U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u petak, 11. marta, održan je okrugli sto na kome je prezentovana Analiza praksi i izmjena i dopuna standarda (za usluge smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu i smještaja u prihvatilištu skloništu).

Analizu je realizovao internacionalni  konsultant Vladan Jovanović. Zadatak Analize bio je definisanje  usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, sa konkretnim predlozima za unapređenje standarda u cilju utvrđivanja cijene koštanja navedenih usluga.

U okviru projekta “Nastavak reforme Sistema socijalne zaštite” koji sprovodi Ministarstvo finansiia i socijalnog staranja uz tehničku podršku UNDP-a.organizova je ovaj Okruglu sto kome su prisustvovali članovi radnih grupa koje je formirao Zavod za socijalnu i dječju zastitu. Radne grupe činili su predstavnici Ministarstva finanasija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, UNICEF-a,  Domova starih, Inspekcije socijalne i dječje zaštite, Centara za socijalnu rad, SOS-a  Podgorica i Nikšić, Sigurne ženske kuće, Centra za podršku djeci i porodici, Dječjeg doma Mladost, Centra Ljubović, NVO-a Porodični centar Kotor, NVO-a Impuls.

Danas je završena prva od četiri obuke na temu „Korišćenje online alata“ koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć  kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori . Obuci su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad kao i predstavnici ustanova socijalne i dječje zaštite. Fokus obuke stavljen je na korišćenje različitih online alata i njihovu praktičnu primjenu. Svaki od učesnika obuke imao je priliku da praktično primjenjuje novostečene vještine na obuci uz prisustvo trenera i rad jedan na jedan.

Ova kao i naredne tri obuke sprovodi se uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, kroz Regionalni program za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji sprovodi UNICEF a finansijski podržava Evropska unija.

Obavještavamo vas da je u toku formiranje novih grupa za eksternu supervizijsku podršku koju pruža Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Eksterna supervizijska podrška će se sprovoditi po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je svim stručnim radnicima zaposlenima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, bez obzira na radno iskustvo.

Supervizija je oblik specifičnog profesionalnog vođenja, učenja i razvoja, čiji je cilj razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
 • Kreativna rješenja
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Eksterna supervizija odvijaće se kroz grupni rad . Prvi modul traje 6 mjeseci, a sastanci će se održavati jednom mjesečno u trajanju od 3 sata.

Takođe, otvorena je mogućnost za pružanje individualne supervizijske podrške, o čemu će se stručni radnici neposredno dogovarati sa supervizorom.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Rok za prijavu je 20.decembar 2021. god.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć UNICEF Montenegro organizovao obuku “Jačanje kompetencija kod zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u Evropi i centralnoj Aziji” na kojoj su predavači stručnjaci i profesori sa Univerziteta Kolumbija u Sjedinjenim američkim državama.

Cilj ove obuke je jačanje stručnih kompetencija stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA). Obuka je osmišljena kako bi se razvile vještine međuljudske komunikacije i angažovanja zajednice tokom procesa prakse socijalnog rada sa djecom, porodicama, grupama i zajednicama. Obuka je dominantno praktična i namijenjena je prvenstveno kao kurs za sticanje osnovnih vještina za profesionalce zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Obuka se u cjelini može koristiti onlajn kao i za direktnu edukaciju licem u lice radi poboljšanja vještina stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Završen je prvi modula obuke u trajanju od pet dana koji su pohađali 14 profesionalaca iz sistema socijalne i dječje zaštite i 2 studenta Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek Psihologija.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u periodu od 21. do 27. oktobra 2021. godine, organizovao dvije trodnevne osnove obuke za supervizore po akreditovanom programu. Obuku je prošlo 40 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite, čime se broj supervizora  značajno uvećao.  

Obuku su realizovale autorke programa Nada Šarac i Iva Branković, koje su takođe uz Svetlanu Živanić autorke priručnika „Supervizija u centrima za socijalni rad“.

Kroz jedan interaktivan pristup, učesnici seminara imali su priliku da saznaju šta je to supervizija, koje benefite od ovog oblika stručne podrške imaju stručni radnici, koje organizacija, a koje sami korisnici. Teme kojima su se bavili su: modeli spuervizije, funkcija i vrste supervizije, šta sve obuhvata supervizijski proces, razlike i sličnosti između individualne i grupne supervizije, supervizija kao oblik podrške, ali i oblik učenja, značaj povratne informacije i način izvještavanja i evaluacije.

Po završetku obuke stručni radnici su imali i test provjere znanja, a sertifikat koji će dobiti od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu omogućiće im da obavljaju poslove supervizora.

 

 

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnikom o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti  propisane su evidencije i registri koje vodi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, kao i način vođenja i sadržaj evidencija. 

Član 153 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17,31/17,42/17 i 50/17) i član 8 Pravilnika o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“broj 27/13 )  propisuje da Zavod vodi sledeće evidencije programa obuke: Evidencije prijava za akreditaciju, akreditovanih programa obuke i realizovanih programa obuke, dok  član 11 Pravilnika  precizira podatke koje evidencije treba da sadrže.

Navedenim članom Pravilnika propisano da evidencija o realizovanim programima obuke sadrži:

 • ime i prezime, jedinstveni matični broj učesnika programa obuke;
 • mjesto i datum rodjenja učesnika programa obuke;
 • naziv i adresa poslodavca;
 • kontaktne podatke (broj telefona, elekronska adresa) učesnika programa obuke;
 • naziv programa obuke koji je učesnik pohađao;
 • nivo i vrsta obrazovanja.

Osim liste učesnika koju je potrebno dostaviti u formi koju smo naveli neophodno je u roku od 15 dana dostaviti i izvještaj o realizaciji obuke. Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na osnovu ove Evidencije Zavod učesnicima obuke  izdaje sertifikate o uspješno završenom programu obuke, u skladu sa članom 147 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,  pa je neophodno da liste učesnika, koje autori i realizatori programa obuke dostavljaju Zavodu sadrže sve gore navedene podatke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je izradio Analizu potreba za uspostavljanje usluga za Romsku i Egipćansku djecu u Crnoj Gori. Za potrebe izrade ove Analize Zavod za socijalnu i dječju zastitu je angažovao konsultanta, psihologa Emraha Jefkaja, koji je angažovan u nevladinom udruženju Impuls.

Analiza potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu romske i egipćanske nacionalnosti je istraživanje sa podacima i procjenama zaštite dječjih prava i njihovog ostvarivanja na nivou pravnog, obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora, te se može koristiti u cilju sistemskog unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i pružiti zainteresovanim stručnjacima i široj javnosti potpuniji uvid u stanje prava djece romske i egipćanske nacionalnosti, njihove potrebe i specifične izazove sa kojima se suočavaju, te u krajnjem ishodu podstaći proširenje spektra socijalnih usluga za djecu i porodice iz romske i egipćanske zajednice, povećati dostpunost različitih usluga djeci iz ovih zajednica i obezbjediti okvir za unapređenje kvaliteta usluga.

Prvi ciklus obuke za sprovođenje eksterne supervizije, koja je u nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, održana je u periodu 2019 – 2020. godine. Realizovana je uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, kroz 6 modula. Svaki modul sastojao se od teorijskog i praktičnog djela.
 
Teorijskim djelom pokrivene su mnoge značajne teme kao što su: ranjivost i moć u superviziji, učenje u superviziji, grupni supervizijski rad, individulana supervizija, učenje u superviziji, značaj etike, metode i tehnike vođenja supervizije, specifičnosti metodske supervizije, motivišući razgovor za promjenu, značaj konfrontiranja, psihodinamski procesi u grupi, profesionalni stres, kreativne tehnike u superviziji i dr.
 
Praktični, odnosno iskustveni dio, odnosio se na održavanje supervizijskih grupa, u kojima su edukanti bili supervizanti (supervizirani od strane edukatora). Svako od učesnika imao je priliku da prođe kroz sve uloge koje se odigravaju kako u grupnoj, tako i u individualnoj superviziji. Polaznici supervizije su iskusili šta znači biti u fokusu, na koji način grupa može pomoći da se prezentujući problem sagleda iz različitih perspektiva, šta supervizant dobiva ovakvim načinom rada i na koji način ovakav vid stručne podrške podiže kvalitet rada sa korisnicima.
 
Tokom procesa edukacije, zadatak polaznika obuke bio je da formiraju svoje supervizijske grupe te je u tom cilju krajem 2019. godine, raspisan javni poziv za sve stručne radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite, koji smatraju da im je potreban ovakav vid profesionalne nadogradnje. Odziv je bio više nego očekivan te se za prvi susret prijavilo više od 100 stručnih radnika kako iz centara za socijalni rad, tako i zaposlenih kod pružaoca usluga.
 
S obzirom da je edukacija organizovana za profesionalce zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu (ukupno 7 polaznika), a jednu supervizijsku grupu može da čini najviše 8 stručnih radnika, zamisao Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je bila da svi koji su se javili na javni poziv, u početnoj, pripremnoj fazi, imaju priliku da čuju nešto više o ovakvom načinu rada. Nakon toga kroz komunikaciju sa njima i popunjavanje upitnika, provjereno je kome je supervizija prioritetna, ko od njih može da ispoštuje pravila grupnog rada, kako bi prve supervizijske grupe bile organizovane za njih.
Tokom 2020. godine, formirano je 7 grupa sa ukupno 49 sručnih radnika. Od ovog broja 25 stručnih radnika su zaposleni u centrima za socijalni rad, dok su 24 zaposlena kod pružaoca usluga. S obzirom da ovakav način rada podrazumjeva kontinuitet od 10-12 susreta, rad sa ovim grupama nastaviće se u 2021. godini. Istovremeno, organizovaće se i drugi ciklus obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, u sklopu kojeg će se sprovoditi i metasupervizija, odnosno supervizija supervizora.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore je u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite organizovao Okrugli sto na temu „Primjena propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite“.

Okrugli sto je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 27. novembra 2020. godine u skladu sa svim mjerama NKT-a.

Okruglom stolu je prisustovalo 12 stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad kao i u Odsjeku za inspekciju socijalne i dječije zaštite. Ovaj Okrugli sto koji je vodio konsultant Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, gospodin Vlastimir Knežević, bio je namijenjen onim stručnim radnicima koji su po zanimanju pravnici a koji imaju neposrednu vezu sa inspekcijskim nadzorom Odsjeka za inspekciju socijalne i dječije zaštite.

Polaznici su završili i III modul akreditovane obuke "Osnove psihološkog savjetovanja" koja je realizovana u okviru projekta NVO Impuls „Savjetodavno - terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Ovu obuku akreditovao je NVO Oli Centar Crna Gora čiji su predstavnici ujedno bili i realizatori obuke, a to su: dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

Opšti cilj programa obuke je obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga i unapređenje kvaliteta procesa vođenja slučaja.

Ishodi programa obuke

• Povećan kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga u skladu sa savremenim pristupima u savjetodavnom radu i standardima usluga socijalne zaštite;
• Obezbjeđena kvalitetna i dostupna podrške korisnicima usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
• Povećane kompetencije stručnjaka koji se bave savjetodavnim radom, odnosno pružaju usluge savjetovanja;
• Omogućeno kontinuirano profesionalno usavršavanje stručnih radnika.

Sva tri modula obuke održana su u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Edukaciju je uspješno završilo 15 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Kotora i Bara.

 

Okrugli sto na temu „Prevencija i prepoznavanje zloupotrebe droga kod djece i mladih“ održan je 29.10 u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Vodio ga je izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, a bio je namijenjen zaposlenima u Centrima za socijalni rad.

Tokom okruglog stola vođena je aktivna diskusija o samoj preventivnoj nauci, stanju u Crnoj Gori i svijetu, najefikasnijim načinima prepoznavanja zloupotrebe droga kod djece i mladih, a poseban segment je bio posvećen razmjeni najboljih praksi i iskustava kao i predlozima za stvaranje kvalitetnije prevencije u Crnoj Gori.

Zajednički je konstantovano da se nedovoljno pažnje u Crnoj Gori posvećuje problematici bolesti zavisnosti i da je neophodna bolja umreženost između institucija i organizacija koje se bave ovim pitanjem kako bi došlo do konkretnih pomaka u ovoj oblasti.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 19 i 20. oktobra 2020. godine NVO Impuls je organizovao drugi modul akreditovane obuke "Osnove psihološkog savjetovanja". Tokom obuke obrađene su sledeće teme: empatija - gledanje kroz klijentov prozor; razumijevanje onoga što nije izrečeno; procjena ličnih prepreka prihvatajućem stavu; ulazak u klijentov unutrašnji svijet; vještina parafraziranja; vještine reflektovanja osjećanja i primjeri iz prakse; vježbe reflektovanja u parovima i grupi; razumijevanje emocionalih riječi i izraza; rzumijevanje klijenata u kontekstu; posjedovanje vještina razumijevanja različitosti; upotreba vještina razumijevanja konteksta i različitosti; šta je otpor i kako se radi sa otporom.

Program obuke je namijenjen stručnim radnicima zaposlenim kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga. Takođe, program je podoban i za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, imajući u vidu da su svi elementi savjetodavnog rada ključni faktori uspješnog procesa vođenja slučaja.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 30. septembra i 01. oktobra 2020. godine NVO Impuls je organizovao akreditovanu obuku "Osnove psihološkog savjetovanja".

Obuka je akreditovana u okviru projekta „Savjetodavno - terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Obuku "Osnove psihološkog savjetovanja" akreditovao je NVO OLI CG.
.
Program obuke je namijenjen stručnim radnicima zaposlenim kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga. Takođe, program je podoban i za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, imajući u vidu da su svi elementi savjetodavnog rada ključni faktori uspješnog procesa vođenja slučaja.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

 

Nevladino udruženje Impuls organizovalo je, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 23. i 24. septembra 2020. godine dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu “ Intervencije u krizi”.


Obuka se organizovala u okviru projekta „Savjetodavno- terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite.

Projekat realizuje Udruženje „Implus“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, a cilj projekta je razvoj i unapređenje kvaliteta pružanja savjetodavno-terapijskih usluga u okviru novouspostavljenog Savjetodavno-terapijskog centra.

Obuci je prisustvovalo 12 učesnika iz Podgorice i Nikšića.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

Najave događaja

SOS telefon