Broj: 01 - 167

Podgorica, 11.02.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

za izbor stručnog konsultanta za izradu analize

sistema akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u  socijalnoj i dječjoj zaštiti

Analiza treba da obuhvati postojeći sistem akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti, sa posebnim akcentom na davanje konkretnih preporuka za izmjenu i dopunu važećih podzakonskih akata – Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 73/17) i Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Sl. list Crne Gore“, broj 73/17).

Takođe, konsultant treba da kreira smjernice za izradu strukture i uputstvo za pisanje programa obuke namijenjeno potencijalnim autorima / koautorima programa, kao i da da predloge za objavljivanje tematskih poziva za akreditaciju u skladu sa potrebama stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za programima obuke koji za predmet imaju konkretnu temu. 

Svrha navedene aktivnosti je upotpunjavanje procesa akreditacije i licenciranja, te otklanjanje uočenih nedostataka u odredbama pravnih akata koji ih regulišu.

Vremenski okvir za završetak analize je 45 dana od zaključenja ugovora.

Od konsultanta se očekuje da primjeni metodologiju rada koja će obuhvatiti konsultacije, putem sastanaka i intervjua, sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, kao nadležnim organom u procesu akreditacije programa i izdavanja licenci za rad, kao i sa članovima Komisije za akreditaciju programa.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa novođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na analizama ove vrste;
 • drugu dokumentaciju kojom može dokazati ispunjenost uslova za obavljanje konsultantskih usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • nacrt konsultantskog plana – dokument sa ciljevima konsultacije, metodologijom rada i rasporedom implementacije;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj 01 - 167 od 11.02.2020. godine“.                                                                                                    

Danas se u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu  održava obuka po akreditovanom programu: "Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica" koju realizuju Sanja Topalović, Biljana Konjević i Bojana Miletić. Obuci je prisustvovalo 16 stručnih radnika - iz centara za socijalni rad koji rade sa odraslim i starim licima i stručnih radnika kod pružaoca usluge smještaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica.

Tokom ove obuke stručni radnici su radili na temama kao što su: razumijevanje normativnog okvira usluge porodičnog smještaja i razumijevanje odgovornosti i dužnosti pružaoca usluge, razumijevanje procesa starenja i starosti, usvajanje znanja o promjenama koje se javljaju kao posledica starenja i njihovom uticaju na funkcionisanje starih, usvajanje znanja o životnom ciklusu porodice i životnim krizama unutar porodice, razumijevanje uticaja gubitka na život osobe i porodice i brojnim drugim temama a sve to kroz teorijski i praktičan rad.

Na poziv kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je prisustvovao radionici na temu “Multidimenzionalno siromašto” koja je organizovana u Bangkoku, Tajland, 18 - 22.novembra 2019. godine. Cilj radionice je razvoj kapaciteta za analizu ovog fenomena, upotrebom podataka dobijenih kroz istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS).

MICS predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a kroz konsultacije sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija. MICS je koncipiran tako da obezbijedi statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke za ključne socijalne indikatore i usmjeren je na najosetljiviji dio populacije: žene, djecu i ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva. Rezultati ovog istraživanja čine jednu od najznačajnijih baza podataka, a za mnoge indikatore koji se odnose na zdravlje, razvoj i obrazovanje djece, mladih i žena MICS predstavlja jedini izvor podataka.

Istraživanje je na globalnom nivou prvi put sprovedeno 1995. godine i od tada se, na svakih pet godina, sprovodi u više od sto zemalja. U kontekstu održivih razvojnih ciljeva, a posebno ciljeva i pokazatelja koji se odnose na djecu, zaposleni u UNICEF-u i partneri iz vlada razmišljaju o nedostacima podataka - i bolje razumeju šta su MICS alati za istraživanje domaćinstava, kako su dizajnirani da mjere i kako se podaci o održivim razvojim ciljevima i drugim globalnim pokazateljima o dobrobiti djece i žena mogu prikupiti putem MICS-a slijedeći međunarodno priznatu metodologiju.

Za one zemlje koje su se obavezale da sprovedu istraživanje tokom 2017/18, učesnici će pripremiti nacrt plana istraživanja MICS-a kako bi ga partneri iz Vlada prenijeli u svoje zemlje  i dali na dalju diskusiju i djelovanje.

