Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počeo je sprovođenje projekta koji je podržan u okviru SOCIEUX+ programa.
Projekat je fokusiran na specijalizovano i urgentno hraniteljstvo u Crnoj Gori.
Juče je održan prvi radni sastanak ekspertkinja, gospođe Herczog Mária i gospođe Lucije Vejmelke sa zaposlenima u Zavodu kako bi se što detaljnije upoznale sa sistemom socijalne i dječje zaštite. Najvažnija oblast o kojoj se razgovaralo bila je oblast hraniteljstva sa akcentom na urgentno i specijalizovano hraniteljstvo. Važne teme radnog sastanka bile su: zakonodavni okvir koji reguliše ovu oblast, primjeri dobre prakse, kontekst i kulturološki momenat u Crnoj Gori koji u mnogome utiče na razvoj hraniteljstva. Važan aspekat u obradi ove teme bilo je i pitanje srodničkog i nesrodničkog hraniteljstva na koje će konsultanti posebno obratiti pažnju. Zaključak radnog sastanka je da se moraju razvijati servisi podrške koji će biti univerzalni, namijenjeni svim roditeljima/hraniteljima djece tipičnog razvoja, te posebno za djecu sa smetnjama u razvoju.
U narednim danima, u trajanju od dvije nedelje, koliko traje prvi dio misije, ekspertkinje će se sastati sa relevantnim akterima u sistemu: predstavnicima Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo Prosvjete Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Takođe, organizovaće se i fokus grupe sa hraniteljima i centrima za socijalni rad te intervjui sa UNICEF Montenegro, pružaocima usluga i NVO organizacijama. Planirane su i posjete JU Dječji dom "Mladost", JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" i Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću kako bi se ekspertkinje upoznale sa sistemima podrške djeci u Crnoj Gori.
 

Dana 25. aprila 2023.godine u prostorijama Centra za kulturu opštine Plužine predstavnica Zavoda za socijalnu dječju zaštitu uzela je učeća na okruglom stolu  u okviru projekata „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ koji su organizovali  NVU Impuls iz Nikšića i Zavod Krog iz Slovenije.

Na okruglom stolu predstavljen je Priručnik za pružaoce usluge porodičnog smještaja čije su autorke Dragana Pešić, Jelena Šofranac i Jana Radović.

Na okruglom stolu  predstavljeno je »Istraživanje i mapiranje starijih osoba sklonih demenciji i njihovih njegovatelja”. Takođe  bilo je riječi o uslugama namijenjenim osobama oboljelim od demencije i njihovim njegovateljima. Predstavnici centra za socijalni rad Berane  su predstavili svoja iskustva iz prakse kada je u pitanju porodični smještaj za starije i iskustvo mentorskog rada u radu sa volonterima koji su angažovani u okviru projekta sa osobama oboljelim od demencije.

Opšti zaključak je da se mora mnogo više raditi sistemski da bi kao društvo omogućili osobama oboljelim od demencije dostojanstveno starenje i kvalitetan život, a njihovim njegovateljima pružili adekvatnu podršku. 

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori organizovala je prvu od tri obuke  povodom pilotiranja porodično orjentisane rane intervencije za djecu sa kašnjenjima i smetnjama u razvoju ili u riziku u dvije opštine u Crnoj Gori – Kotoru i Bijelom Polju – koje su prepoznate kao opštine koje imaju značajne resurse u ovoj oblasti i mogu poslužiti kasnije kao primjer drugim opštinama. Ovaj pilot projekat naslanja se na rezultate Analize stanja u oblasti rane intervencije koja je objavljena i javno predstavljena u novembru 2022.godine. 

Teme koje su obrađene tokom trajanja obuke  su porodično orjentisane paradigme, formiranje Tima za ranu intervenciju, uloga i odgovornosti tima, metode i tehnike u radu, načini komuniciranja sa porodicom. Bilo je riječi o značaju prvog susreta i terenske posjete porodici. Takođe govorilo se o značaju aktivnog učešća porodice kada je u pitanju rana intervencija, o ciljevima koje prezentuje porodica, prioritetnim ciljevima za dijete i konačnim ishodima intervencija Tima na funkcionisanje porodica sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Obuka i tema je od izuzetnog značaja na kvalitet življenja i prava djece sa smetnjama u razvoju, pravovremenim intervencijama i predstavlja svojevrstan oblik podrške porodicama.

