U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 19 i 20. oktobra 2020. godine NVO Impuls je organizovao drugi modul akreditovane obuke "Osnove psihološkog savjetovanja". Tokom obuke obrađene su sledeće teme: empatija - gledanje kroz klijentov prozor; razumijevanje onoga što nije izrečeno; procjena ličnih prepreka prihvatajućem stavu; ulazak u klijentov unutrašnji svijet; vještina parafraziranja; vještine reflektovanja osjećanja i primjeri iz prakse; vježbe reflektovanja u parovima i grupi; razumijevanje emocionalih riječi i izraza; rzumijevanje klijenata u kontekstu; posjedovanje vještina razumijevanja različitosti; upotreba vještina razumijevanja konteksta i različitosti; šta je otpor i kako se radi sa otporom.

Program obuke je namijenjen stručnim radnicima zaposlenim kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga. Takođe, program je podoban i za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, imajući u vidu da su svi elementi savjetodavnog rada ključni faktori uspješnog procesa vođenja slučaja.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 30. septembra i 01. oktobra 2020. godine NVO Impuls je organizovao akreditovanu obuku "Osnove psihološkog savjetovanja".

Obuka je akreditovana u okviru projekta „Savjetodavno - terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Obuku "Osnove psihološkog savjetovanja" akreditovao je NVO OLI CG.
.
Program obuke je namijenjen stručnim radnicima zaposlenim kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga. Takođe, program je podoban i za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, imajući u vidu da su svi elementi savjetodavnog rada ključni faktori uspješnog procesa vođenja slučaja.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

 

Nevladino udruženje Impuls organizovalo je, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 23. i 24. septembra 2020. godine dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu “ Intervencije u krizi”.


Obuka se organizovala u okviru projekta „Savjetodavno- terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite.

Projekat realizuje Udruženje „Implus“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, a cilj projekta je razvoj i unapređenje kvaliteta pružanja savjetodavno-terapijskih usluga u okviru novouspostavljenog Savjetodavno-terapijskog centra.

Obuci je prisustvovalo 12 učesnika iz Podgorice i Nikšića.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

U periodu od 28. i 29. septembra 2020. godine. realizovan je u Podgorici u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore akreditovani program obuke “Komunikacija i pregovaranje kao način rješavanja sporova”. Obuci je prisustvovalo 7 učesnika.

Tokom obuke obrađene su sledeće teme:

 • Кomunikacija – proces, karakteristike i faktori uspešne komunikacije
 • Pregovaranje kao način rešavanja konflikata i pregovaračke strategije i taktike
 • Simulacija pozicionog pregovaranja i korišćenja taktika nadmetanja
 • Pregovaranje zasnovano na interesima – osnovne karakteristike pregovaranja zasnovanog na interesima
 • Rešavanje problema kao pregovaračka strategija
 • Integrativna rešenja i tipovi integrativnih rešenja        

Svaka tema obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vežbom.

Autor i realizator Programa obuke je Vladan Jovanović, dipl.pravnik i specijalista porodične medijacije; regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne i dječje zaštite, porodičnog prava, prava deteta, ljudskih i manjinsmkih prava i medijacije; predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Departmanu za socijalni rad u Beogradu.

Obavještavamo Vas da se obuka: Komunikacija i pregovaranje kao način za rješavanje sporova" odlaže do daljnjeg zbog okolnosti prouzrokovanih virusom COVID19.

O novom datumu održavanja obuke ćemo Vas obavjestiti naknadno.

Obavještavamo Vas da se obuka: Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica, odlaže do daljnjeg.

O novom datumu održavanja obuke ćemo Vas obavjestiti naknadno.

U periodu od 10 – 14. marta 2020. godine u  Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, održaće se prve supervizijske grupe po standardima  ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe).

Organizovaće se 4 dana za superviziju za 80 stručnih radnika.

Formirano je sedam  supervizijskih grupa, a supervizijski sastanci održavaće se jednom mjesečno u trajanju od tri do četiri sata.

Planirano je da se održi osam susreta do kraja 2020. godine, počevši od marta. Naredni mjeseci za supervizijske sastanke planirani su za april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar.

Termini prvih sastanaka za mart mjesec su:

 • mart – II i III grupa;
 • mart – VII i V grupa;
 • mart – VI i IV grupa;
 • mart – I grupa

Supervizija kao nužan dio profesionalne nadogradnje i cjeloživotnog razvoja predstavlja značajan način unaprijeđenja kvaliteta rada sa korisnicima i ostvarivanja njihovih prava. To je specifičan oblik profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju profesionalaca i organizacija iz koje dolaze.

Broj: 01 - 167

Podgorica, 11.02.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

za izbor stručnog konsultanta za izradu analize

sistema akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u  socijalnoj i dječjoj zaštiti

Analiza treba da obuhvati postojeći sistem akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti, sa posebnim akcentom na davanje konkretnih preporuka za izmjenu i dopunu važećih podzakonskih akata – Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 73/17) i Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Sl. list Crne Gore“, broj 73/17).

