuševija, direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalog staranja, direktori dnevnih centara, direktori i stručni radnici centara za socijalni rad, kao i stručni radnici Dječjeg doma “Mladost”, Ukupno je bilo 49 učesnika.

Prvog dana rada, nakon uvodnog predstavljanja rezultata „Analize reforme sistema socijalne zaštite iz perspektive korisnika” učesnici su diskutovali o transformaciji Dječjeg doma „Mladost“, čiji su predstavnici prezentovali procedure za zaštitu djece koja su na institucionalnom smještaju, kao i o izazovima i mogućnostima u daljem razvoju dnevnih centara. Diskusiju su vodili Marko Milanović (IDEAS) i Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Drugog dana rad je organizovan kroz diskusiju u dvije grupe. Teme za diskusiju u prvoj grupi, koju su činili stručni radnici centara za socijalni rad, bile su razvoj nesrodničkog hraniteljstva i supervizija u centrima za socijalni rad. Druga grupa, koju su činili direktori i rukovodioci službi u centrima za socijalni rad, diskutovala je na teme upravljanje ljudskim resursima i obimom posla u centrima za socijalni rad, kao i normiranje poslova u centrima za socijalni rad. Diskusiju u grupama su vodili Marko Milanović (IDEAS), Bojana Miletić i Violeta Mrkić (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Zaključci i preporuke koji su rezultat rada okruglog stola biće objavljeni na sajtu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 02. decembra 2016. godine održan je sastanak kome su prisustvovali zaposleni u Zavodu, konsultant Marko Milanović, predstavnici UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Tema sastanka je bila predstavljanje izvještaja Analiza reforme sistema dječje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori u periodu 2010-2015 i planiranje daljih koraka razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon