Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 18 i 19. aprila 2019. godine započeo sa organizacijom više jednodnevnih radionica na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Jačanje primjene Etičkog kodeksa je, Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno kao mjera 2.2, u okviru Akcionog plana za 2019. godinu.

Radionica sadrži sledeće teme: Etičke vrijednosti u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etičke kompetencije - osnovne karakteristike i zašto su važne stručnjacima u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etički kodeks za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti - predstavljanje sadržaja; Koncepti za donošenje etički ispravnih odluka; Etičke dileme u stručnom radu i postupak njihovog razrešavanja.

Realizatori radionica, kojima je, 18 i 19.aprila 2019. godine, prisustvovalo ukupno 36 stručna radnika iz centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite i Inspekcije socijalne i dječje zaštite,  su Vladan Jovanović, regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava i Radmila Marković, načelnica Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 03. aprila 2019. godine organizovana je prezentacija “Poziv na akciju i  osnaživanje radne snage u sektoru socijalnog rada i socijalnih službi u Evropi i Centralnoj Aziji, investicija u budućnost naše djece”, u saradnji sa predstavnicima Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Prezentaciju su održali Miloš Ristić, samostalni savjetnik za akreditaciju i licenciranje i Nela Krnić, koordinatorka Programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru.

Poziv na akciju poziva Vlade zemalja regiona Evrope i Centralne Azije da usvoje sledeće principe:

  1. Usvajanje zajedničkih definicija socijalne službe i srodnog osoblja u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA) da 2030. godine kako bi se omogućilo ispunjenje zajedničke regionalne agende ECA za osnaživanje radne snage socijalnih službi i redovno komparativno praćenje.
  2. Efikasno dugoročno planiranje radne snage socijalnih službi: usklađivanje funkcija, procesa, kompetencija i kvalifikacija
  3. Razvoj kompetencija radne snage socijalnih službi
  4. Podrška radnoj snazi socijalnih službi
  5. Razvoj srodnog osoblja

Cilj ovog dokumenta je da obezbijedi da su funkcije, kompetencije i kvalifikacije usklađene u radnoj snazi socijalnih službi na način da više nema nekvalifikovanih zaposlenih na pozicijama koje zahtijevaju stručne kompetencije, te da postoji raznovrsno osoblje koje je raspoređeno u različitim službama a koje posjeduje prave kvalifikacije za nadležnosti i odgovornosti njihove pozicije..

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, studenti Fakulteta političkih nauka, odsjek za socijalnu politiku i socijalni rad, konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović i zaposleni u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je konsultativni sastanak u utorak, 02. aprila 2019. godine, u prostorijama Zavoda u vezi sa izradom Okvira za razvoj kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Okvir za razvoj kompetencija stručnih radnika prezentovao je konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović.

U skladu sa preporukama koje su rezultat Analize rada centara za socijalni rad, Zavod za socijalnu i dečju zaštitu pristupio je razvoju sistema za razvoj kompetencija zaposlenih u centrima za socijalni rad. Unapređenje kompetencija novozaposlenih radnika u centrima za socijalni rad otežava činjenica da sistem interne supervizije i nadzora nad stručnim radnom još uvek nije zaživio na planiran način. Isto tako, prije reforme nije postojao sistem licenciranja stručnih radnika, pa ni obaveza stručnih radnika za kontinuiranim usavršavanjem, te je profesionalni razvoj radnika bio lična odluka stručnih radnika, ali ne i obaveza. Kao prioritetnu mjeru za unapređenje kompetencija stručnih radnika Analiza rada centara za socijalni rad prepoznaje izradu okvira za razvoj kompetencija stručnih radnika, koji bi činio sistem znanja, vještina i vrijednosti koje stručni radnici u centrima za socijalni rad treba da razviju, kako bi klijentima pružali adekvatnu i pravovremenu podršku.

Kako bi se ispunila ova preporuka, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 2019. godine izradio, uz participaciju stručnih radnika, ovaj Okvir za razvoj kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Cilj ovog dokumenta je da mapira znanja, vještine i vrijednosti koje treba da imaju zaposleni u centrima za socijalni rad na pozicijama voditelja slučaja, supervizora i rukovodioca. Okvir za razvoj kompetencija namijenjen je kako stručnjacima zaposlenim u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, tako i stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad i ekspertima u oblasti socijalne zaštite.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori, odsjeka za inspekciju socijalne i dječije zaštite i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu “Obuku pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda 27.02.2019. godine. 

Autor i realizator obuke,  po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-1/2 od 15.02.2019. godine je, Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja, sa ciljem jačanja kapaciteta pravnika da na profesionalan način odgovore zahtjevima posla. Na obuci su, kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sledeće teme: Rad u timu, Uloga pravnika u centru za socijalni rad i kod drugog pružaoca usluge socijalne i dječje zaštite, Utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika i Ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite.