Druge dvije obuke planirane su za kraj maja i sredinu juna.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u periodu mart-april 2023. godine organizovao Dane otvorenih vrata za pružaoce usluga, kako bi im omogućili da promovišu i približe usluge koje su licencirali u sistemu socijalne i dječje zaštite sa posebnim akcentom na zaposlene u centrima za socijalni rad.

Osim zaposlenih u centrima za socijalni rad prezentacijima su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, kao i organizacija koje pružaju iste ili slične usluge na lokalnom ili nacionalnom nivou kao prijavljeni pružaoci.

Na Javni poziv Zavoda, javilo se osam pružalaca usluga: NVO Udruženje roditelji, NVO Cazas, NVO Juventas, NVO Udruženje mladih sa hendikepom, NVO Iskra, JU Kakaricka gora, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić i Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Igalo.

Prezentaciji je prisustvovalo preko 60 predstvanika centara za socijalni rad, dnevnih centara, NVO organizacija i predstavnika lokalnih samouprava.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu će i dalje nastaviti da radi na promociji usluga, te je poziv pružaocima otvoren da se jave na  mail adresu Zavoda Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., kako bi promovisali licencirane usluge sistema.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu donosi Odluku o rasporedu radnog vremena za rad sa strankama i to:

Svakog radnog dana od 08.00 do 13.00

(Vrijeme pauze od 11.00 do 11.30)

Uredbom o organizaciji i načunu rada državne uprave članom 53, stav 5 i 6 propisano je da se radno vrijeme za rad sa stranka određuje tako da se poslovi u vezi ostvarivanja prava i obaveza stranka obavljaju blagovremeno i efikasno, kao i da je organ državne uprave dužan da putem medija, na oglasnoj tabli organa ili na drugi odgovarajući način, obavijesti javnost o radnom vremenu organa državne uprave, odnosno radnom vremenu za rad sa strankama.

Obavještavamo vas da UNICEF u Crnoj Gori u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, 28. i 29. marta 2023. godine organizuje dvodnevnu obuku za izgradnju kapaciteta nosilaca dužnosti za unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji institucionalizacije i pružanju integrisanih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Obuka će se održati u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, na adresi Podljubović bb i okupiće 20 učesnika/ca.

Realizator obuke je Darko Kobetić, prof. reh, međunarodni ekspert u području razvoja inkluzivnih politika i praksi u cilju prevencije institucionalizacije, deinstitucionalizacije i razvoja usluga utemeljenih u zajednici.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori” koji realizuju UNICEF i UNDP, uz podršku savjetnice za ljudska prava iz Kancelarije rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori,  finansiranog od strane UN partnerstva za prava osoba s invaliditetom (UNPRPD).

Projekat nadgleda i usmjerava Upravni odbor koji čine predstavnici/e Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Saveza slijepih Crne Gore, Nacionalne asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS) i Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.

Projekat ima za cilj da podrži Vladu Crne Gore u prevenciji institucionalizacije i poboljšanom i integrisanom pružanju usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasle s invaliditetom, te omogući bližu saradnju organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda u vršenju promocije, zaštite i praćenja primjene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica s invaliditetom u Crnoj Gori.

Obuka je namijenjena stručnim licima iz resornih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova socijalne i dječje zaštite, nevladinih organizacija koje pružaju usluge socijalne i dječje zaštite, te organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, zainteresovanim za izgradnju kapaciteta za zagovaranje i sprovođenje aktivnosti i modela za unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji institucionalizacije i pružanju integrisanih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Nakon održane obuke, učesnici/e će biti u prilici da bolje razumiju razliku između medicinskog, bio-psiho-socijalnog i modela ljudskih prava, značaj uticaja institucionalizacije i razvoja integrisanih usluga na bio-psiho-socijalni aspekt razvoja djeteta i značaj međusektorske saradnje i evaluacije procesa u ovoj oblasti. Takođe, učesnici/e će naučiti kako da primjenjuju principe međusektorske saradnje i načela Međunarodne klasifikacije funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije na proces deinstitucionalizacije i sistem razvoja međusektorske saradnje, te kako da vode proces razvoja i praćenja integrisanih usluga namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju.

Hranu i piće za vrijeme trajanja obuke i jedno noćenje za učesnike/ce koji ne dolaze iz Podgorice obezbjeđuje UNICEF Crna Gora.

Prijave se mogu slati najkasnije do ponedjeljka 20. marta, do kraja dana, na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Molimo Vas da u prijavi navedete ime i prezime, instituciju/organizaciju iz koje dolazite i poziciju koju pokrivate, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, grad iz kojeg dolazite, te da li Vam je potreban smještaj u Podgorici. Takođe, radi evidencije u predmetu maila navedete koja je obuka za koju se prijavljujete.

Dana 6 i 7. marta 2023. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održana je obuka pod nazivom ”Obuka za stručne radnike/ce, i saradnike/ce o usluzi videćeg/e pratioca/teljke– značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika/ca, saradnika/ca i stručnih radnika/ca “, čiji je autor Savez slijepih Crne Gore, dok su realizatori: Goran Macanović - izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Katarina Bigović - savjenica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, Marina Vujačić - izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Opšti cilj navedenog programa jeste unaprijeđenje znanja i vještina stručnih radnika/ca, saradnika/ca u cilju pružanja podrške osobama s oštećenim vidom u socijalizaciji, njihovoj inkluziji u društvu, povećanju samopouzdanja i motivacije za aktivno učešće u društvenom životu.  Očekuje se da će sprovođenjem ove obuke osposobiti stručni radnici/ce i saradnici/ce, te i osobe s oštećenim vidom za usmjereno, ciljano, koordinisano, stručno, kvalitetno planiranje, obezbjeđivanje, pružanje, korišćenje, nadgledanje, i kontrolu usluge videćeg pratioca.Obuci je prisustvovalo 17 stručnih radnika/ca.

Za vikend je u Zavodu za socijalnu dječju zaštitu održana "Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite" koju je akreditovalo Udruzenje Impuls a koju je pohađalo 20 stručnih radnika.
Obuku je vodio konsultant Vlastimir Knežević, diplomirani pravnik, koji je bio član Komisije za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite u Ministarstvu rada i socijalnog staranja kao i Glavni inspektor socijalne i dječje zaštite u Upravi za inspekcijske poslove.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu 02.03.2023. godine organizovan je sastanak sa sa direktorima centara za socijalni rad.

Cilj ovog sastanka  bio je unapređenje  postojeće saradnje između centara za socijalni rad i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Na sastanku su prisutni razgovarali o temama  značajnim za unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite i kompetencija zaposlenih u centrima.  Sastanak je otvorio v.d. direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Miloš Ristić koji je  prisutne upoznao sa temama sastanka kao što su: obnavljanje licence stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, stručno usavršavanje zaposlenih, supervizija koju pružaju zaposleni u Zavodu, očekivanja od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, mogućnosti i ograničenja Zavoda, kao i druga važna pitanja za rad centara za socijalni rad.

Učesnici su kroz interaktivan i konstruktivan razgovor razmijenili svoja iskustva u radu, dobre primjere iz prakse kao i određene potrebe i poteškoće  koje se tiču unapređenja  stručnog rada. Zaključci i preporuke sa održanog sastanka su se između ostalog odnosile na neophodnost daljeg jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika/ca kroz odgovarajuće akreditovane obuke, te neophodnost bliske saradnje sa Zavodom u dijelu preporuka koje će se odnositi na probleme iz prakse koji bi bili smjernice za izmjene i dopune postojećeg zakonodavnog okvira koji definiše oblast socijalne zaštite, a u cilju odgovarajućeg odgovora na sve više rastuće i raznolikije potrebe korisnika sistema.

Poštovane kolege,

 

Želimo da vas informišemo da Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizuje Dane otvorenih vrata za pružaoce usluga, kako bi im omogućili da promovišu i približe uslugu koju su licencirali u sistemu socijalne i dječje zaštite sa posebnim akcentom na zaposlene u centrima za socijalni rad.

Prepoznajući važnost razvoja usluga za korisnike sistema socijalne i dječje zaštite ali i za sam kvalitet rada stručnih radnika/ca smatramo važnim promociju postojećih licenciranih usluga koje se pružaju u okviru sistema, jer se na ovaj način postiže bolja informisanost zainteresovanih aktera u sistemu.

Ovakav vid približavanja usluga zaposlenima u sistemu je neophodan, kako bi na pravi način identifikovali adekvatnog pružaoca usluge tokom procjene potreba korisnika. Dani otvorenih vrata, biće prilika da se bolje informišemo i uvežemo u cilju pružanja adekvatnije i kvalitetnije podrške svima onima koji se nađu u stanju psiho-socijalne potrebe.

Svi zainteresovani pružaoci usluga mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nakon prijave detaljnije ćemo dogovoriti način i dinamiku organizovanja promocije usluga.

Rok za prijavu je 13 februar 2023. godine.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Poštovane kolege,

Želimo da Vas inforimišemo da se supervizija, po principima razvojno-integrativnog modela, sprovodi u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu već dvije godine. Ovaj oblik eksterne supervizijske podrške sprovodi se po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je stručnim radnicima i stručnim saradnicima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, koji neposredno rade sa korisnicima, bez obzira na radno iskustvo. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

  • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
  • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
  • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
  • Kreativna rješenja
  • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
  • Stvaranje mosta između teorije i prakse
  • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
  • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Početkom 2023. godine započeće novi, treći ciklus ovakvog oblika grupnog rada te Vas pozivamo da se prijavite i uključite u ovaj vid stručne podrške. Formiraćemo 3 grupe za rad uživo i te grupe će se održavati u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, kao i 2 grupe za rad preko zoom platforme, za one zaposlene koji nisu u mogućnosti da dolaze u Podgoricu. Svaku grupu čini 7 članova, što znači da će od februara 2023.godine, ukupno 35 zaposlenih imati mogućnost da učestvuju u grupnoj superviziji.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za prijavu je 01. februara 2023. godine

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Sastanak direktora/ki i stručnih radnika/ca dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom i  v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održan je 28.11.2022. godine  u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Cilj ovog sastanka je unapređenje saradnje između dnevnih centara i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Na ovom sastanku prisutni su međusobno razgovarali o temama  značajnim za rad dnevnih centara. Sastanak je otvorio v.d. direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu gospodin Miloš Ristić i upoznao prisutne o temama sastanka kao što su: obnavljanje licence stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite zaposlenim u dnevnim centrima, supervizija za dnevne centre, izvještaj o radu dnevnih centara, očekivanja od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, mogućnosti i ograničenja Zavoda, inostrane obuke, kao i druga važna pitanja za rad dnevnih centara.

Učesnici su kroz interaktivan razgovor razmijenili svoja iskustva u radu, dobre primjere iz prakse kao i određene potrebe koje se tiču unapređenja  stručnog rada. Zaključci i preporuke sa održanog sastanka su zajednički za većinu dnevnih centara, a tiču se jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika/ca saradnika/ca kao i drugih zaposlenih kod pružaoca usluge. U cilju jačanja stručnih kompetencija predstavnici dnevnih centara su izrazili potrebu za pohađanjem akreditovanih programa obuke i istakli značaj supervizijske podrške koju prema njihovom mišljenju treba da prođu svi stručni radnici. 

 

 

Danas je uspješno završena trodnevna obuka, po akreditovanom programu: „Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite“.
Obuku je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu kao dio regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije Covida-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji finansira Evropska unija a uz tehničku podršku kancelarije UNICEF Montenegro.
Predavačica, Milica Krivokapić, obuhvatila je važne teme koje se prožimaju kroz svakodnevni rad stručnih radnika. Učesnici su imali priliku da razvijaju vještine etičkog, profesionalnog, antistigmativnog i antidiskriminatornog pristupa.
Kroz interaktivno učešće unaprijeđivali su vještine za emocionalnu regulaciju i interpersonalnu komunikaciju, i usvojili su tehnike za razriješavanje gubitaka.
Po dobijanju sertifikata za uspješno pohađanje obuke, stručni radnici stiču dodatnih 20 bodova za obnavljanje licence za rad u sistemu socijalne i dječje zaštite.
 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu posjetio je Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović  sa saradnicima. V.D. direktorica Zavoda gospođa Dragana Đurović, upoznala je Ministra sa aktivnostima Zavoda, tekućim zadacima i zajedničkim problemima koji su na predmetnom sastanku izloženi. Plan njihovog rešavanja je uspješno postavljen.  Saradnja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstva rada i socijalnog staranja je od osnivanja Zavoda sasvim uspješna, kvalitetna i važna. Ovom saradnjom postiže se suštinska realizacija krajnjeg cilja, a to je unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite.

Pored svih konkretnih pitanja i informacija koje su bile predmet razgovora, Ministar je istakao značaj Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u oblasti ukupnog sistemskog razvoja, a posebno kada je u pitanju profesionalni razvoj stručnih radnika kroz edukacije i programe obuka koje Zavod predlaže i realizuje.

Razgovorom je zaključena i potreba za jačanjem stručnog i kadrovskog kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Smjernice koje je uputio kolegama i predstavnicima Zavoda, koristiće opštem unapređenju i poboljšanju funkcionisanja pojedinih segmenata koji su dio zadataka Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na zadovoljstvo svih prisutnih, kvalitetan nastavak saradnje između Ministarstva i Zavoda, biće sprovođen kroz zajedničko djelovanje na nivou svih segmenata koji povezuju ova dva značajna aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite.