Obavještavamo vas da je u toku formiranje grupa za eksternu supervizijsku podršku koju pruža Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Eksterna supervizijska podrška će se sprovoditi po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je svim stručnim radnicima zaposlenima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, bez obzira na radno iskustvo.

Supervizija je oblik specifičnog profesionalnog vođenja, učenja i razvoja, čiji je cilj razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
 • Kreativna rješenja
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu

Eksterna supervizija odvijaće se kroz grupni rad, a planirano je formiranje 7 grupa koje će činiti 6-8 supervizanata. Prvi modul traje 6 mjeseci, a sastanci će se održavati jednom mjesečno u trajanju od 3 sata.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Rok za prijavu je 15.decembar 2019.god.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

U srijedu, 6. novembra 2019. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu organizovan je Upravni odbor za Analizu sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Tokom održavanja Upravnog odbora predstavljeni su metodologija istraživanja kao i ciljevi koji se žele postići a to su:

 • Upravljanje i nadzor nad sprovođenjem sveobuhvatne analize sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori (planirane za 2019. godinu), davanje savjeta vezano za sami proces, njegov obuhvat i sadržaj same analize.
 • Promovisanje efikasne koordinacije među glavnim partnerima koji doprinose reformi sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori, između ostalog i kroz dalju upotrebu završenih ili planiranih analiza ili drugih aktivnosti na prikupljanju i interpretaciji podataka.
 • Promovisanje osjećaja vlasništva nad ovim procesom, te distribucija i dalja upotreba nalaza i rezultata prilikom kreiranja politika, zagovaranja i daljih reformi, u skladu sa Programom ekonomskih reformi, nacionalnom Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite (2018-2022) i drugim prioritetnim obavezama koje proizilaze iz nacionalnih politika ili procesa EU integracija.

Glavni zadaci koji su postavljeni su:

 • Usvajanje Opisa projektnog zadatka analize sistema socijalne zaštite, uključujući glavna istraživačka pitanja, obuhvat i rokove;
 • Upravljanje i nadzor nad definisanjem (u smislu obuhvata) i sprovođenjem analize;
 • Podrška u uklanjanju eventualnih prepreka koje se mogu pojaviti tokom procesa sprovođenja analize;
 • Promovisanje koordinacije među partnerima, vezao za različite segmente analize;
 • Omogućavanje pristupa glavnim sagovornicima ili podacima, ukoliko se ukaže potreba;
 • Usvajanje nacrta izvještaja i finalnog izvještaja sa ključnim nalazima;
 • Postizanje dogovora o daljoj upotrebi nalaza, i podrška u formulisanju odgovarajućih predloga politika.

Opširnije...

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, tokom vikenda 2. i 3. novembra, održana je obuka „Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju“. Program je akreditovan, a namijenjen je unaprjeđenju sledećih kompetencija:

- usvajanje i primjena osnovnih znanja o postupcima u radu sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju

- poznavanje i primjenjivanje u praksi koncepta na porodicu usmjerene podrške, koji osnažuje unutrašnje funkcionisanje porodice i njenu uspješniju saradnju sa spoljašnjim okruženjem

- teorijska i praktična znanja adekvatne saradnje porodice i pružaoca usluge

- usvajanje i primjena modela „Roditelj kao partner“

- način uspostavljanja partnerskog odnosa između pružaoca usluge i porodice

- usvajanje načina podrške roditeljima djece i odraslih sa smetnjama u razvoju

- procjena potreba porodice djece sa smetnjama u razvoju

- načini informisanja porodice o pružanju usluge

Autor i realizatori programa obuke su Goran Rojević, Sašenka Mirković, Ivana Rojević, a zajedno čine tim humanitarne organizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ iz Beograda. Obuci je prisustvovalo dvadesetak stručnih radnika iz dnevnih centara koji su imali priliku da se pored ostalih korisnih stvari, fokusiraju na roditelja kao partnera u kompletnom procesu komunikacije sa korisnikom, gdje je roditelj podjednako važan koliko i sam korisnik.

U toku trećeg kvartala 2019. god. u cilju sprovođenja eksterne supervizije, samostalni savjetnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, zaduženi za ove poslove, obišli su 7 centara za socijalni rad.  U fokusu rada bili su centri za socijalni rad koji se nalaze u sjevernom dijelu Crne Gore i to:

 1. JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin
 2. JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje;
 3. JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje;
 4. JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnjicu
 5. JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Pored navedenih supervizija je obezbijeđena i za dva centra za socijalni rad koji nemaju imenovane interne supervizore, već za njih ovu vrstu supervizije i dalje obavlja Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a to su:

 1. JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad i
 2. JU Centar za socijalni rad za opštinu Cetinje

Oraganizovani su grupni sastanci sa voditeljima slučaja i njihovim supervizorima. Tokom obilazaka, 32 stručna radnika iskazalo je potrebu za eksternom supervizijskom podrškom.

Teme koje su se izdvojile na ovim  sastancima bile su :

 • Saradnja sa sudovima u postupcima razvoda braka – neusaglašenost mišljenja stručnih radnika koji rade na ovim poslovima o tome da li voditelji slučaja u svom mišljenju treba da se izjasne kome od roditelja po razvodu braka, treba povjeriti maloljetnu djecu;
 • Zahtjevi sudija u pogledu rokova za dostavljanje nalaza i mišljenja – ponekad od stručnih radnika očekuju da im za najviše 10 dana dostave nalaz i mišljenje, što u kompleksnim slučajevima nije moguće i samim tim, kratak rok utiče na kvalitet traženog dokumenta;
 • Uloga “centra za socijalni rad” u različitim sudskim postupcima – razjasniti uloge, obaveze i odgovornosti;
 • Primjena novog protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici – prednosti i nedostaci;
 • Teškoće sa kojima se susreću voditelji slučaja u malim sredinama – uticaj predrasuda, teškoće u sprovođenju principa povjerljivosti u smislu iznošenja informacija o strankama u postupku, od strane drugih organa, što nepovoljno utiče na klijente i narušava rad stručnih radnika;
 • Problemi vezani za organizaciju poslova u samim centrima za socijalni rad – manjak stručnog kadra, ili neadekvatno korištenje postojećih stručnih resursa, velika izloženost stresu i profesionalno sagorjevanje

Osim obilazaka centara za socijalni rad, 15. oktobra održan je treći sastanak supervizora u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Na inicijativu supervizorke iz Centra za socijalni rad iz Plava, sproveli smo superviziju slučaja, koji se odnosio na zbrinjavanje djeteta bez roditeljskog staranja, koje je pretrpjelo nasilje u porodici.

Ovom sastanku prisustvovalo je 7 supervizora i jedan rukovodilac stručne službe, koji su kroz diskusiju osvijetlili slučaj sa različitih aspekata, razmijenili svoja iskustva u radu na sličnim slučajevima i formulisali prijedloge za dalji rad.

Zajednički stav svih prisutnih bio je da u slučajevima neodložnih intervencija nailaze na probleme u saradnji sa pružaocima usluga, jer se od njih zahtijeva da ispoštuju identičnu proceduru kao i za slučajeve koji se procjene kao “hitni”. Mišljenja su da njihove procjene o stepenu rizika nisu dovoljno uvažene te da se iz tog razloga nepotrebno odlaže zbrinjavanje korisnika. Prijedlog ove grupe bio je da se sazove sastanak na kom bi bili prisutni direktori ustanova, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, kao i nekoliko stručnih radnika iz Centara za socijalni rad kako bi se ovi problemi riješili.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu oraganizovao je, 22. oktobra 2019. godine, u saradnji sa NVO LGBT Forum Progress okrugli sto na temu "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika/ca u sistemu socijalne i dječje zaštite za rad sa LGBTI osobama". Tokom ovog Okruglog stola akcentovani su problemi sa kojima se LGBTIQ zajednica suočava u pristupu socijalnim servisima u Crnoj Gori.

Okruglom stolu prisustvovao je 21 stručni radnik.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovali su sastanku i Konferenciji međunarodnog i regionalnog karaktera, koja je organizovana od strane Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH, Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BIH. Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji su prisustvovali I prestavnici UNHCR BiH, Save the Children i OSCE Misija u BiH, predstavnik Sindikalne organizacije zaposlenih u JU CSR Banja Luka, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnici Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu Srbije kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu iz Crne Gore i brojni drugi gosti.


Na sjednici koja je prethodila danu održavanja Konferencije, kroz dogovore o zajedničkim inicijativama, dat je akcenat na upoznavanju sa osnivanjem „Balkanskog centra za unaprjeđenje i razvoj socijalne zaštite“ kao i na jačanju njegovog djelovanja, kroz iniciranje okupljanja strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija. Jedan od predloga je formiranje zajedničkog regionalnog tijela koje bi jednom godišnje razmjenjivalo pozitivne i negativne aspekte u sistemu socijalne zaštite, te predlagalo određene mjere na unaprjeđenju sistema, sigurnosti i statusa.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju i sa istraživanjem pod nazivom „Društveni status profesije socijalnog rada“.

Kao osnovni cilj konferencije, organizatori vide podizanje svijesti o položaju i statusu stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti u odnosu na poslove koje obavljaju.

Neki od zaključaka regionalne konferencije socijalnog rada „Novine i izazovi u sistemu socijalne i dječje zaštite“:

 • Jačati djelovanje Balkanskog centra koji će biti inicijator okupljanja strukovnih udruženja, međunarodnih organizacija na pitanju unapređenju sistema socijane zaštite.
 • Razmatranje modaliteta djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na unapređenju profesionalnog (status službenog lica) i sigurnosnog položaja stručnih radnika zaposlenih u sistemu socijane zaštite – repliciranje iskustava iz regiona.
 • Definisanje tema za Balkanski forum, kako bi se svi bavlili razmatranjem jednog pitanja važnog u svim regijama / vrijednosti, usluge, dobre prakse.
 • Poboljšati sigurnost stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.
 • Promjeniti trend ne predstavljanja potreba stručnih radnika - ne repliciraju se dobra rješenja, stigmatizuju stručni radnici sami sebe, naučiti kako predstavljati sebe u dobrom svijetlu, popularizovati socijalne radnike i socijalni rad, medijski promovisati.
 • Razmatrati modalitet djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na donošenje normativa koji regulišu oblast socijalne zaštite – zakoni, pravilnici, procedure, standardi, kodeksi. (Pravilnika o uslovima osnivanje ustanova socijalne zašite)


Na okruglom stolu, koji je i poslednja tačka predviđena agendom, data je prilika da se kroz preporuke i zaključke, razmjene iskustva dobre prakse, a u cilju unapređenja saradnje svih institucija u oblasti socijalne zaštite.

U petak, 4.oktobra u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, održan je sastanak povodom izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici. Ovom prilikom direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, upoznao je direktore dnevnih centara o predstojećim obukama za stručne radnike koje će organizovati Zavod.

Sastanku su prisustvovali direktori i stručni radnici dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju.

Formirana je radna grupa koja će se baviti izmjenom pomenutog Pravilnika, a u fokusu usluge koja se odnosi na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Prvi zadatak definisan je kao formiranje sugestija koje je potrebno integrisati u okviru radne grupe i dostaviti ih Ministarstvu rada i socijalnog staranja kako bi se odredio dalji tok aktivnosti i precizirale izmjene u Pravilniku.

U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite, planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, Ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Prvi sastanak na pomenutu temu održan je 30. jula 2019. godine sa predstavnicima centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne i dječje zaštite.

Drugi sastanak održan je 8. oktobra 2019. godine sa predstavnikom lokalne samouprave uz konstruktivne sugestije i raspravu o Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

72762059_132015498198652_3473648722984828928_n.jpg

U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije tazvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštitz radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Planirane aktivnosti odnose se na izradu Analize o poterebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, formiranje tima za pripremu analize i održavanje sastanaka tima za pripremu Analize.

Kompletan tekst obavještenja možete pogledati ovdje.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i JU Centar Ljubović organizovali su 13. i 14. septembra 2019. godine, dvije jednodnevne obuke jednodnevne obuka za stručne radnike na temu „Samopovređivanje adolescenata – praktične smjernice“.

Obuku su sprovele Dr.sc Jelena S. Maraš i Prim.dr Jasminka Marković po programu koji su akreditovale kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prvi dio obuke odnosio se na definisanje fenomena samopovređivanja u adolescenciji, epidemiologija i etiologija, kao i razlikovanje koncepata nesuicidalnog samopovređivanja, suicidalne ideje, suicidalnog pokušaja i suicida.

Drugi dio bio je praktično orjentisan, a odvijao se kroz rad u malim grupama, diskusiju i prikaz slučaja.

