Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počinje sa sprovođenjem situacione analize procesa implementacije nove metodologije rada u sistemu socijalne i dječje zaštite sa namjerom identifikovanja postignutog u procesu reforme socijalne i dječje zaštite koja je započeta 2012. godine.

Kako bi se sveobuhvatno pristupilo analizi reforme socijalne i dječje zaštite, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovaće otvaranje javnog diskursa kroz panel diskusije i fokus grupe sa relevantnim subjektima u oblasti socijalne i dječje zaštite kao što su: predstavnici korisnika usluga socijalne i dječje zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, direktori i predstavnici menadžmenta u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne i dječje zaštite, stručni radnici i supervizori u sistemu socijalne i dječje zaštite, predstavnici nevladinog sektora u oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Cilj ovako organizovane javne rasprave jeste analiza postignutog tokom reforme socijalne i dječje zaštite te ukazivanje na benefite i manjkavosti reforme. Krajnji cilj ovog diskursa jeste ukazivanje na potrebu za potpunom prohodnošću stručnih i informacija od značaja u ovoj oblasti i to između korisnika usluga socijalne i dječje zaštite o njihovim pravima i mogućnostima i svih instanci odlučivanja.

Prva u nizu panel diskusija održaće se u ponedeljak, 05. 09.2016. godine - u konferencijskoj sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, sa početkom u 11:00 časova.

Dobrodošli!

 

Tokom juna mjeseca 2016. godine službenici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu obišli su sledeće centre za socijalni rad: Cetinje, Kotor, Tivat, Budvu, Herceg Novi, Berane, Petnjicu, Andrijevicu, Mojkovac, Kolašin, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Ulcinj kao i Domove starih u Risnu i Bijelom Polju. Tokom ovih posjeta sprovedeni su i postupci pružanja supervizijske podrške supervizora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu onim centrima za socijalni rad kojima je ovakav vid podrške potreban.

 

U razgovoru sa direktorima centara za socijalni rad, Dnevnih centara i Domova starih govorilo se o prednostima i problemima u sprovođenju reforme socijalne zaštite kao i o budućim planovima u ovim ustanovama, te je zaključeno da je važno napraviti sveobuhvatnu analizu do sada sprovedene reforme socijalne i dječje zaštite i donijeti preporuke u pravcu jačanja i poboljšanja reformisanja ove oblasti.

 

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održan je, 27.05.2016. godine, sastanak direktora i stručnih radnika Dječjeg doma „Mladost“ i Centra za djecu i mlade „Ljubović“ sa ciljem razmjene iskustava, unapređenja saradnje i rješavanja nedoumica i izazova u svakodnevnom radu na zaštiti djece koja su na institucionalnom smještaju. Na sastanku je razgovarano i o korisnicima koji su trenutno u ustanovama, pa su sastanku prisustvovali i stručni radnici Centra za socijalni rad Podgorica, kao i predstavnici Direkcije za razvoj usluga iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i direktor i stručni radnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu radionicu sa temom „Izrada inidividualnih planova rada sa korisnicima“ za stručne radnike iz Dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
Cilj radionice je bio unapređenje znanja i kompetencija stručnih radnika u procesu izrade individualnih planova rada sa korisnicima i razmjena iskustava kako bi se na najbolji način riješile eventualne dileme, a u sve cilju obezbjeđivanja adektvatne zaštite i kvaliteta života samih korisnika dnevnih centara.
Predavači na radionici su bili: Radmila Marković, načelnica u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktorica Centra „Ljubović“ i Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja.

Radionici koja je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 25.05.2016. godine, osim stručnih radnika iz Dnevnih centara, prisustovali su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, u periodu od 04. do 08. aprila 2016., organizovao Obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.
Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.
Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti.
Radi se o pilot projektu - pružanje usluge pomoć u kući za stara lica, koji počinje sa realizacijom 11. aprila 2016. godine i traje 9 mjeseci. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.
Obuci, koja je realizovana u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Bijelom Polju, prisustovalo je 112 osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i dva predstavnika Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospodja Biljana Guberinić, psihologica u Domu i doktor u Domu gospodin Damir Adrović.

 

 

 

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNDP-om, dana 21. marta 2016. godine u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, organizovao Radionicu na temu izrade individualnih planova rada sa korisnicima za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj starih i odraslih lica.
Cilj radionice je bio upoznavanje stručnih radnika iz javnih ustanova za smještaj starih i odraslih lica sa procesom izrade inidividualnih planova rada sa korisnicima kako bi se ojačali njihovi profesionalni kapaciteti i na taj način doprinijelo unapređenju zaštite i kvaliteta života starih osoba, kao i unapređenje saradnje između stručnih radnika ustanova i centara za socijalni rad.
Radionici su prisustvovali stručni radnici iz Domova starih iz Risna i Bijelog Polja, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNDP-a i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktor Centra za djecu i mlade „Ljubović“ i Vesna Minić, psiholog iz CSR Bijelo Polje.

 

UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu organizovao ukupno tri regionalna (Bar, Podgorica, Bijelo Polje) seminara na temu: Obuka profesionalaca u procesu unapređenja položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Seminari su održani: u Baru 21.01. i 22.01. (19 učesnika/ca), u Podgorici 28.01. i 29.01. (21 učesnik/ca) i u Bijelom Polju 4.02. i 5.02. (19 učesnika/ca).
Seminaru su prisustvovali stručni radnici CSR-a, policije, prosvjete, kao i zaposleni u lokalnim samoupravama, odnosno svi oni koji se bave problematikom kvalitetne socijalne integracije RE populacije u društvenu zajednicu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u saradnji sa UNICEF-om, u periodu od 21. do 23. decembra 2015. godine, je organizovao seminar na temu „Planiranje ostvarivanja najboljih interesa djeteta u procesu deinstitucionalizacije”.
Cilj seminara je bio pružanje podrške reviziji individualnih planova zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“, kroz sagledavanje ključnih oblasti, važnih za sam proces planiranja i standardizaciju planiranja izlaska djeteta iz ustanove.
Seminaru je prisustvovalo 28 stručnih radnika iz svih centara za socijalni rad, po 2 stručna radnika Dječjeg doma “Mladost i Centra za djecu i mlade “Ljubović”. Rad su pratili predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, uz podršku UNICEF-a, u periodu 14. i 15. decembar organizovao seminar na temu „ Urgentni porodični smještaj-hraniteljstvo u praksi- obuka profesionalaca“ kojoj su prisustvovali radnici centara za socijalni rad i Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele koji se neposredno bave zaštitom djece bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Cilj obuke je bio da ukaže na smjernice profesionalcima za rad, u situacijama hitnog izdvajanja djeteta iz porodice.

Obuci je prisustvovalo 26 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad i područnih jedinica iz Podgorice, Danilovgrada, Golubovaca, Tuzi, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Žabljaka, Bara, Ulcinja, Berana, Andrijevice, Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog, Cetinja, Rožaja, pet predstavnika Dječjeg doma „Mladost“ Bijela kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku su vodile autorke programa i konsultantkinje UNICEF-a, mr Dobrila Grujić i Svetlana Milenković.

Nakonzavršeneobuke, stručniradnici ćedobitisertifikatozavršenomprogramu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, uz podršku UNICEF-a, u periodu od 26. do 27. novembra organizovao obuku na temu „Dijete u zaštiti-priprema za promjenu“, kojoj su prisustvovali radnici centara za socijalni rad i Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele koji se neposredno bave zaštitom djece bez adekvatnog roditeljskog staranja.
Cilj obuke je bio da ukaže na smjernice radi adekvatne pripreme djeteta za hraniteljsku porodicu.
Obuci je prisustvovalo 28 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad i područnih jedinica iz Podgorice, Danilovgrada, Golubovaca, Tuzi, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Žabljaka, Bara, Ulcinja, Berana, Andrijevice, Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog, Cetinja, Rožaja, Plava, četiri predstavnika Dječjeg doma „Mladost“ Bijela kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Obuku su vodile autorke programa i konsultantkinje UNICEF-a, mr Dobrila Grujić i Tamara Borisavljević.
Nakon završene obuke, stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom programu obuke .

UNICEF i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, su u periodu od 23. do 24. novembra, u hotelu „Maestral“, organizovali seminar na temu „Uputstvo o radu multidisciplinarnog operativnog tima za zaštitu od nasilja nad djecom i nasilja u porodici“. Seminaru je prisustvovalo 29 članova multidisciplinarnih timova, formiranih pri centrima za socijalni rad, iz Herceg Novog, Bijelog Polja i Danilovgrada.

Pri svakom centru za socijalni rad formiran je multidisciplinarni operativni tim za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, koga čine predstavnici centara za socijalni rad, uprave policije, tužilaštava, sudstva, školstva, zdravstva, nevladinog sektora, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Uputstvo o radu multidisciplinarnih timova, koje treba da posluži ujednačavanju prakse u radu svih timova, predstavili su konsultanti UNICEF-a Jasmina Ivanović, Milica Pejović i Milena Banić. Učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja prakse na planu zaštite od nasilja u porodici, izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada timova i unaprijedjenja sistema u cilju efikasnije zaštite žrtve nasilja.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, u periodu od 09. do 14. novembra 2015. godine na Ivanovim koritima organizovao obuku za sticanje znanja i razvijanje vještina za vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti, po akreditovanom programu za vođenje slučaja.

Cilj obuke je bio sticanje znanja o cjelokupnom konceptu metodologije vođenja slučaja i novom načinu rada u centrima za socijalni rad, prilikom primjene pomenute metodologije, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Na seminaru je učestvovao 41 učesnik od kojih je bilo 39 stručnih radnika iz centara za socijalni rad iz Podgorice, Tuzi, Danilovgrada, Cetinja, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Petnjice, Herceg Novog, Kotora, Tivta, Bara, Ulcinja, Rožaja i Plava, kao i po jedan predstavnik iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na obuci su bili licencirani treneri: Svetlana Dražović, psihološkinja, sertifikovani porodični terapeut; Jasmina Ivanović, dipl. socijalna radnica; Slađana Čabrić, dipl. pedagoškinja i Vesna Tomljanović, dipl. socijalna radnica.

Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za temu i sadržaj seminara. Tokom obuke veoma su aktivno učestvovali u svim sprovedenim aktivnostima (radionicama, grupnom radu, roll play) i diskusijama.

Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u centrima za socijalni rad.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNICEF-om je u periodu od 19. do 22. oktobra, organizovao obuku, sa provjerom znanja za supervizore u centrima za socijalni rad po akreditovanom programu "Program osnovne obuke za supervizore u centrima za socijalni rad".
Obuku o radu supervizora, koje treba da posluži kao pomoć i podrška u radu voditelja slučaja predstavili su autori programa i zaposleni u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu Srabije, Nada Šarac, Svetlana Živanić i Iva Branković.
Cilj obuke je usmjeren na upoznavanje savremenih pristupa o značaju vođenja supervizije u oblasti socijalne zaštite i razvijanje opštih i posebnih kompetencija supervizora neophodnih za planiranje, realizaciju i praćenje procesa supervizije u centrima za socijalni rad.
Kroz interaktivnu obuku, učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja ličnih kompetencija, da izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada.
Obuci su prisustvovala 22 stručna radnika centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Herceg Novog, Kotora, Bara i Plava, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Nakon završene obuke stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za supervizore u centrima za socijalni rad.

UNICEF i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu su, u periodu od 6.do 9. okotobra, organizovali seminar na temu „ Uputstvo o radu multidisciplinarnog operativnog tima za zaštitu od nasilja nad djecom i nasilja u porodici “, kome su prisustvovali članovi multidisciplinarnih timova formiranih pri centrima za socijalni rad. Pri svakom centru za socijalni rad formiran je multidisciplinarni operativni tim za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, koga čine predstavnici centara za socijalni rad, uprave policije, tužilaštava, sudstva, školstva, zdravstva, nevladinog sektora, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.
Seminar je održan u dva termina. U prvom terminu, 6. i 7. oktobra seminaru je prisustvovalo 28 članova multidisciplinarnih timova iz Kotora, Tivta, Budve i Bara, dok su u drugom terminu, 8.i 9. oktobra seminaru prisustvovali predstavnici timova iz Podgorice, Nikšića, Žabljaka, Pljevalja, Rožaja, Berana i Cetinja, njih 37. Uputstvo o radu multidisciplinarnih timova, koje treba da posluži ujednačavanju prakse u rada svih timova, predstavili su konsultanti UNICEF-a Jasmina Ivanović, Milica Pejović i Milena Banić. Učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja borbe protiv nasilja u porodici, izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada timova i unaprijedjenja sistema u cilju efikasnije zaštite žrtve nasilja.
Planiran je i treći termin za obuku članova multidisciplinarnih timova iz Herceg Novog, Bijelog Polja, Plava i Danilovgrada čime će biti obuhvaćeni svi timovi na području Crne Gore.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon