Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 16.10.-19.10.2018, organizovao studijsku posjetu Zavodu za socialne dejnosti u Skoplju. Petoro zaposlenih iz Zavoda, načelnici Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku i Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radanika i tri samostalna savjetnika su posjetili Zavod za socijalne dejnosti, Ministerstvoto na trud i socijalna zaštita i brojne servise koji pružaju usluge u socijalnoj zaštiti u Skoplju. Cilj posjete je bio razmjena iskustava sa kolegama iz Zavoda, kao i upoznavanje sa programima i uslugama koje funkcionišu u Makedoniji, a nedovoljno su razvijene ili još uvijek nijesu razvijene u Crnoj Gori.

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

 

Dana 25. oktobra 2018. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštituDrago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tokom sastanka sagovornici su razgovarali o ostvarenim rezultatima, ali i potrebama za nastavkom saradnje Zavoda i UNICEF-a u pravcu daljeg unapređenja stanja sistema socijalnu i dječje zaštite.

Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće. On je istakao da vjeruje da uspješnost saradnje sa UNICEF-om može imati samo uzlazni karakter i napravljen je dogovor da će se putem redovnih konsultacija intenzivirati rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 29. i 30. septembra 2018. godine organizovao „Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – I modul. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Obuci, koju su realizovale autorke programa, Svetlana Dujović i Slobodanka Roganović, prisustvovala su dvadeset dva učesnika/ce, a pratile su je inspektorka socijalne i dječje zaštite i predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuka je prvenstveno namjenjena stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima, zaposlenim u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, iz kojih ustanova je i bio najveći broj učesnika/ca.

Tokom dva dana govorilo se o procesu i konceptu socijalne inkluzije, relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, ulozi i značaju dnevnih centara u sistemu socijalne i dječje zaštite, organizaciji rada u dnevnim centrima, neophodnim procedurama za obezbjeđivanje sigurnog okruženja, specifičnostima i metodama rada s djecom sa različitim smetnjama, organizaciji individualnog i grupnog rada, vođenju dokumentacije o korisnicima u dnevnim centrima, primjeni propisanih obrazaca, izradi individualnih planova rada, važnosti prilagođavanja plana mogućnostima i potrebama konkretnog korisnika/ce, vođenju listi praćenja, izradi izvještaja o korisniku i zaključku ponovnog pregleda, timskom radu, saradnji sa centrima za socijalni rad i razvijanju partnerskog odnosa sa roditeljima. Sve obrađene teme bile su bogato ilustrovane primjerima iz iskustva i prakse autorki programa, što je dodatno doprinosilo njihovoj relevantnosti, aktuelnosti i zanimljivosti. Svaku tematsku cjelinu pratile su odgovarajuće vježbe kroz koje su učesnici programa, radeći u malim grupama, uvježbavali primjenu stečenih znanja u praksi.

Predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu pratila je program obuke sa ciljem procjene kvaliteta realizacije programa, i to kroz posmatranje sa učešćem i anketiranje učesnika tokom i na kraju obuke.

Svi učesnici, njih 23, će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.     

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Taiex-om organizovao je dvodnevnu obuku (11. i 12. septembra 2018. god) za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Unapređenje vještina voditelja slučaja u radu sa žrtvama nasilja, posebno djece, sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje“.

Obuku su sprovele edukatorke iz Hrvatske, gđa. Renata Odeljan, Direktorka policijske akademije i viši predavač u Policijskoj akademiji u Zagrebu, gđa. Ninoslava Pećnik, šefica odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i gđa. Sandra Batlak, savjetnica u kabinetu Ministarstva demografije, porodice, mladih i socijalne politike.

Tokom dva dana govorilo se o važnim temama, a neke od njih su - zakonska regulativa (poznavanje obaveznih domaćih i međunarodnih dokumenata), organizacija međusektorske saradnje, upoznavanje sa skalama za procjenu razvojnih rizika, kao i procjena rizika sigurnosti, profesinoalno sagrijevanje i dr.

Kroz radioničarski rad stručni radnici provježbavali su tehniku intervjuisanja djece koja su žrvte nasilja, a tokom diskusije iznosili su svoje primjere iz prakse te kroz njih definisali načine postupanja, odnosno kako se to radi u Hrvatskoj, a kako u Crnoj Gori.

Gđa. Renata Odeljan prikazala je statističke podatke koje u Hrvatskoj vodi Uprava policije i upoznala nas sa značajem i radom Nacionalnog tima za borbu protiv nasilja, koji čine visoko pozicionirani stručnjaci iz ministarstava značajnih za ovu problematiku.

Organizovanje ove obuke definisano je Strategijom od zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. god. Obuci je prisustvovao ukupno 21 učesnik.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja održalo je sastanak sa predstavnicama NVO koje se bave zaštitiom od nasilja nad ženama i nasiljem u porodici.

Sastanku su prisustvovale predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Bojana Miletić, predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, predstavnica delegacije Evropske unije.

Glavna tema sastanka bio je proces licenciranja i finansiranja socijalnih servisa. Predstavljeni su Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu, kao i Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite. Predstavnice NVO su iznijele niz prijedloga kako bi se pobošljao položaj NVO u sistemu socijalne zaštite.

Na sastanku je dogovoreno da će se jačati kapaciteti za dobijalnje licence NVO, te će sljedeći sastanak biti održan početkom septembra tekuće godine.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je izrazilo spremnost da prihvati određene sugestije NVO, a koje se odnose na pomenute Pravilnike, ulogu NVO u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u prodici, te pozvalo NVO da se uključi u izradu sektorske analize za 2019. godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 4. i 5. jula, organizovao  “Osnovnu obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, u Domu starih u Pljevljima.  

Ova dvodnevna obuka je organizovana po akreditovanom programu Humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda, a  realizovali su je stručnjaci  organizacije,   Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Obuci je prisustvovalo ukupno 17 učesnika. Osim stručnih radnika i saradnika zaposlenih u novootvorenom Domu starih u Pljevljima obuci su prisustvovali i stručni radnici zaposleni u dnevnim centrima i nevladinim organizacijama, ako i nezaposleni diplomirani socijalni radnici koji su položili stručni ispit za rad u socijalnoj zaštiti.

Obuka je organizovana sa ciljem senzibilizacije i edukacije stručnih radnika i stručnih  saradnika za pružanje što kvalitetnije usluge u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica a obrađene su sledeće teme: standardi za funkcionisanje ustanova za smještaj odraslih i starih lica; prevazilaženje predrasuda kao osnov dobre komunikacije; prijem i prijemna procjena korisnika usluge; kreiranje individualnog plana rada; restriktivni postupci i mjere prema korisnicima; timski rad i uloga  stručnog tima; motivacija i postupci koji unapređuju naš rad.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu su pratili program obuke sa ciljem  procjene kvaliteta realizacije programa i to kroz neposredno posmatranje i anketiranje učesnika.

U periodu od 26.06. – 29.06. 2018.god. u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održana je osnovna obuka za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Osnovna obuka za primjenu metoda vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“. Obuka je akreditovana od strane Zavoda, a sproveli su je autori prof.dr. Miroslav Brkić, redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Sandra Perić, direktorica Komore socijalne zaštite u Srbiji.

Polaznici obuke imali su priliku da usvoje nova znanja vezana za postupak vođenja slučaja – prijemnu procjena, određivanje prioriteta postupanja, vještine postavljanja pitanja, identifikovanje potreba, početnu procjena, usmjerenu procjena, svrhu i osnovne elemente plana usluga, pojam i značaj upravljanja obimom posla, ulogu rukovodioca službe, ulogu supervizije.

Prisutne su poydravili direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Obuku su prošla ukupno 43 stručna radnika, koji će dobiti sertifikate nepohodne za dobijanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 20. do 22. juna 2018. godine, organizovao obuku po akreditovanom programu  “ Program osnovne obuke za pružanje supervizijske podrške“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Autori i realizatori ove trodnevne obuke su Iva Branković, Nada Šarac i Svetlana Živanić, predstavnice Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, s višegodišnjim iskustvom u sistemu socijalne zaštite u Srbiji i regionu.

Na obuci su kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sljedeće teme: supervizija i njene funkcije, kompetencije supervizora, preduslovi i prepreke za uvođenje supervizije, svrha, značaj i ciklus individualne supervizije, karakteristike, znača, ciljevi grupne supervizije i značaj  evaluacije u superviziji.

Obuci je prisustvovalo ukupno 19 učesnika, 16 stručnih radnika iz centara za socijalni rad,  jedan predstavnik  NVO Porodični centar, jedan predstavnik Centra za mentalno zdravlje i jedan predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je specijalizovani seminar „Odnosi sa javnošću i medijsko predstavljanje“, od 11. do 14. juna 2018. godine, u prostorijama JU „Bečići - Lovćen“ na Ivanovim Koritima. Učestvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, direktori i stručni radnici centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori.

Seminar je organizovan u cilju unaprjeđenja konkretnih znanja, vještina i tehnika iz oblasti odnosa sa javnošću i medijskog predstavljanja ustanova javnog sektora, kroz interaktivna predavanja, analizu primjera iz prakse, igranje uloga i kreativne radionice.

Prof. Dr Milica Kostić-Stanković, šef katedre za marketing i odnose s javnošću Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu koja ima višegodišnje iskustvo u realzaciji programa „Odnosi sa javnošću i poslovna komunikacija“, bila je realizatorka ovog dvodnevnog seminara.

Medijski nastup, krizni odnosi s javnošću, pregovaranje o principima koorporativne kulture, izrada plana odnosa s javnošću bile su samo neke od tema koje su analizirane i obrađivane kroz interaktivne prezentacije i vježbe.

Zaključeno je da je razvijanje i unaprjeđenje odnosa sa javnošću i medijsko predstavljanje od velikog značaja, kako za širu javnost, tako i za cjelokupan sistem socijalne i dječje zaštite.

Obuka je realizovana u dva termina, prva grupa od 18 učesnika učestvovala je 11. i 12. juna 2018. godine, dok su naredna dva dana bila rezervisana za njih 22. Svečana dodjela sertifikata, upriličena je nakon završene obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je spreman da u narednom periodu organizuje konkretnije obuke na ovu temu za zaposlene u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, organizuje obuku na temu: Primjena Zakona o upravnom postupku - sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti - Upravna oblast u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Obuka će se održati 21. juna 2018. godine, u Mojkovcu, u Sali skupštine opštine, sa početkom u 10 časova i namijenjena je pravnicima i ostalim stručnim radnicima iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjevernih opština Crne Gore (CSR Bijelo Polje, CSR Pljevlja, CSR Berane, CSR Rožaje, CSR Plav i Dom starih Bijelo Polje).

U periodu 04. - 07.  jun 2018. godine, u Budvi, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa UNICEF-om i Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu, a uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, organizovao je dva dvodnevna seminara za sudije, socijalne radnike, advokate i lica za podršku, na temu “Porodični zakon - izmjene i dopune - Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa".

Cilj seminara je bilo unaprijeđenje znanja u domenu zaštite najboljeg interesa djeteta u postupcima sa porodično-pravnom problematikom, kao i razmjena iskustava između učesnika. U svojstvu predavača na seminaru su govorili: Vesna Begović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore, prof. Nevena Petrušić, šefica katedre za građanskopravne nauke na Pravnom fakultetu u Nišu i dr Milica Pejović Milovančević, dječji psihijatar, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Skupu su se obratile sutkinja Senka Danilović, predsjednica Upravnog Odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Nela Krnić, koordinatorka programa za dječju zaštitu Kancelarije UNICEF-a.

Teme na seminaru su bile sljedeće: specijalne vještine i tehnike u radu sa djecom u građanskim sudskim postupcima iz porodičnih odnosa; procjena sposobnosti djeteta na izražavanje mišljenja i pružanje informacija radi formiranja mišljenja; komunikacija sa djecom u sudu; ocenjivanje pouzdanosti informacija koje djeca daju; osiguranje učešća djece u formalnom postupku; najbolji interes djeteta kao supstancijalno pravo, princip i procesno pravilo; elemenati za procjenu najboljih interesa djeteta – početna i konačna lista  elemenata - rad na hipotetičkom primjeru; pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja; lice za podršku – uloga, ovlašćenja, dužnosti, procesni položaj, nadzor nad radom lica za podršku; zastupanje djeteta  u kontekstu pravosuđa po mjeri djeteta.

Seminaru je prisustvovalo 77 učesnika - iz Centra za obuku sudija, sudstva, centara za socijalni rad, advokatskih kancelarija, škola, JU Centra Ljubović, lica za podršku i UNICEF-a.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao sastanak koordinatora multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom 11.05.2018.godine, u prostorijama Zavoda.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnici kancelarije UNICEF-a, predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i koordinatori multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Cilj sastanka je bio da se razmijene iskustva u cilju ujednačavanja i unapređenja rada MOT-a. Takođe,  diskutovano je o radu i funkcionisnju timova, kao i o dilemama i problemima sa kojima se tokom rada susreću koordinatori MOT-a za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Na sastanku je zaključeno da multisektorski pristup, zajedničko i koordinisano djelovanje članova MOT-a rezultira efikasnijim suzbijanjem nasilja u porodici. Takođe, kroz multidisciplinarni odgovor na nasilje efikasnije i djelotvornije se otkrivaju slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja djece i nasilja u porodici, omogućava hitnost u postupanju u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve nasilja.

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, organizuje obuku na  temu: Primjena Zakona o upravnom postupku - sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti- Upravna oblast Sistem socijalne i dječje zaštite. Obuka će se održati 17 aprila 2018. godine, u Multimedijalnoj sali uprave za kadrove sa početkom u 09 i 30 časova, za pravnike i ostale stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne regije ( CSR Bar, CSR Cetinje, CSR Danilovgrad, CSR Herceg Novi, CSR Podgorica, CSR Nikšić, CSR Kotor, Centar za djecu i mlade “Ljubović”, Dom starih “Grabovac” Risan i Zavod „Komanski most“),  kao i za predstavnike Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

Za pravnike i ostale stručne radnike, zaposlene u centrima i ustanovama socijalne zaštite, iz sjevernih opština Crne Gore ( CSR Bijelo Polje, CSR Pljevlja, CSR Berane, CSR Rožaje, CSR Plav i Dom strarih Bijelo Polje) takođe će se organizovati obuka, čiji termin će biti naknadno određen.

Direktor Direktorata za socijalno starenje i socijalnu zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, Goran Kuševija, samostalna savjetnica ovog Ministarstva Svetlana Sovilj, direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Vlade Crne Gore Drago Spaić, načelnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu sa socijalnu i djecju zastitu Bojana Miletić, te rukovodilac programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru Nela Krnić bili su u radnoj posjeti Bosni i Hercegovni i tom prilimo posjetili Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, i JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo.

Tokom posjete Federalnom ministratsvu i centru za socijalni rad domaćini iz Bosne i Hercegovine su pružili bliže informacije o PRIDE modelu edukacije u oblasti hraniteljstva i njegovoj primjeni, kao i o izazovima i prednostima ovakve edukacije. Kako je saradnja nadležnih institucija sa Zavodom  u Pazariću uspostavljena još ranije i s obzirom da Zavod u Pazariću u ovom trenutku zbrinjava dva korisnika sa područje Crne Gore, delegacija iz Crne Gore je željela da sazna što više o organizaciji rada i života u Ustanovi. Koji su to izazovi sa kojima se suočavaju  zaposleni, neophodan stručni kadar, obezbjeđivanje adekvatnih uslova za stanovanje uz podršku, neke su od značajnih tema o kojima i u budućnosti trebamo razgovarati i razmjenjivati iskustva - pojasnio je Goran Kuševija. Delegacija Crne Gore je posjetila novo naselje “Ramići II” kojim Zavod nastavlja process deinstitucionalizaije Ustanove.