Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovali su sastanku i Konferenciji međunarodnog i regionalnog karaktera, koja je organizovana od strane Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH, Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BIH. Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji su prisustvovali I prestavnici UNHCR BiH, Save the Children i OSCE Misija u BiH, predstavnik Sindikalne organizacije zaposlenih u JU CSR Banja Luka, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnici Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu Srbije kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu iz Crne Gore i brojni drugi gosti.


Na sjednici koja je prethodila danu održavanja Konferencije, kroz dogovore o zajedničkim inicijativama, dat je akcenat na upoznavanju sa osnivanjem „Balkanskog centra za unaprjeđenje i razvoj socijalne zaštite“ kao i na jačanju njegovog djelovanja, kroz iniciranje okupljanja strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija. Jedan od predloga je formiranje zajedničkog regionalnog tijela koje bi jednom godišnje razmjenjivalo pozitivne i negativne aspekte u sistemu socijalne zaštite, te predlagalo određene mjere na unaprjeđenju sistema, sigurnosti i statusa.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju i sa istraživanjem pod nazivom „Društveni status profesije socijalnog rada“.

Kao osnovni cilj konferencije, organizatori vide podizanje svijesti o položaju i statusu stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti u odnosu na poslove koje obavljaju.

Neki od zaključaka regionalne konferencije socijalnog rada „Novine i izazovi u sistemu socijalne i dječje zaštite“:

 • Jačati djelovanje Balkanskog centra koji će biti inicijator okupljanja strukovnih udruženja, međunarodnih organizacija na pitanju unapređenju sistema socijane zaštite.
 • Razmatranje modaliteta djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na unapređenju profesionalnog (status službenog lica) i sigurnosnog položaja stručnih radnika zaposlenih u sistemu socijane zaštite – repliciranje iskustava iz regiona.
 • Definisanje tema za Balkanski forum, kako bi se svi bavlili razmatranjem jednog pitanja važnog u svim regijama / vrijednosti, usluge, dobre prakse.
 • Poboljšati sigurnost stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.
 • Promjeniti trend ne predstavljanja potreba stručnih radnika - ne repliciraju se dobra rješenja, stigmatizuju stručni radnici sami sebe, naučiti kako predstavljati sebe u dobrom svijetlu, popularizovati socijalne radnike i socijalni rad, medijski promovisati.
 • Razmatrati modalitet djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na donošenje normativa koji regulišu oblast socijalne zaštite – zakoni, pravilnici, procedure, standardi, kodeksi. (Pravilnika o uslovima osnivanje ustanova socijalne zašite)


Na okruglom stolu, koji je i poslednja tačka predviđena agendom, data je prilika da se kroz preporuke i zaključke, razmjene iskustva dobre prakse, a u cilju unapređenja saradnje svih institucija u oblasti socijalne zaštite.

U petak, 4.oktobra u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, održan je sastanak povodom izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici. Ovom prilikom direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, upoznao je direktore dnevnih centara o predstojećim obukama za stručne radnike koje će organizovati Zavod.

Sastanku su prisustvovali direktori i stručni radnici dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju.

Formirana je radna grupa koja će se baviti izmjenom pomenutog Pravilnika, a u fokusu usluge koja se odnosi na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Prvi zadatak definisan je kao formiranje sugestija koje je potrebno integrisati u okviru radne grupe i dostaviti ih Ministarstvu rada i socijalnog staranja kako bi se odredio dalji tok aktivnosti i precizirale izmjene u Pravilniku.

U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite, planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, Ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Prvi sastanak na pomenutu temu održan je 30. jula 2019. godine sa predstavnicima centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne i dječje zaštite.

Drugi sastanak održan je 8. oktobra 2019. godine sa predstavnikom lokalne samouprave uz konstruktivne sugestije i raspravu o Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

72762059_132015498198652_3473648722984828928_n.jpg

U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije tazvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštitz radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Planirane aktivnosti odnose se na izradu Analize o poterebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, formiranje tima za pripremu analize i održavanje sastanaka tima za pripremu Analize.

Kompletan tekst obavještenja možete pogledati ovdje.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i JU Centar Ljubović organizovali su 13. i 14. septembra 2019. godine, dvije jednodnevne obuke jednodnevne obuka za stručne radnike na temu „Samopovređivanje adolescenata – praktične smjernice“.