Takođe, konsultant treba da kreira smjernice za izradu strukture i uputstvo za pisanje programa obuke namijenjeno potencijalnim autorima / koautorima programa, kao i da da predloge za objavljivanje tematskih poziva za akreditaciju u skladu sa potrebama stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za programima obuke koji za predmet imaju konkretnu temu. 

Svrha navedene aktivnosti je upotpunjavanje procesa akreditacije i licenciranja, te otklanjanje uočenih nedostataka u odredbama pravnih akata koji ih regulišu.

Vremenski okvir za završetak analize je 45 dana od zaključenja ugovora.

Od konsultanta se očekuje da primjeni metodologiju rada koja će obuhvatiti konsultacije, putem sastanaka i intervjua, sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, kao nadležnim organom u procesu akreditacije programa i izdavanja licenci za rad, kao i sa članovima Komisije za akreditaciju programa.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa novođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na analizama ove vrste;
 • drugu dokumentaciju kojom može dokazati ispunjenost uslova za obavljanje konsultantskih usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • nacrt konsultantskog plana – dokument sa ciljevima konsultacije, metodologijom rada i rasporedom implementacije;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj 01 - 167 od 11.02.2020. godine“.                                                                                                    

Danas se u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu  održava obuka po akreditovanom programu: "Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica" koju realizuju Sanja Topalović, Biljana Konjević i Bojana Miletić. Obuci je prisustvovalo 16 stručnih radnika - iz centara za socijalni rad koji rade sa odraslim i starim licima i stručnih radnika kod pružaoca usluge smještaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica.

Tokom ove obuke stručni radnici su radili na temama kao što su: razumijevanje normativnog okvira usluge porodičnog smještaja i razumijevanje odgovornosti i dužnosti pružaoca usluge, razumijevanje procesa starenja i starosti, usvajanje znanja o promjenama koje se javljaju kao posledica starenja i njihovom uticaju na funkcionisanje starih, usvajanje znanja o životnom ciklusu porodice i životnim krizama unutar porodice, razumijevanje uticaja gubitka na život osobe i porodice i brojnim drugim temama a sve to kroz teorijski i praktičan rad.

Na poziv kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je prisustvovao radionici na temu “Multidimenzionalno siromašto” koja je organizovana u Bangkoku, Tajland, 18 - 22.novembra 2019. godine. Cilj radionice je razvoj kapaciteta za analizu ovog fenomena, upotrebom podataka dobijenih kroz istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS).

MICS predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a kroz konsultacije sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija. MICS je koncipiran tako da obezbijedi statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke za ključne socijalne indikatore i usmjeren je na najosetljiviji dio populacije: žene, djecu i ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva. Rezultati ovog istraživanja čine jednu od najznačajnijih baza podataka, a za mnoge indikatore koji se odnose na zdravlje, razvoj i obrazovanje djece, mladih i žena MICS predstavlja jedini izvor podataka.

Istraživanje je na globalnom nivou prvi put sprovedeno 1995. godine i od tada se, na svakih pet godina, sprovodi u više od sto zemalja. U kontekstu održivih razvojnih ciljeva, a posebno ciljeva i pokazatelja koji se odnose na djecu, zaposleni u UNICEF-u i partneri iz vlada razmišljaju o nedostacima podataka - i bolje razumeju šta su MICS alati za istraživanje domaćinstava, kako su dizajnirani da mjere i kako se podaci o održivim razvojim ciljevima i drugim globalnim pokazateljima o dobrobiti djece i žena mogu prikupiti putem MICS-a slijedeći međunarodno priznatu metodologiju.

Za one zemlje koje su se obavezale da sprovedu istraživanje tokom 2017/18, učesnici će pripremiti nacrt plana istraživanja MICS-a kako bi ga partneri iz Vlada prenijeli u svoje zemlje  i dali na dalju diskusiju i djelovanje.

Radionici su prisustvovali predstavnici delegacija država iz Evrope, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Koristeći podatke dobijene istraživanjem, dobiće se dodatni uvid u probleme siromaštva u Crnoj Gori.

Završen je drugi modul edukacije za eksterne supervizore u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Ona unapređuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir lični, organizaconi, društveni i politički aspekt.

Supervizija nudi:
- pojašnjavanje sprovođenja profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
- razumijevanje složenih profesionalnih pitanja i sistema u kojima se odvija profesionalni rad
- podršku u reflektovanju i procesu odlučivanja u vezi sa aktualnim profesionalnim pitanjima
- podršku u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima
- podršku i usmjeravanje procesa promjene
- kreativna rješenja za nove profesionalne izazove
- otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
- prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Ovakav pristup supervizijskom radu vodi kontinuiranom razvoju profesionalaca, pri čemu se integrišu lični i profesionalni razvoj kao dvije nužne i međusobno povezane pretpostavke zrelog i kompetentnoga stručnog djelovanja. Krajnji cilj je pružanje kvalitetnih usluga korisnicima.