Radionici su prisustvovali predstavnici delegacija država iz Evrope, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Koristeći podatke dobijene istraživanjem, dobiće se dodatni uvid u probleme siromaštva u Crnoj Gori.

Završen je drugi modul edukacije za eksterne supervizore u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Ona unapređuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir lični, organizaconi, društveni i politički aspekt.

Supervizija nudi:
- pojašnjavanje sprovođenja profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
- razumijevanje složenih profesionalnih pitanja i sistema u kojima se odvija profesionalni rad
- podršku u reflektovanju i procesu odlučivanja u vezi sa aktualnim profesionalnim pitanjima
- podršku u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima
- podršku i usmjeravanje procesa promjene
- kreativna rješenja za nove profesionalne izazove
- otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
- prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Ovakav pristup supervizijskom radu vodi kontinuiranom razvoju profesionalaca, pri čemu se integrišu lični i profesionalni razvoj kao dvije nužne i međusobno povezane pretpostavke zrelog i kompetentnoga stručnog djelovanja. Krajnji cilj je pružanje kvalitetnih usluga korisnicima.

Sama srž pojma supervizije zajednička je svima. Ona se odnosi na pružanje pomoći profesionalcima da se kvalitetnije nose s izazovima svog posla. Ako polazimo od toga, tada svaki oblik supervizije daje svoj doprinos kvalitetnoj realizaciji radnih zadataka. Namijenjena je svim profesionalcima koji rade s drugim ljudima i/ili ih vode, te timovima koji zahtijevaju saradnju.

Zavod je uočio da je neophodno rekonstruisanje sadašnjeg modela supervizije, koncipiranje efikasnog i prepoznatljivog modela koji će odgovoriti na sve potrebe stručnih radnika jer je za uspješnu superviziju ključno da bude prilagođena kontekstu u kome se sprovodi i potrebama stručnih radnika kojima je namijenjena. Ova obuka se realizuje uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, do sada su realizovane tri od planiranih 4 četiri obuke na temu “Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti”. Autori programa obuke i predavači su Lidija Milanović i Nikola Grujičić.
Ovaj program obuke nudi znanja i vještine koja su neophodna da bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava. On takođe uspostavlja vezu između procesnih mehanizama za utvrđivanje najboljih interesa djeteta i stručnog postupka u centru za socijalni rad. Cilj obuke je doprinos ostvarivanju zaštite djece u centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravima djeteta.


Suština koncepta prava djeteta je u tome da dijete nije objekt roditeljskog prava, nego subjekt, koji uz pomoć roditelja slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života, u skladu sa svojom zrelošću i godinama života. Prava djeteta pripadaju djeci samim tim što su djeca, i predstavljaju ono što odrasli, koji su odgovorni za djecu treba da urade da bi djeca bila srećna, zdrava i sigurna. Ova prava nisu izvedena iz prava roditelja i staratelja i ne zavise od njih, već su oni, kao i država obavezni da se staraju o zaštiti i ostvarivanju ovih prava. Djeca su posebno osjetljiva ciljna grupa korisnika u sistemu socijalne zaštite i zaštita djece se realizuje u situacijama kada je neophodno dijete zaštiti od povređivanja i nanošenja štete.


Međuagencijske smjernice za vođenje slučaja u zaštiti djece, usvojene od strane radne grupe za zaštitu djece (CPWG) definišu osnovne principe vođenja slučaja u zaštiti djece. Oni stavljaju dijete u centar intervencija i omogućavaju da svi učesnici intervencija u zaštiti djece budu usmjereni na dijete/djecu, njihovu dobrobit i porodicu. Primjena principa je i temelj zaštite i odgovornosti za donošenje odluka i preuzimanje mjera za zaštitu djece.


Do sada je obuku prošlo 56 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite i svi učesnici obuke dobiće sertifikat o završenom programu obuke.

 

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, danas je počela realizacija 4 dvodnevne obuke na temu “Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti". Obuka se realizuje uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Cilj obuke je doprinos ostvarivanju zaštite djece u centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravima djeteta.

Međunarodni standardi u zaštiti djeteta bazirani su na Konvenciji o pravima djeteta, koja na jednom mjestu objedinjuje sva prava i daje osnovne smjernice za zaštitu djece u skladu sa njihovim pravima. Primjena i poštovanje dječjih prava u zaštiti djeteta posebno su značajni u situacijama kad je dijete povrijeđeno ili postoji ozbiljan rizik od povređivanja, zanemarivanja, zlostavljanja i eksploatacije.