Obuci je prisustvovalo  11 učesnika iz centara za socijalni rad, dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, nevladinih organizacija i Uprave za inspekcijske poslove.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku  „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“, u  tri termina 14,15 i 16. februara 2019. godine. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Zavod je istu obuku organizovao u januaru, za stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, dok su obuci održanoj u februaru prisustvovali stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjeverne regije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje pružaju usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuci su prisustvovala 52 učesnika.

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog. Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, u tri termina: 24, 25 i 26 januara 2019. godine, po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-8/2 od 31.05.2018. godine

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Obuci je prisustvovalo ukupno 56 učesnika, stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, kao i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 05.12. do 07.12.2018. godine, organizovao studijsku posjetu Ustanovi „Centar za socijalni rad Grada Mostara“. Četvoro zaposlenih iz Zavoda, načelnica službe za opšte poslove i finansije i tri samostalne savjetnice iz odjeljenja za  razvoj i stručnu podršku, posjetili su Ustanovu „Centar za socijalni rad Grada Mostara“. Centar je kao domaćin susreta upriličio veoma sadržajan program posjeta drugim institucijama i organizacijama koje svojim djelovanjem značajno doprinose obuhvatnosti i kvalitetu socijalne i dječje zaštite na području Grada Mostara: SOS porodični centar Mostar, JU Dječji dom „Mostar“ (prvi dan), Nazaret - Centar za radno osposobljavanje osoba s razvojnim poteškoćama, Udruženje građana i prijatelja djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama Naša djeca – OUR Kids u BiH Mostar i Udruženje Humanitarna organizacija Altruist (drugi dan). Razmjenjena su profesionalna iskustva i primjeri dobre prakse u matičnim službama, regijama, državama i cijelom regionu.   

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu 22 i 23. novembra 2018. godine realizovao obuku za stručne radnike iz centara za socijalni rad, na temu „Senzibilizacija u radu sa romskom populacijom“.

Autori i realizatori obuke bili su prof.dr Saša Milić i mr Milena Mijović.

Obuku je pohađalo 15 stručnih radnika iz centara za socijalni rad kao i 2 savjetnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Pored upoznavanja sa specifičnostima, stereotipima i predrasudama prema romskoj  populaciji u Crnoj Gori, učesnici su imali priliku da identifikuju i prepreke u ličnom radu sa pomenutom populacijom.

Predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji na temu planiranja, razvijanja i jačanja socijalnog rada koja je održana u Rumuniji, Bukureštu, u periodu od 21-23. novembra 2018. godine sa ciljem razmjene iskustva sa kolegama iz Evrope i Centralne Azije.

Predstavnici zemalja učesnica Konferencije su održali prezentacije na datu temu, dok su predstavnici Crne Gore kroz svoju  prezentaciju  predstavili rezultate reforme sistema socijalne i dječje zaštite od 2011-2018. 

Prva panel diskusija bila je posvećena izazovima u planiranju socijalne zaštite. Drugog dana panel diskusije su bile usmjerene na izazove u razvoju i jačanju socijalnog rada dok je  glavna tema  panela trećeg dana bila fokusriana na poziv na akciju koji podrazumijeva ulaganje u planiranje, razvoj i jačanje socijalnog rada u državi a koji sastoji se od 5 principa:

  1. Saglasnost sa zajedničkim setom definicija usluga socijalne zaštite i povezivanje stručnih radnika iz Evrope i Centralne Azije;
  2. Efektivno dugoročno planiranje broja stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite i pridruživanje funkcija, kompetencija i kvalifikacija;
  3. Razvijanje kompetencije stručnih radnika;
  4. Podrška zaposlenima u socijalnoj zaštiti;
  5. Jačanje multisektorskog pristupa radu;

Na kraju su svi predstavnici zemalja učesnica objasnili na koji način će u svojoj zemlji implementirati Poziv na akciju.

U cilju dobijanja relevantnih informacija i podataka koji će nakon izvršene Analize minimalnih standarda za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge doprinijeti unapređenju normativnog okvira u socijalnoj i dječjoj zaštiti Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao u periodu od 11-14. novembra 2018. godine četiri fokus grupe sa predstavnicima nevladinog sektora kao veoma važnog agensa u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Održane su fokus grupe sa 27 predstavnika NVO koji se bave zaštitom prava žena, OSI, starih lica i zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Svrha ove analize je sagledavanje efekata postojećih usluga na dobrobit korisnika, odnosno, koliko usluge, definisane podzakonskim aktima, zaista ostvaruju željene efekte na život korisnika, sagledavanje usklađenosti postojećih podzakonskih akata kojima se reguliše primjena usluga sa evropskim standardima usluga, kao i davanje preporuka za usklađivanje podzakonskih akata i unaprjeđivanje pružanja postojećih usluga. Svi predstavnici NVO koji su prisustvovali fokus grupama izrazili su svoja mišljenja i stavove u pogledu minimalnih standarda, njihovog zadovoljenja kao i procesa sticanja licence pružaoca usluga.

U skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz tehničku podršku i pomoć UNICEF-a, izradili su Analizu rada centara za socijalni rad.

Prezentacija Analize koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu održana je 07. novembra 2018. godine, i na njoj su govorili Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, šef predstavništa UNICEF-a, Osama Kogali, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija kao i konsultant Marko Milanović, koji je izradio predmetnu Analizu.

Konsultant Milanović je dao osnovne informacije o istraživanju, predstavio metodologiju izrade Analize, osnovna postignuća kao i osnovne nalaze gdje je konstatovao da se centri za socijalni rad još uvijek suočavaju sa značajnim izazovima u pružanju kvalitetnih usluga.

Ova Analiza nastala je kao rezultat potrebe države Crne Gore da izmjeri progres koji je ostvaren u oblasti unaprjeđenja direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite, koji se mjeri kroz uticaj niza reformskih inicijativa od značaja za rad centara za socijalni rad, koje su sprovedene u periodu od 2011. godine do danas. Procesom izrade analize rukovodio je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uz ekspertsku i finansijsku podršku UNICEF-a. 

Prezentaciji je prisustvovalo 44 učesnika i to: direktori centara za socijalni rad, rukovodioci područnih jedinica centara za socijalni rad, predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, predstavnici međunarodnih organizacija UNICEF i UNDP, predstavnici Ministartva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prezentaciju Analize možete preuzeti ovdje.

Kratak sažetak Analize možete preuzeti ovdje.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 16.10.-19.10.2018, organizovao studijsku posjetu Zavodu za socialne dejnosti u Skoplju. Petoro zaposlenih iz Zavoda, načelnici Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku i Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radanika i tri samostalna savjetnika su posjetili Zavod za socijalne dejnosti, Ministerstvoto na trud i socijalna zaštita i brojne servise koji pružaju usluge u socijalnoj zaštiti u Skoplju. Cilj posjete je bio razmjena iskustava sa kolegama iz Zavoda, kao i upoznavanje sa programima i uslugama koje funkcionišu u Makedoniji, a nedovoljno su razvijene ili još uvijek nijesu razvijene u Crnoj Gori.

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

 

Dana 25. oktobra 2018. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštituDrago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tokom sastanka sagovornici su razgovarali o ostvarenim rezultatima, ali i potrebama za nastavkom saradnje Zavoda i UNICEF-a u pravcu daljeg unapređenja stanja sistema socijalnu i dječje zaštite.

Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće. On je istakao da vjeruje da uspješnost saradnje sa UNICEF-om može imati samo uzlazni karakter i napravljen je dogovor da će se putem redovnih konsultacija intenzivirati rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 29. i 30. septembra 2018. godine organizovao „Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – I modul. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Obuci, koju su realizovale autorke programa, Svetlana Dujović i Slobodanka Roganović, prisustvovala su dvadeset dva učesnika/ce, a pratile su je inspektorka socijalne i dječje zaštite i predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuka je prvenstveno namjenjena stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima, zaposlenim u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, iz kojih ustanova je i bio najveći broj učesnika/ca.

Tokom dva dana govorilo se o procesu i konceptu socijalne inkluzije, relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, ulozi i značaju dnevnih centara u sistemu socijalne i dječje zaštite, organizaciji rada u dnevnim centrima, neophodnim procedurama za obezbjeđivanje sigurnog okruženja, specifičnostima i metodama rada s djecom sa različitim smetnjama, organizaciji individualnog i grupnog rada, vođenju dokumentacije o korisnicima u dnevnim centrima, primjeni propisanih obrazaca, izradi individualnih planova rada, važnosti prilagođavanja plana mogućnostima i potrebama konkretnog korisnika/ce, vođenju listi praćenja, izradi izvještaja o korisniku i zaključku ponovnog pregleda, timskom radu, saradnji sa centrima za socijalni rad i razvijanju partnerskog odnosa sa roditeljima. Sve obrađene teme bile su bogato ilustrovane primjerima iz iskustva i prakse autorki programa, što je dodatno doprinosilo njihovoj relevantnosti, aktuelnosti i zanimljivosti. Svaku tematsku cjelinu pratile su odgovarajuće vježbe kroz koje su učesnici programa, radeći u malim grupama, uvježbavali primjenu stečenih znanja u praksi.

Predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu pratila je program obuke sa ciljem procjene kvaliteta realizacije programa, i to kroz posmatranje sa učešćem i anketiranje učesnika tokom i na kraju obuke.

Svi učesnici, njih 23, će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.     

Najave događaja

SOS telefon