Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 25. i  26. novembra 2017. godine, organizovao “Obuku za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju”.

Obuka je organizovana za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike zaposlene u JU Zavod “Komanski most”, sa ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u ovoj ustanovi i sticanja vještina za primjenu konkretnih postupaka za rad sa korisnicima.

Tokom radioničarskog rada učesnici su imali priliku da koriste instrument “Skala procjene opšte funkcionalnosti osobe” čijom upotrebom se kreira finkcionalni profil svakog korisnika, a stekli su znanja i za kreiranje Ritma dana kao osnove u funkcionisanju korisnika. Na korišćenje su dobili i priručnik “Životne vještine za osobe sa smetnjama u razvoju”.

Obuku su realizovali stručnjaci Humanitarne organizacije Dječje srce iz Beograda, Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Dana 17. novembra 2017. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tom prilikom direktor Zavoda upoznao je šefa kancelarije UNICEF-a sa djelatnostima i aktivnostima Zavoda. Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 14. do 16. novembra 2017. godine organizovao obuku “Participativno strateško planiranje u funkciji održivog razvoja zajednice, organizacija i usluga u oblasti socijalne zaštite”.

Ciljevi organizovanja ove obuke  su jačanje kapacitita stručnih radnika u znanju i vještinama potrebnim da iniciraju i budu nosioci procesa participativnog planiranja razvoja u oblasti socijalne zaštite i implementacije strateških, operativnih i akcionih planova  na nivou zajednice, organizacije i usluga, kao i njihovo osposobljavanje za izradu strateških razvojnih dokumenta.

Obuci su prisustvovali stručni radnici iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku je vodila autorka akreditovanog programa “Participativno strateško planiranje održivog  razvoja zajednice, organizacija i usluga u području socijalne zaštite” Nives Radeljić , dipl. socijalna radnica, savjetnica i  trener za strateško planiranje razvoja usluga, organizacija i zajednica, individualno planiranje u radu s korisnicima socijalne zaštite, upravljanje znanjem, izradu projekata, evaluaciju usluga i programa.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset, će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 13.11.2017. godine, organizovao predstavljanje programa za hranitelje i usvojioce – PRIDE, sa ciljem upoznavanja donosioca odluka u oblasti socijalne i dječje zaštite sa sadržinom programa i mogućnostima njegovog prilagođavanja i sprovođenja  u Crnoj Gori.

Program je predstavio Rob Van Pagee, socijalni radnik i direktor holandske NVO Op Kleine Schall (OKS) sa kojom je prenio PRIDE program iz SAD u Holandiju, Belgiju i brojne druge evropske zemlje. 

Predstavljanu programa  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije Ombudsmana, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, Dječjeg doma “Mladost” i Uprave za inspekcijske poslove.

 

 Broj: 01 - 860

Podgorica, 03.10.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 859 od 03.10.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

 

J A V N I  P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke

za rad u Dnevnim centrima za djecu i  mlade sa smetnjama u razvoju

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima za rad u Dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.  

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka za rad u Dnevnim centrima za djecu i  mlade sa smetnjama u razvoju, namjenjena stručnim radnicima i stručnim saradnicima u Dnevnim centrima, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.    

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za rad u Dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i stručnih saradnika za rad u tim ustanovama.    

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za rad u Dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, broj 01 - 859 od 03.10.2017. godine.    

Opširnije...

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, organizovao dvije dvodnevne obuke za zaposlene u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Obuke su organizovane 09. i 10. septembra u Beranama, za zaposlene u DC Berane, Plav i Mojkovac i 16. i 17 septembra za zaposlene u DC Nikšić, Danilovgrad, Podgorica i Cetinje, po akreditovanom programu „Obuka stručnjaka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“. Obuku su realizovali stručnjaci organizacije Dječje srce Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Osim primjene konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju postojao je i segment obuke koji se odnosio na procedure za rad u dnevnim centrima i usluge u socijalnoj zaštiti, koje je učesnicima predstavila Lidija Milanović.

Pored ove dvije obuke, organizovaće se još dvije obuke na istu temu. Jedna će se održati u Bijelom Polju (23. i 24. septembra 2017. godine) za dnevne centre iz Bijelog Polja, Pljevalja i Rožaja i u Bečićima (30. septembra i 1. oktobra 2017. godine) za dnevne centre iz Ulcinja, Igala i Bijele.

Broj: 01 - 822

Podgorica, 20.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 820 od 20.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

J A V N I    P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke

za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima, kao i članovima multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, namjenjena stručnim radnicima, kao i članovima multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.    

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i članova multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.   

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, broj 01 - 820 od 20.09.2017. godine.  