Tokom obuke, sem teorijskih znanja, edukatorke su sa učesnicima podjelile i svoja iskustva u radu sa adolescentima, a učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i razriješe neke svoje dileme.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 14. septembra,  organizovao  jednodnevnu obuku za zaposlene u Zavodu, a tema obuke bila je način dobijanja i obrade podataka iz informacionog sistema socijalnog staranja. Obuka je organizovana  na osnovu iskazanog interesovanja zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zastitu i njoj je prisustvovalo 7 samostalnih savjetnika.

Zaposlene u Zavodu obučavao je konsultant UNDP Dragan Raketić kao i predstavnice Ministarstva rada i socijalnog staranja Karolina Bjelanović, Biljana Vučetić i Ida Kolinović.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, organizovao je edukaciju iz oblasti supervizije za svoje zaposlene. Zadatak supervizije je da obezbijedi stručnim radnicima takvo profesionalno okruženje u okviru kojeg mogu biti efikasani, odgovorni, kreativani profesionalci, usmjereni ka razvijanju profesionalnih vještina i kao takva ona je pokretač profesionalnog razvoja.

Ova obuka počela je sa realizacijom 16. septembra 2019. godine u prostorijama Zavoda, a održaće se u 6 modula u trajanju od 17 dana. Teme koje će se tokom obuke obrađivati su: proces individualne i grupne supervizije, teorija promjene i motivacionii razgovor u superviziji, profesionalni stres i mentalno zdravlja pomagača i specifičnosti supervizije u zaštiti dobrobiti djece. Cilj ove obuke je rekonstruisanje sadašnjeg modela supervizije, koncipiranje efikasnog i prepoznatljivog modela koji će odgovoriti na sve potrebe stručnih radnika za podrškom i razvojem stručnih kompetencija, ne samo u centrima za socijalni rad, kako je sada uspostavljeno, već i kod svih pružalaca usluga. Dodatna edukacija i usavršavanje zaposlenih u Zavodu za ulogu eksternih supervizora nije bitna samo za povećanje njihovih sopstvenih kapaciteta, već će kvalitetnijim superviziranjem pomoći superizantima u centrima za socijalni rad i pružaocima usluga socijalne zaštite da budu bolji stručnjaci i da se u svom radu osjećaju kompetentijim, što za krajnji ishod ima pružanje kvalitetnije i efikasnije usluge korisnicima, a čime se  postiže i osnovni zahtjev supervizije - zaštita najboljih interesa korisnika.

Program obuke vodiće prof. dr sc. Marina Ajduković, psihološinja; prof. dr sc. Kristina Urbanc, socijalna radnica; doc. dr sc. Maja Laklija, socijalna radnica i Jasenka Pregrad, psihološkinja, supervizor i terapeut. Ovaj program, koji će predavači adaptirati za potrebe Zavoda, slijedi pravila ANSE koja definišu minimalne standarde za edukativne programe za supervizore.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, 14 juna 2019.godine,   organizovao sastanak predstavnika resursnih centara i centara za socijalni rad. Sastanak je održan u prostorijama Zavoda, u cilju unapređenja međusektorske saradnje i prezentacije rada resursnih centara, u skladu sa Strategijom inkluzivnog obrazovanja.

Resursni centri ( Resursni centar za sluh i govor - Kotor "Dr. Peruta Ivanović", JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica" – Podgorica i JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1.jun" - Podgorica ) su, kroz  prezentaciju “ Uloga resursnih centara u socijalnoj inkluziji, značaj partnerstva i međusektorske saradnje”  informisali predstavnike centara za socijalni rad o uslugama koje pružaju sa posebnim akcentom na ranu intervenciju, individualni rad i tretman za osnovce I pripremnu nastavu, polaganje vanrednih, maturskih i drugih završnih ispita.

Sastanku su, osim predstavnika resursnih centara i centara za socijalni rad, prisustvovali  i predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvoiI Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, trećeg i četvrtog juna 2019. godine,  organizovao  dvodnevnu obuku  “Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova”. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Autor i realizator obuke,  po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj broj 03-6/2 od 06.03.2019 . godine je, Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, a kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene su sledeće teme: Кomunikacija – proces, karakteristike i faktori uspešne komunikacije, Pregovaranje kao način rešavanja konflikata i pregovaračke strategije i taktike, Simulacija pozicionog pregovaranja i korišćenja taktika nadmetanja, Pregovaranje zasnovano na interesima – osnovne karakteristike   pregovaranja                zasnovanog na interesima, Rešavanje problema kao pregovaračka strategija i Integrativna rešenja i tipovi integrativnih rešenja.

Svi učesnici obuke, njih 21,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.