Obuku su sprovele Dr.sc Jelena S. Maraš i Prim.dr Jasminka Marković po programu koji su akreditovale kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prvi dio obuke odnosio se na definisanje fenomena samopovređivanja u adolescenciji, epidemiologija i etiologija, kao i razlikovanje koncepata nesuicidalnog samopovređivanja, suicidalne ideje, suicidalnog pokušaja i suicida.

Drugi dio bio je praktično orjentisan, a odvijao se kroz rad u malim grupama, diskusiju i prikaz slučaja.

Tokom obuke, sem teorijskih znanja, edukatorke su sa učesnicima podjelile i svoja iskustva u radu sa adolescentima, a učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i razriješe neke svoje dileme.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 14. septembra,  organizovao  jednodnevnu obuku za zaposlene u Zavodu, a tema obuke bila je način dobijanja i obrade podataka iz informacionog sistema socijalnog staranja. Obuka je organizovana  na osnovu iskazanog interesovanja zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zastitu i njoj je prisustvovalo 7 samostalnih savjetnika.

Zaposlene u Zavodu obučavao je konsultant UNDP Dragan Raketić kao i predstavnice Ministarstva rada i socijalnog staranja Karolina Bjelanović, Biljana Vučetić i Ida Kolinović.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, organizovao je edukaciju iz oblasti supervizije za svoje zaposlene. Zadatak supervizije je da obezbijedi stručnim radnicima takvo profesionalno okruženje u okviru kojeg mogu biti efikasani, odgovorni, kreativani profesionalci, usmjereni ka razvijanju profesionalnih vještina i kao takva ona je pokretač profesionalnog razvoja.

Ova obuka počela je sa realizacijom 16. septembra 2019. godine u prostorijama Zavoda, a održaće se u 6 modula u trajanju od 17 dana. Teme koje će se tokom obuke obrađivati su: proces individualne i grupne supervizije, teorija promjene i motivacionii razgovor u superviziji, profesionalni stres i mentalno zdravlja pomagača i specifičnosti supervizije u zaštiti dobrobiti djece. Cilj ove obuke je rekonstruisanje sadašnjeg modela supervizije, koncipiranje efikasnog i prepoznatljivog modela koji će odgovoriti na sve potrebe stručnih radnika za podrškom i razvojem stručnih kompetencija, ne samo u centrima za socijalni rad, kako je sada uspostavljeno, već i kod svih pružalaca usluga. Dodatna edukacija i usavršavanje zaposlenih u Zavodu za ulogu eksternih supervizora nije bitna samo za povećanje njihovih sopstvenih kapaciteta, već će kvalitetnijim superviziranjem pomoći superizantima u centrima za socijalni rad i pružaocima usluga socijalne zaštite da budu bolji stručnjaci i da se u svom radu osjećaju kompetentijim, što za krajnji ishod ima pružanje kvalitetnije i efikasnije usluge korisnicima, a čime se  postiže i osnovni zahtjev supervizije - zaštita najboljih interesa korisnika.

Program obuke vodiće prof. dr sc. Marina Ajduković, psihološinja; prof. dr sc. Kristina Urbanc, socijalna radnica; doc. dr sc. Maja Laklija, socijalna radnica i Jasenka Pregrad, psihološkinja, supervizor i terapeut. Ovaj program, koji će predavači adaptirati za potrebe Zavoda, slijedi pravila ANSE koja definišu minimalne standarde za edukativne programe za supervizore.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, 14 juna 2019.godine,   organizovao sastanak predstavnika resursnih centara i centara za socijalni rad. Sastanak je održan u prostorijama Zavoda, u cilju unapređenja međusektorske saradnje i prezentacije rada resursnih centara, u skladu sa Strategijom inkluzivnog obrazovanja.

Resursni centri ( Resursni centar za sluh i govor - Kotor "Dr. Peruta Ivanović", JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica" – Podgorica i JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1.jun" - Podgorica ) su, kroz  prezentaciju “ Uloga resursnih centara u socijalnoj inkluziji, značaj partnerstva i međusektorske saradnje”  informisali predstavnike centara za socijalni rad o uslugama koje pružaju sa posebnim akcentom na ranu intervenciju, individualni rad i tretman za osnovce I pripremnu nastavu, polaganje vanrednih, maturskih i drugih završnih ispita.