Opširnije...

Broj: 01 - 821

Podgorica, 20.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 819 od 20.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

J A V N I  P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući starim licima

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen licima koja se angažuju za pružanje usluge pomoći u kući starim licima kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.   

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet usavršavanja lica koja pružaju usluge u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Usavršavanje podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka koja se odnosi na pružanje usluge pomoći u kući starim licima kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.  

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući starim licima, kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kvaliteta pružanja navedene usluge. 

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge pomoći u kući, broj 01 - 819 od 20.09.2017. godine.   

Opširnije...

Broj: 01 - 795

Podgorica, 12.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 782 od 08.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

  

   J A V N I   P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka stručnim radnicima i stručnim saradnicima za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i stručnih saradnika za pružanje usluga u okviru ustanove za smještaj.

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica u ustanovu, broj 01 - 782 od 08.09.2017. godine.

Opširnije...

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao prezentaciju priručnika za supervizore „Supervizija u centru za socijalni rad“, koji je prvo publikovano štivo namijenjeno supervizorima, nastalo kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika i supervizora u centrima za socijalni rad.

Priručnik su prezentovale Iva Branković i Nada Šarac, koje su uz Svetlanu Živanić, autorke priručnika. One su koautorke većeg broja programa obuke usmjerenih na unapređenje kompetencija zaposlenih u sistemu socijlane zaštite i akreditovanih programa obuke namijenjenih razvoju supervizije u socijlanom radu.

Tehnničku podršku za štampanje priručnika pružila je kancelarija UNDP u Crnoj Gori.

Prezentaciju su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, kancelarije UNICEFa i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa UNICEF-om angažovao konsultante Lidiju Milanović i Gorana Rojevića za izradu procedura i obuku zaposlenih za rad u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju.

Radni sastanak za izradu procedura održan je 28. i 29. avgusta 2017. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a obuke će biti organizovane tokom mjeseca septembra 2017. godine.

Radnom sastanku su prisustvovali direktori dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju kao i stručni radnici iz dnevnih centara.

Dana 27.07.2017. godine, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Podgorica, održana je konstitutivna sjednica Komisije za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge.
Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu navedene Komisije i konstatovano da je planirano da Zavod početkom septembra ove godine započne postupke akreditacije programa objavljivanjem javnih poziva za akreditaciju na svojoj internet stranici.

RJEŠENJE - Komisija za akreditaciju programa obuke

POSLOVNIK o radu Komisije za akreditaciju programa obuke

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, organizovao predstavljanje izvještaja o radu operativnih multidisciplinarnih timova za zaštitu djece od nasilja, 18. jula 2017. godine u hotelu Verde, u Podgorici.

Izvještaj o radu operativnih multidisciplinarnih timova predstavile su konsultantkinje Stefanie Delaney i Anita Ramšak, koji su, na zahtjev UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja, uradile procjenu rada operativnih multidisciplinarnih timova (OMT) za zaštitu djece od nasilja i nasilja u porodici.

Izvještaj sadrži evaluaciju postojećeg funkcionisanja timova, njihovu praksu i preporuke za budući rad. Ciljevi izrade ovakvog izvještaja bili su da se Ministarstvu i UNICEF-u pruže informacije o funkcionisanju OMT-a zajedno sa preporukama za povećanje njihove efikasnosti.

Prezentacija je organizovana u cilju predstavljanja izvještaja koordinatorima timova, stručnim radnicima centara za socijaani rad i ostalim članovima multidisciplinarnih timova, kao i analize dosadašnje prakse i kreiranja preporuka za dalji rad.

Prezentaciji je prisustvovalo 50 učesnika, članova OMT iz svih centara za socijalni rad kao i predstavnici kancelarije Ombudsmana, Zajednice opština Crne Gore, UNICEF-a, Ministarstva rada is socijalnog staranja kao i predstavnici NVO sektora.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Upravom za kadrove će ogranizovati obuku za pravnike koji su zaposleni u centrima za socijalni rad kao i u ustanovama socijalne i dječje zaštite na temu „Primjena novog zakona o upravnom postupku u oblasti socijalne i dječje zaštite“. Zakon stupa na snagu 1. jula 2017. godine, a objavljen je u „Sl. listu Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 040/16 od 30.06.2016. godine.

Obuka za pravnike iz srednje i južne regije će biti održana u prostorijama Uprave za kadrove u periodu od 3. do 4. jula 2017. godine dok će obuka za pravnike iz sjeverne regije biti održana u Bijelom Polju u zgradi Osnovnog državnog tužilaštva u periodu od 4. do 5. jula 2017. godine.