Sama srž pojma supervizije zajednička je svima. Ona se odnosi na pružanje pomoći profesionalcima da se kvalitetnije nose s izazovima svog posla. Ako polazimo od toga, tada svaki oblik supervizije daje svoj doprinos kvalitetnoj realizaciji radnih zadataka. Namijenjena je svim profesionalcima koji rade s drugim ljudima i/ili ih vode, te timovima koji zahtijevaju saradnju.

Zavod je uočio da je neophodno rekonstruisanje sadašnjeg modela supervizije, koncipiranje efikasnog i prepoznatljivog modela koji će odgovoriti na sve potrebe stručnih radnika jer je za uspješnu superviziju ključno da bude prilagođena kontekstu u kome se sprovodi i potrebama stručnih radnika kojima je namijenjena. Ova obuka se realizuje uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, do sada su realizovane tri od planiranih 4 četiri obuke na temu “Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti”. Autori programa obuke i predavači su Lidija Milanović i Nikola Grujičić.
Ovaj program obuke nudi znanja i vještine koja su neophodna da bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava. On takođe uspostavlja vezu između procesnih mehanizama za utvrđivanje najboljih interesa djeteta i stručnog postupka u centru za socijalni rad. Cilj obuke je doprinos ostvarivanju zaštite djece u centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravima djeteta.


Suština koncepta prava djeteta je u tome da dijete nije objekt roditeljskog prava, nego subjekt, koji uz pomoć roditelja slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života, u skladu sa svojom zrelošću i godinama života. Prava djeteta pripadaju djeci samim tim što su djeca, i predstavljaju ono što odrasli, koji su odgovorni za djecu treba da urade da bi djeca bila srećna, zdrava i sigurna. Ova prava nisu izvedena iz prava roditelja i staratelja i ne zavise od njih, već su oni, kao i država obavezni da se staraju o zaštiti i ostvarivanju ovih prava. Djeca su posebno osjetljiva ciljna grupa korisnika u sistemu socijalne zaštite i zaštita djece se realizuje u situacijama kada je neophodno dijete zaštiti od povređivanja i nanošenja štete.


Međuagencijske smjernice za vođenje slučaja u zaštiti djece, usvojene od strane radne grupe za zaštitu djece (CPWG) definišu osnovne principe vođenja slučaja u zaštiti djece. Oni stavljaju dijete u centar intervencija i omogućavaju da svi učesnici intervencija u zaštiti djece budu usmjereni na dijete/djecu, njihovu dobrobit i porodicu. Primjena principa je i temelj zaštite i odgovornosti za donošenje odluka i preuzimanje mjera za zaštitu djece.


Do sada je obuku prošlo 56 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite i svi učesnici obuke dobiće sertifikat o završenom programu obuke.

 

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, danas je počela realizacija 4 dvodnevne obuke na temu “Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti". Obuka se realizuje uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Cilj obuke je doprinos ostvarivanju zaštite djece u centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravima djeteta.

Međunarodni standardi u zaštiti djeteta bazirani su na Konvenciji o pravima djeteta, koja na jednom mjestu objedinjuje sva prava i daje osnovne smjernice za zaštitu djece u skladu sa njihovim pravima. Primjena i poštovanje dječjih prava u zaštiti djeteta posebno su značajni u situacijama kad je dijete povrijeđeno ili postoji ozbiljan rizik od povređivanja, zanemarivanja, zlostavljanja i eksploatacije.

Ovaj program obuke upravo nudi znanja i vještine koji su neophodni da bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava.

Kao što je rečeno u najavi ovog događaja, obuku realizuju iskusni predavači Lidija Milanović i Nikola Grujić iz Beograda.

Kako otvaranje obuke, tako i uvodnu riječ, imali su direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić i Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Činjenica da se početak prve od četiri obuke, realizuje na današnji dan, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, čini zadovoljstvo svih koji učestvuju, kako u organizaciji obuke, tako i u njenom pohađanju.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO "Preporod" iz Nikšića, prisustvovali su 1. Regionalnom forumu koji je realizovan u sklopu regionalnog projekta "Biram Oporavak", koji za cilj ima unapređenje pozicije koju u društvu imaju osobe pogođene problemom zavisnosti.

Na forumu i radionicama održanim u Beogradu 19. i 20.11.2019.  na temu rezidencijalnog tretmana, prevencije i resocijalizacije u procesu oporavka, učesnici su upoznati sa različitim pristupima i primjerima dobre prakse iz Evrope.

Skupu su se obratili predstavnici ključnih institucija i donosioci odluka iz zemalja regije, a poseban osvrt na važnost foruma dao je predsjednik WFAD-a (Svjetske Federacije protiv droga) g. Esbjörn Hörnberg i predstavnik UNODC-a (Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal) za područje zapadnog Balkana.