Sastanku su, osim predstavnika resursnih centara i centara za socijalni rad, prisustvovali  i predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvoiI Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, trećeg i četvrtog juna 2019. godine,  organizovao  dvodnevnu obuku  “Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova”. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Autor i realizator obuke,  po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj broj 03-6/2 od 06.03.2019 . godine je, Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, a kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene su sledeće teme: Кomunikacija – proces, karakteristike i faktori uspešne komunikacije, Pregovaranje kao način rešavanja konflikata i pregovaračke strategije i taktike, Simulacija pozicionog pregovaranja i korišćenja taktika nadmetanja, Pregovaranje zasnovano na interesima – osnovne karakteristike   pregovaranja                zasnovanog na interesima, Rešavanje problema kao pregovaračka strategija i Integrativna rešenja i tipovi integrativnih rešenja.

Svi učesnici obuke, njih 21,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu tokom marta mjeseca počeo je sa realizacijom eksterne supervizije, u skladu sa mjerama iz  Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period 2018 – 2022 .god.

Eksterna supervizija sprovedena je na način što su supervizori Zavoda obišli centre za socijalni rad, organizovali grupne i individulane sastanke, a 17.aprila organizovan je grupni supervizijski sastanak u prostorijama Zavoda.

Tokom obilazaka centara za socijalni rad, 49 stručnih radnika iskazalao je potrebu za supervizijskom podrškom – 11 supervizora, 8 rukovodilaca stručnih službi, 29 voditelja slučaja i 1 stručni radnik na materijalnim davanjima.

Stručni radnici su uglavnom izrazili zadovoljstvo dosadašnjom  saradnjom sa supervizorima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i pozitivan stav prema obezbeđenoj superviziji  čiju ulogu primarno sagledavaju kao podržavajuću, a što je u skladu sa njihovim potrebama i očekivanjima.

Centri za socijalni rad koji nemaju svog internog supervizora, zbog manjka broja stručnih radnika, naglašavaju značaj eksterne supervizije i ističu potrebu za češćim kontaktima sa Zavodom, kako kroz naše obilakse, tako i putem drugih oblika komunikacije (telefonom, mejlom). U ovim centrima za socijalni rad, podršku kroz rad na slučaju, voditelji slučaja dobijaju od rukovodioca službe i direktora.

Tokom sastanaka, osvrnuli smo se kako na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, tako i na njihove snage.

Kao značajne snage u svom radu stručni radnici  izdvajaju:

 • dobre međuljudske odnose unutar pojedinih službi i fleksibilno korištenje timskog rada u slučajevima u kojima je timska saradnja jedna od mogućnosti, ali ne i obaveza;
 • u pojednim manjim centrima za socijalni rad, stručni radnici na materijalnim davanjima uključuju se u određene segmente poslova vođenja slučaja (izrada nalaza i mišljenja za potrebe ZIKS-a, Suda za prekršaje – vezano za prekršajne postupke prema maloljetnicima) kako bi bar u manjoj mjeri rasteretili voditelje slučaja i doprinjeli nesmetanom odvijanju poslova;
 • želja za učenjem i profesionalnim usavršavanjem;
 • prepoznavanje potrebe za proaktivnim radom u zajednici - uposleni ispoljavaju afinitete i posjeduju stručne kapacitete.

Teme koje definišu kao “problematične”, a odnose se na proces rada su :

 • postavljanje i uloga staratelja;
 • zbrinjavanje psihijatrijskih bolesnika nakon hospitalizacije;
 • rad sa licima koja se bila na izdržavanju kazne zatvora (i njihovim porodicama);
 • izvršenje mjere pojačanog nadzora starateljstva nad maloljetnim licima;
 • rad sa žrtvama nasilja (ujednačavanje prakse);
 • definisanje prijemne kancelarije;

U skladu se ovim  temama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu održao je prvi grupni sastanak supervizora, 17. aprila 2019. god., na temu “postavljanje i uloga staratelja”. Sem supervizora, sastanku su prisustvovali direktor Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Goran Kuševija, pravnica iz Ministasrtva rada i soc.staranja Vesna Cimbaljević, inspektor socijalne i dječje zaštite Vlastimir Knežević, kao i direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić.

Zaključak sa sastanka je bio da je neophodno formirati radnu grupa koja će definisati  smjernice o postupanju stručnih lica u predmetima vezanim sa poslove starateljstva, kako bi se u svim centrima za socijalni rad ujednačila praksa.

Tokom drugog kvartala, eksterni supervizori Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, nastaviće sa obilaskom centara za socijalni rad, a posebna pažnja biće posvećena onim centrima koji nemaju internog supervizora.

U periodu od 15 – 17. maja 2019. godine Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u saradnji sa Dječjim domom "Mladost" iz Bijele, organizovao je trodnevnu edukaciju stručnih radnika na temu „Program za pružaoce usluga urgentnog smještaja“.

Edukaciju su sprovele psihološkinja Jelena Radovanović i spec.pedag. Ivana Milosavljević Đukić, rukovodilac Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane djece.

Obuku su prošla 24 stručna radnika - 7 stručnih radnika iz Dječjeg doma, 15 voditelja slučaja iz centara za socijalni rad i dva pravnika.

Teme o kojima se razgovaralo su: ko sve može biti korisnik smještaja u prihvatilište, na koji način se vrši smještaj, uloga centra za socijalni rad, odnosno voditelja slučaja u procesu prijema, planiranja usluga i otpusta, način rada prihvatilišta, uloga stručnog radnika u prihvatilištu – šta je njegov posao, a šta posao terapeuta, razvijanje mreže saradnje.

Metode rada koje su korištene u procesu učenja bile su predavanje, rad u malim grupama, diskusija i igranje uloga.

Svi učesnici su pokazali veliko interesovanje, aktivno su učestovovali u čitavom procesu, razmjenjivali svoja dosadašnja iskustva i dileme.

Edukatorke imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom žrtvama nasilja, njihov program akreditovan je od strane Zavoda te će svi polaznici dobiti sertifikat o završenoj obuci.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  je  organizovao još dvije  jednodnevne radionice na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Svrha organizovanja ovih radionica, sa kojima će se nastaviti i u narednom periodu, je jačanje primjene Etičkog kodeksa, u skladu sa Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine.

Radionice su održane u prostorijama Zavoda 09 i 10. maja 2019 godine i prisutvovalo im je ukupno 38 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 18 i 19. aprila 2019. godine započeo sa organizacijom više jednodnevnih radionica na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Jačanje primjene Etičkog kodeksa je, Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno kao mjera 2.2, u okviru Akcionog plana za 2019. godinu.

Radionica sadrži sledeće teme: Etičke vrijednosti u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etičke kompetencije - osnovne karakteristike i zašto su važne stručnjacima u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etički kodeks za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti - predstavljanje sadržaja; Koncepti za donošenje etički ispravnih odluka; Etičke dileme u stručnom radu i postupak njihovog razrešavanja.

Realizatori radionica, kojima je, 18 i 19.aprila 2019. godine, prisustvovalo ukupno 36 stručna radnika iz centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite i Inspekcije socijalne i dječje zaštite,  su Vladan Jovanović, regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava i Radmila Marković, načelnica Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 03. aprila 2019. godine organizovana je prezentacija “Poziv na akciju i  osnaživanje radne snage u sektoru socijalnog rada i socijalnih službi u Evropi i Centralnoj Aziji, investicija u budućnost naše djece”, u saradnji sa predstavnicima Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Prezentaciju su održali Miloš Ristić, samostalni savjetnik za akreditaciju i licenciranje i Nela Krnić, koordinatorka Programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru.

Poziv na akciju poziva Vlade zemalja regiona Evrope i Centralne Azije da usvoje sledeće principe:

 1. Usvajanje zajedničkih definicija socijalne službe i srodnog osoblja u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA) da 2030. godine kako bi se omogućilo ispunjenje zajedničke regionalne agende ECA za osnaživanje radne snage socijalnih službi i redovno komparativno praćenje.
 2. Efikasno dugoročno planiranje radne snage socijalnih službi: usklađivanje funkcija, procesa, kompetencija i kvalifikacija
 3. Razvoj kompetencija radne snage socijalnih službi
 4. Podrška radnoj snazi socijalnih službi
 5. Razvoj srodnog osoblja

Cilj ovog dokumenta je da obezbijedi da su funkcije, kompetencije i kvalifikacije usklađene u radnoj snazi socijalnih službi na način da više nema nekvalifikovanih zaposlenih na pozicijama koje zahtijevaju stručne kompetencije, te da postoji raznovrsno osoblje koje je raspoređeno u različitim službama a koje posjeduje prave kvalifikacije za nadležnosti i odgovornosti njihove pozicije..

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, studenti Fakulteta političkih nauka, odsjek za socijalnu politiku i socijalni rad, konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović i zaposleni u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

 

Najave događaja

mart

april

Prikaži sve događaje

SOS telefon