Ovaj program obuke upravo nudi znanja i vještine koji su neophodni da bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava.

Kao što je rečeno u najavi ovog događaja, obuku realizuju iskusni predavači Lidija Milanović i Nikola Grujić iz Beograda.

Kako otvaranje obuke, tako i uvodnu riječ, imali su direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić i Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Činjenica da se početak prve od četiri obuke, realizuje na današnji dan, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, čini zadovoljstvo svih koji učestvuju, kako u organizaciji obuke, tako i u njenom pohađanju.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO "Preporod" iz Nikšića, prisustvovali su 1. Regionalnom forumu koji je realizovan u sklopu regionalnog projekta "Biram Oporavak", koji za cilj ima unapređenje pozicije koju u društvu imaju osobe pogođene problemom zavisnosti.

Na forumu i radionicama održanim u Beogradu 19. i 20.11.2019.  na temu rezidencijalnog tretmana, prevencije i resocijalizacije u procesu oporavka, učesnici su upoznati sa različitim pristupima i primjerima dobre prakse iz Evrope.

Skupu su se obratili predstavnici ključnih institucija i donosioci odluka iz zemalja regije, a poseban osvrt na važnost foruma dao je predsjednik WFAD-a (Svjetske Federacije protiv droga) g. Esbjörn Hörnberg i predstavnik UNODC-a (Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal) za područje zapadnog Balkana.

 

Obavještavamo vas da je u toku formiranje grupa za eksternu supervizijsku podršku koju pruža Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Eksterna supervizijska podrška će se sprovoditi po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je svim stručnim radnicima zaposlenima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, bez obzira na radno iskustvo.

Supervizija je oblik specifičnog profesionalnog vođenja, učenja i razvoja, čiji je cilj razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
 • Kreativna rješenja
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu

Eksterna supervizija odvijaće se kroz grupni rad, a planirano je formiranje 7 grupa koje će činiti 6-8 supervizanata. Prvi modul traje 6 mjeseci, a sastanci će se održavati jednom mjesečno u trajanju od 3 sata.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Rok za prijavu je 15.decembar 2019.god.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

U srijedu, 6. novembra 2019. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu organizovan je Upravni odbor za Analizu sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Tokom održavanja Upravnog odbora predstavljeni su metodologija istraživanja kao i ciljevi koji se žele postići a to su:

 • Upravljanje i nadzor nad sprovođenjem sveobuhvatne analize sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori (planirane za 2019. godinu), davanje savjeta vezano za sami proces, njegov obuhvat i sadržaj same analize.
 • Promovisanje efikasne koordinacije među glavnim partnerima koji doprinose reformi sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori, između ostalog i kroz dalju upotrebu završenih ili planiranih analiza ili drugih aktivnosti na prikupljanju i interpretaciji podataka.
 • Promovisanje osjećaja vlasništva nad ovim procesom, te distribucija i dalja upotreba nalaza i rezultata prilikom kreiranja politika, zagovaranja i daljih reformi, u skladu sa Programom ekonomskih reformi, nacionalnom Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite (2018-2022) i drugim prioritetnim obavezama koje proizilaze iz nacionalnih politika ili procesa EU integracija.

Glavni zadaci koji su postavljeni su:

 • Usvajanje Opisa projektnog zadatka analize sistema socijalne zaštite, uključujući glavna istraživačka pitanja, obuhvat i rokove;
 • Upravljanje i nadzor nad definisanjem (u smislu obuhvata) i sprovođenjem analize;
 • Podrška u uklanjanju eventualnih prepreka koje se mogu pojaviti tokom procesa sprovođenja analize;
 • Promovisanje koordinacije među partnerima, vezao za različite segmente analize;
 • Omogućavanje pristupa glavnim sagovornicima ili podacima, ukoliko se ukaže potreba;
 • Usvajanje nacrta izvještaja i finalnog izvještaja sa ključnim nalazima;
 • Postizanje dogovora o daljoj upotrebi nalaza, i podrška u formulisanju odgovarajućih predloga politika.

Opširnije...

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, tokom vikenda 2. i 3. novembra, održana je obuka „Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju“. Program je akreditovan, a namijenjen je unaprjeđenju sledećih kompetencija:

- usvajanje i primjena osnovnih znanja o postupcima u radu sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju

- poznavanje i primjenjivanje u praksi koncepta na porodicu usmjerene podrške, koji osnažuje unutrašnje funkcionisanje porodice i njenu uspješniju saradnju sa spoljašnjim okruženjem

- teorijska i praktična znanja adekvatne saradnje porodice i pružaoca usluge

- usvajanje i primjena modela „Roditelj kao partner“

- način uspostavljanja partnerskog odnosa između pružaoca usluge i porodice

- usvajanje načina podrške roditeljima djece i odraslih sa smetnjama u razvoju

- procjena potreba porodice djece sa smetnjama u razvoju

- načini informisanja porodice o pružanju usluge

Autor i realizatori programa obuke su Goran Rojević, Sašenka Mirković, Ivana Rojević, a zajedno čine tim humanitarne organizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ iz Beograda. Obuci je prisustvovalo dvadesetak stručnih radnika iz dnevnih centara koji su imali priliku da se pored ostalih korisnih stvari, fokusiraju na roditelja kao partnera u kompletnom procesu komunikacije sa korisnikom, gdje je roditelj podjednako važan koliko i sam korisnik.

U toku trećeg kvartala 2019. god. u cilju sprovođenja eksterne supervizije, samostalni savjetnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, zaduženi za ove poslove, obišli su 7 centara za socijalni rad.  U fokusu rada bili su centri za socijalni rad koji se nalaze u sjevernom dijelu Crne Gore i to:

 1. JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin
 2. JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje;
 3. JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje;
 4. JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnjicu
 5. JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Pored navedenih supervizija je obezbijeđena i za dva centra za socijalni rad koji nemaju imenovane interne supervizore, već za njih ovu vrstu supervizije i dalje obavlja Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a to su:

 1. JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad i
 2. JU Centar za socijalni rad za opštinu Cetinje

Oraganizovani su grupni sastanci sa voditeljima slučaja i njihovim supervizorima. Tokom obilazaka, 32 stručna radnika iskazalo je potrebu za eksternom supervizijskom podrškom.

Teme koje su se izdvojile na ovim  sastancima bile su :

 • Saradnja sa sudovima u postupcima razvoda braka – neusaglašenost mišljenja stručnih radnika koji rade na ovim poslovima o tome da li voditelji slučaja u svom mišljenju treba da se izjasne kome od roditelja po razvodu braka, treba povjeriti maloljetnu djecu;
 • Zahtjevi sudija u pogledu rokova za dostavljanje nalaza i mišljenja – ponekad od stručnih radnika očekuju da im za najviše 10 dana dostave nalaz i mišljenje, što u kompleksnim slučajevima nije moguće i samim tim, kratak rok utiče na kvalitet traženog dokumenta;
 • Uloga “centra za socijalni rad” u različitim sudskim postupcima – razjasniti uloge, obaveze i odgovornosti;
 • Primjena novog protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici – prednosti i nedostaci;
 • Teškoće sa kojima se susreću voditelji slučaja u malim sredinama – uticaj predrasuda, teškoće u sprovođenju principa povjerljivosti u smislu iznošenja informacija o strankama u postupku, od strane drugih organa, što nepovoljno utiče na klijente i narušava rad stručnih radnika;
 • Problemi vezani za organizaciju poslova u samim centrima za socijalni rad – manjak stručnog kadra, ili neadekvatno korištenje postojećih stručnih resursa, velika izloženost stresu i profesionalno sagorjevanje

Osim obilazaka centara za socijalni rad, 15. oktobra održan je treći sastanak supervizora u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Na inicijativu supervizorke iz Centra za socijalni rad iz Plava, sproveli smo superviziju slučaja, koji se odnosio na zbrinjavanje djeteta bez roditeljskog staranja, koje je pretrpjelo nasilje u porodici.

Ovom sastanku prisustvovalo je 7 supervizora i jedan rukovodilac stručne službe, koji su kroz diskusiju osvijetlili slučaj sa različitih aspekata, razmijenili svoja iskustva u radu na sličnim slučajevima i formulisali prijedloge za dalji rad.

Zajednički stav svih prisutnih bio je da u slučajevima neodložnih intervencija nailaze na probleme u saradnji sa pružaocima usluga, jer se od njih zahtijeva da ispoštuju identičnu proceduru kao i za slučajeve koji se procjene kao “hitni”. Mišljenja su da njihove procjene o stepenu rizika nisu dovoljno uvažene te da se iz tog razloga nepotrebno odlaže zbrinjavanje korisnika. Prijedlog ove grupe bio je da se sazove sastanak na kom bi bili prisutni direktori ustanova, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, kao i nekoliko stručnih radnika iz Centara za socijalni rad kako bi se ovi problemi riješili.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu oraganizovao je, 22. oktobra 2019. godine, u saradnji sa NVO LGBT Forum Progress okrugli sto na temu "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika/ca u sistemu socijalne i dječje zaštite za rad sa LGBTI osobama". Tokom ovog Okruglog stola akcentovani su problemi sa kojima se LGBTIQ zajednica suočava u pristupu socijalnim servisima u Crnoj Gori.

Okruglom stolu prisustvovao je 21 stručni radnik.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovali su sastanku i Konferenciji međunarodnog i regionalnog karaktera, koja je organizovana od strane Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH, Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BIH. Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji su prisustvovali I prestavnici UNHCR BiH, Save the Children i OSCE Misija u BiH, predstavnik Sindikalne organizacije zaposlenih u JU CSR Banja Luka, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnici Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu Srbije kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu iz Crne Gore i brojni drugi gosti.


Na sjednici koja je prethodila danu održavanja Konferencije, kroz dogovore o zajedničkim inicijativama, dat je akcenat na upoznavanju sa osnivanjem „Balkanskog centra za unaprjeđenje i razvoj socijalne zaštite“ kao i na jačanju njegovog djelovanja, kroz iniciranje okupljanja strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija. Jedan od predloga je formiranje zajedničkog regionalnog tijela koje bi jednom godišnje razmjenjivalo pozitivne i negativne aspekte u sistemu socijalne zaštite, te predlagalo određene mjere na unaprjeđenju sistema, sigurnosti i statusa.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju i sa istraživanjem pod nazivom „Društveni status profesije socijalnog rada“.

Kao osnovni cilj konferencije, organizatori vide podizanje svijesti o položaju i statusu stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti u odnosu na poslove koje obavljaju.

Neki od zaključaka regionalne konferencije socijalnog rada „Novine i izazovi u sistemu socijalne i dječje zaštite“:

 • Jačati djelovanje Balkanskog centra koji će biti inicijator okupljanja strukovnih udruženja, međunarodnih organizacija na pitanju unapređenju sistema socijane zaštite.
 • Razmatranje modaliteta djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na unapređenju profesionalnog (status službenog lica) i sigurnosnog položaja stručnih radnika zaposlenih u sistemu socijane zaštite – repliciranje iskustava iz regiona.
 • Definisanje tema za Balkanski forum, kako bi se svi bavlili razmatranjem jednog pitanja važnog u svim regijama / vrijednosti, usluge, dobre prakse.
 • Poboljšati sigurnost stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.
 • Promjeniti trend ne predstavljanja potreba stručnih radnika - ne repliciraju se dobra rješenja, stigmatizuju stručni radnici sami sebe, naučiti kako predstavljati sebe u dobrom svijetlu, popularizovati socijalne radnike i socijalni rad, medijski promovisati.
 • Razmatrati modalitet djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na donošenje normativa koji regulišu oblast socijalne zaštite – zakoni, pravilnici, procedure, standardi, kodeksi. (Pravilnika o uslovima osnivanje ustanova socijalne zašite)


Na okruglom stolu, koji je i poslednja tačka predviđena agendom, data je prilika da se kroz preporuke i zaključke, razmjene iskustva dobre prakse, a u cilju unapređenja saradnje svih institucija u oblasti socijalne zaštite.

U petak, 4.oktobra u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, održan je sastanak povodom izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici. Ovom prilikom direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, upoznao je direktore dnevnih centara o predstojećim obukama za stručne radnike koje će organizovati Zavod.

Sastanku su prisustvovali direktori i stručni radnici dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju.

Formirana je radna grupa koja će se baviti izmjenom pomenutog Pravilnika, a u fokusu usluge koja se odnosi na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Prvi zadatak definisan je kao formiranje sugestija koje je potrebno integrisati u okviru radne grupe i dostaviti ih Ministarstvu rada i socijalnog staranja kako bi se odredio dalji tok aktivnosti i precizirale izmjene u Pravilniku.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon