U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu dana 9. 10. 2015. godine održan je sastanak na kojem su prisustvovali: gospodin D. Spaić, direktor Zavoda sa saradnicima i konsultantkinja angažovana od strane Regionalne kancelarije UNICEFA u Ženevi gospođa Veronika Sandu sa predstavnikom kancelarije UNICEFA u Crnoj Gori gospodinom S. Živkovićem.
Sastanak je organizovan sa ciljem informisanja gospođe Sandu o svim relevantnim podacima koji se tiču primjene kvalitativno novih metodama rada u sistemu socijalne i dječje zaštite. Gospođa Sandu je naročito bila zainteresovna za metod vođenja slučaja koja se primjenjuje u radu centara socijalnog rada u Crnoj Gori.
Na sastanku je bilo riječi o ukupnoj reformi sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, kao i mjestu i ulozi Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u tim procesima.

 

Seminar o deinstitucionalizaciji u organizaciju TAIEX (Tehnical Assistance and Information Exchange Instrument) tehničke pomoći Evropske komisije, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održan je dana 07. 10. 2015. godine u Hotelu "Premier" u Podgorici.

Cilj seminara je da pruži dodatnu podršku procesu tranzicije od modela institucionalne njege ka potpunoj deinstitucionalizaciji socijalnih usluga i uspostavljanje socijalnih servisa u zajednici koji će odgovoriti na potrebe ranjivih grupa, njihovu veću socijalnu uključenost i poboljšanje kvaliteta života.

Prezentacije o deinstitucionalizaciji održali su predstavnici Evropske komisije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstva prosvjete i lokalnih i Međunarodnih NVO.

Seminaru je prisustvovalo 77 učesnika.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa vladinom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, uz podrsku Predstavnistva UNICEF-a u Crnoj Gori, realizovali su II fazu Projekta: “Trgovina djecom, dječje prosjačenje i prisilni rani brakovi”, koji je otpočeo jula mjeseca 2015.god.
Nakon trodnevne teorijske i praktične provjere znanja učesnici obuke stekli su zvanje “TRENERA” za oblast trgovina djecom, dječje prosjačenje i prisilni rani brakovi.
Planirano je da tokom oktobra mjeseca ove godine otpočne realizacija treće faze Projekta, kojom će koordinirati Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, a koja će uključiti održavanje stručnih i praktičnih obuka za stručne radnike centara za socijalni rad i drugih sistema koji mogu doprinijeti borbi protiv trgovine ljudima.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je 09.07.2015.godine sastanak direktora Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Sastanku, koji je održan u prostorijama Zavoda, prisustvovali su i predstavnici UNICEF-a i Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu.

Sastanak je organizovan sa ciljem razmjene iskustava u radu Dnevnih centara i unapređenja njihovog rada, podizanja standarda u pružanju usluga korisnicima, kao i postizanje potpune popunjenosti kapaciteta pojedinih dnevnih centara. Nakon što su direktori kratko predstavili rad svojih ustanova razgovaralo se o načinu i organizaciji rada, kao i izazovima i teškoćama sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Na sastanku su donešeni zaključci koji predstavljaju smjernice za dalji rad i koji će pomoći prevazilaženju teškoća u radu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa UNICEF-om organizovali su trodnevni seminar na temu „trgovina djecom, dječije prosjačenje i prislini rani brakovi“ , u periodu od 01.07. do 03.07. 2015.godine. Seminar je organizovan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Obuku je održala Prof. Dr Bistra Netkova stručna konsultantica UNICEF-a. Dr Netkova je doktorirala na Univerzitetu Groningen, Holandija, na temu ljudska prava i trgovina ljudima.
Seminar je bio organizovan za stručne radnike centara za socijalni rad, predstavnike MUP-a, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnike pravosudnih organa i lokalne samouprave.
Edukacija je organizovana na način što se svakog dana obrađivala jedna tematska cijelina. Tako se prvog dana seminara govorilo o trgovini djecom, drugog dana o dječijem prosjačenju i trećeg dana o prisilnim ranim brakovima. Učesnici seminara imali su priliku da razmjene svoja dosadašnja iskustva, razriješe pojedine dileme i steknu nova znanja iz ove oblasti.
Svi učesnici seminara, koji su prisustvovali cjelokupnoj, trodnevnoj edukaciji, dobiće sertifikat o pohađanju obuke, što im je uslov za polaganje ispita, kako bi dobili zvanje trenera u oblasti trgovine djecom, dječjeg prosjačenja i prisilnih ranih brakova. Za sve učesnike seminara koji su pokazali znanje i interesovanje za rad, nastaviće sa naprednom obukom koja će biti održana u septembru tekuće godine.

U periodu od 20.do 24. aprila realizovana je obuka za voditelje slučaja za rad u informacionom sistemu socijalnog staranja za 170 stručnih radnika iz centara za socijalni rad. Obuku su održali treneti SNT i prof. Nevenka Žegarac koja je obuku upotpunila sa stručnog aspekta. Obukama su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat da su stručno i informatički osposobljeni za rad u Socijalnom kartonu – ISSS.

obuka csr mate 040415 1Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNDP-em realizovao je obuku za 120 stručnih radnika iz centara za socijalni rad koja se odnosi na materijalna davanja.
Cilj obuke je da učesnici steknu znanja o cjelokupnom konceptu materijalnih davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i podzakonskim aktima.
Obuka je realizovana po akreditovanom programu obuke.
Obuka je održana na Ivanovim Koritima u tri termina .
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za materijalna davanja u Centrima za socijalni rad.
Obukama su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNDP-a.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNDP-em organizuje obuku za 120 stručnih radnika iz centara za socijalni rad koja se odnosi na materijalna davanja.
Cilj obuke je da učesnici steknu znanja o cjelokupnom konceptu materijalnih davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i podzakonskim aktima.

Obuka se sprovodi po akreditovanom programu obuke.

Obuka se realizuje na Ivanovim Koritima u tri termina i to:

23.03. - 25.03.2015.godine
26.03. - 28.03.2015.godine
30.03. - 01.04.2015.godine

Predavači na prvoj obuci koja obuhvata 40 učesnika u terminu od 23.03. do 25.03.2015.godine su:
Jasmina Ivanović i Vesna Tomljanović; Mirko Jankelić i Vesna Trbović.

Predavači na drugoj obuci koja obuhvata 40 učesnika u terminu od 26.03. do 28.03.2015.godine su:
Jasmina Ivanović i Julija Stošić; Mirko Jankelić i Vesna Trbović.

Ptredavači na trećoj obuci koja obuhvata 20 učesnika u terminu od 30.03. do 01.04.2015.godine su:
Julija Stošić i Vesna Tomljanović.

Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za materijalna davanja u Centrima za socijalni rad.
Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNDP-a.

CAM00847Predavači za četvrtu završnu grupu, koja je počela danas sa programom obuke za vodjenje slučaja, a koja obuhvata 20-tak učesnika, su Milica Spasović Teodosijević, dipl.psiholog, licencirani trener i Julija Stošić, dipl.socijalni radnik, licencirani trener.
Predavači za treću grupu, koja je završila sa programom obuke prošle nedelje su licencirani treneri: Slađana Čabrić – dipl. pedagoškinja i Jasmina Ivanović, dipl.socijalna radnica.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u Centrima za socijalni rad, koji će izdati Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.
Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije Unicefa.

IMG 1152Predavači za treću grupu, koja je počela danas sa programom obuke, a koja obuhvata 25 učesnika, su licencirani treneri: Slađana Čabrić – dipl. pedagoškinja i Jasmina Ivanović, dipl.socijalna radnica.
Obuka se sprovodi po akreditovanom programu za vodjenje slučaja u Republici Srbiji, čiji su autori prof.dr Nevenka Žegarac, prof.dr Miroslav Brkić i prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u Centrima za socijalni rad. Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije Unicefa.

230215 1Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Unicef-ova Kancelarija u Podgorici organizuju obuku za 120 stručnih radnika iz centara za socijalni rad, koja se odnosi na metodologiju vođenja slučaja.
Cilj obuke je da svi učesnici steknu znanja o cjelokupnom konceptu metodologije vođenja slučaja i novom načinu rada u centrima za socijalni rad, prilikom primjene ove metodologije u skladu sa novim Zakonom i podzakonskim aktima.
Obuka se sprovodi po akreditovanom programu za vodjenje slučaja u Republici Srbiji, čiji su autori prof.dr Nevenka Žegarac, prof.dr Miroslav Brkić i prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović.
Obuka se realizuje na Ivanovim Koritima u JU Lovćen - Bečići u 4 termina i to:
• 16.02. - 21.02.2015. godine
• 23.02. - 28.02.2015. godine
• 02.03. - 07.03.2015. godine
• 09.03. - 14.03.2015. godine
Predavači na prvoj obuci, koju su završili 40 stručnih radnika Centara za socijalni rad, su licencirani treneri: Anđelija Đolović, psihološkinja, Mirko Jankelić, dipl. socijalni radnik, specijalista socijalne rehabilitacije, Svetlana Dražović, psihološkinja, sertifikovani porodični terapeut i Vesna Trbović, dipl.socijalna radnica, sertifikovani porodični terapeut.
Predavači za drugu grupu, koja je počela danas sa programom obuke, a koja obuhvata 20 učesnika, su takođe licencirani treneri: Maja Dumnić, psihološkinja i Vesna Tomljanović, dipl.socijalna radnica.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u Centrima za socijalni rad. Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije Unicefa.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon