Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao radionicu na temu: „Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu“. Radionica je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Potreba za organizovanjem ovakve radionice uočena je prilikom istraživanja o potrebama za obukama, u cilju  jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, kada je značajan broj  stučnih radnika  istakao da postoje  teškoće u komunikaciji sa određenim korisničkim grupama i da je, uviđajući značaj vještina komunikacije za rad u okviru socijalne i dječje zaštite, potrebno organizovati obuke na temu komunikacije.

Takođe, jedan od zaključaka panela koji je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a kome su prisustvovali predstavnici nevladinih orgnizacija i stručni radnici centara za socijalni rad, jeste da je potrebno raditi na poboljšanju kvaliteta komunikacije sa predstavnicima društveno osjetljivih grupa, između ostalih i OSI, koji su korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite.

Radionicu su održale  Bojana Miletić, načelnica  i Nataša Gospić, samostalna savjetnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu kao i Goran Macanović, Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, a prisustvovalo joj je 18 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada, Cetinja, Kotora i Herceg Novog.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 22.01.2018. godine, organizovao prezentaciju Analize primjene Nacionalnog plana akcije za djecu 2013 – 2017, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavio Urban Boljka, viši istraživač, zaposlen u Institutu za socijalnu zaštitu Republike Slovenije, koji je i ujedno i njen autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, MONSTAT-a, OMBUDSMAN-a, Univerziteta Crne Gore, Ministarstva kulture, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Instituta za javno zdravlje, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Vrhovnog suda, Ministarstva sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici kancelarije UNICEF-a, kao i predstavnici NVO.

Analiza Nacionalnog Plana akcija 2013-2017

Dana, 28.12.2017. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu po prvi put u Crnoj Gori uručene su licence za rad stručnim radnicima.

Licence za 12 stručnih radnika uručio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić čime je i zvanično započet postupak licenciranja u socijalnoj i dječjoj zaštiti, u cilju unaprjeđenja kvaliteta u radu sa korisnicima prava u ovoj oblasti.

Licencu za rad, shodno važećim propisima, mogu dobiti svi stručni radnici sa odgovarajućim kvalifikacijama obrazovanja, koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu i sertifikat o uspješno završenoj obuci po akreditovanom programu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je donio rješenja o akreditaciji šest programa osnovne obuke namijenjenih stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima u sistemu socijalne i dječje zaštite, nakon što je Komisija za akreditaciju programa obuke izvršila njihovu stručnu ocjenu.

Rješenja o akreditaciji su uručena autorima, odnosno koautorima programa 18.12.2017. godine, u prostorijama Zavoda.

Akreditovani su sledeći programi: Programi Humanitarne organizacije Dečje srce iz Beograda - „Osnovna obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, „Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“  i „Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima“; Program Crvenog krsta Crne Gore - „Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica“;  Program SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica - „Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ i Program koautorki iz Pljevalja: Svetlane Dujović, Slobodanke Roganović i Azre Talić - „Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“.

Početkom naredne godine Zavod će, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, nastaviti sa postupcima akreditacije objavljivanjem javnih poziva, što će biti nova prilika za sve potencijalne autore i koautore da prijave  programe obuka.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao, 13.decembra 2017.godine, prezentaciju Analize primjene strategije razvoja hraniteljstva 2012 – 2016, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavila Ivana Koprivica, psihološkinja i direktorica Centra za porodični smeštaj i usvojenje  iz Novog Sada, koja je i ujedno i nje autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, predstavnici NVO, medija kao i hranitelji.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO JUVENTAS Podgorica, učestvovali su na konferenciji Peer Review sastanak na Zapadnom Balkanu "Država socijalne zaštite - isporuka i finansiranje holističkih usluga", koju je podržao PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences), projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održanoj 6. decembra u Tirani.

Diskutovano je o pitanjima i perspektivama održivosti socijalnih država na Zapadnom Balkanu, izazovima koji postoje u socijalnoj i ekonomskoj sferi.

Zaključeno je da je, zbog postojanja stalnih rizika po stabilan socijalno-ekonomski razvoj na ovom dijelu Balkana, neophodno intezivirati razmjenu iskustava (peer-review) i istraživanje metoda za uspotavljanje efikasnijeg sistema socijalne i dječje zaštite na globalnom planu.

Obavještavaju se stručni radnici koji obavljaju poslove u socijalnoj i dječjoj zaštiti da uz zahtjev (obrazac ZIL), koji se podnosi Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, shodno  Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite ("Sl. list CG", br. 73/17), prilažu:

1) diplomu ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija iz socijalnog rada, psihologije;

pedagogije, andragogije, specijalne pedagogije, pravnih nauka, sociologije i defektologije;

2) sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena kopija.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 25. i  26. novembra 2017. godine, organizovao “Obuku za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju”.

Obuka je organizovana za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike zaposlene u JU Zavod “Komanski most”, sa ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u ovoj ustanovi i sticanja vještina za primjenu konkretnih postupaka za rad sa korisnicima.

Tokom radioničarskog rada učesnici su imali priliku da koriste instrument “Skala procjene opšte funkcionalnosti osobe” čijom upotrebom se kreira finkcionalni profil svakog korisnika, a stekli su znanja i za kreiranje Ritma dana kao osnove u funkcionisanju korisnika. Na korišćenje su dobili i priručnik “Životne vještine za osobe sa smetnjama u razvoju”.

Obuku su realizovali stručnjaci Humanitarne organizacije Dječje srce iz Beograda, Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Dana 17. novembra 2017. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tom prilikom direktor Zavoda upoznao je šefa kancelarije UNICEF-a sa djelatnostima i aktivnostima Zavoda. Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 14. do 16. novembra 2017. godine organizovao obuku “Participativno strateško planiranje u funkciji održivog razvoja zajednice, organizacija i usluga u oblasti socijalne zaštite”.

Ciljevi organizovanja ove obuke  su jačanje kapacitita stručnih radnika u znanju i vještinama potrebnim da iniciraju i budu nosioci procesa participativnog planiranja razvoja u oblasti socijalne zaštite i implementacije strateških, operativnih i akcionih planova  na nivou zajednice, organizacije i usluga, kao i njihovo osposobljavanje za izradu strateških razvojnih dokumenta.

Obuci su prisustvovali stručni radnici iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku je vodila autorka akreditovanog programa “Participativno strateško planiranje održivog  razvoja zajednice, organizacija i usluga u području socijalne zaštite” Nives Radeljić , dipl. socijalna radnica, savjetnica i  trener za strateško planiranje razvoja usluga, organizacija i zajednica, individualno planiranje u radu s korisnicima socijalne zaštite, upravljanje znanjem, izradu projekata, evaluaciju usluga i programa.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset, će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 13.11.2017. godine, organizovao predstavljanje programa za hranitelje i usvojioce – PRIDE, sa ciljem upoznavanja donosioca odluka u oblasti socijalne i dječje zaštite sa sadržinom programa i mogućnostima njegovog prilagođavanja i sprovođenja  u Crnoj Gori.

Program je predstavio Rob Van Pagee, socijalni radnik i direktor holandske NVO Op Kleine Schall (OKS) sa kojom je prenio PRIDE program iz SAD u Holandiju, Belgiju i brojne druge evropske zemlje. 

Predstavljanu programa  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije Ombudsmana, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, Dječjeg doma “Mladost” i Uprave za inspekcijske poslove.

 

 Broj: 01 - 860

Podgorica, 03.10.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 859 od 03.10.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

 

J A V N I  P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke

za rad u Dnevnim centrima za djecu i  mlade sa smetnjama u razvoju

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima za rad u Dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.  

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka za rad u Dnevnim centrima za djecu i  mlade sa smetnjama u razvoju, namjenjena stručnim radnicima i stručnim saradnicima u Dnevnim centrima, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.    

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za rad u Dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i stručnih saradnika za rad u tim ustanovama.    

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za rad u Dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, broj 01 - 859 od 03.10.2017. godine.    

Opširnije...

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, organizovao dvije dvodnevne obuke za zaposlene u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Obuke su organizovane 09. i 10. septembra u Beranama, za zaposlene u DC Berane, Plav i Mojkovac i 16. i 17 septembra za zaposlene u DC Nikšić, Danilovgrad, Podgorica i Cetinje, po akreditovanom programu „Obuka stručnjaka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“. Obuku su realizovali stručnjaci organizacije Dječje srce Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Osim primjene konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju postojao je i segment obuke koji se odnosio na procedure za rad u dnevnim centrima i usluge u socijalnoj zaštiti, koje je učesnicima predstavila Lidija Milanović.

Pored ove dvije obuke, organizovaće se još dvije obuke na istu temu. Jedna će se održati u Bijelom Polju (23. i 24. septembra 2017. godine) za dnevne centre iz Bijelog Polja, Pljevalja i Rožaja i u Bečićima (30. septembra i 1. oktobra 2017. godine) za dnevne centre iz Ulcinja, Igala i Bijele.

Broj: 01 - 822

Podgorica, 20.09.2017. god.

Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15) i Odluke o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa broj 01 - 820 od 20.09.2017. godine, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje  

   

J A V N I    P O Z I V

za akreditaciju programa osnovne obuke

za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

 

Program osnovne obuke treba da bude namjenjen stručnim radnicima, kao i članovima multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Prijavu za akreditaciju Zavodu mogu podnijeti autor, odnosno koautori programa obuke.  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Potpune i blagovremene prijave za akreditaciju Zavod će dostaviti Komisiji za akreditaciju programa, koja će vršiti stručnu ocjenu programa obuke.

O b r a z l o ž e nj e

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) u okviru svoje djelatnosti, shodno članu 121 tačka 5 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa postupkom akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, kojim se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga.

S obzirom da se postupak akreditacije sprovodi objavljivanjem javnog poziva na internet stranici Zavoda, odlučeno je da se isti objavi i bude otvoren 30 dana od dana objavljivanja, shodno članu 141 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i članu 7 Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 34/15).

Akreditacijom programa obuke na osnovu propisanih procedura i standarda uspostaviće se kvalitet stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne i dječje zaštite, kroz relevantne i akreditovane programe obuke, a samim tim i poboljšati kvalitet pružanja usluge korisnicima.

Stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika i nadalje obavljanje poslova stručnih radnika kojima se izdaje licenca za rad podrazumjeva prethodno obezbjeđivanje mogućnosti da se pohađaju i završe programi obuke akreditovani kroz postupak koji se sprovodi od strane Zavoda.

Kako bi se mogla organizovati osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, namjenjena stručnim radnicima, kao i članovima multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, potrebno je akreditovati programe za tu vrstu obuke.    

Zavod objavljivanjem javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, ima za cilj stvaranje preduslova za unaprijeđenje kapaciteta stručnih radnika i članova multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.   

U skladu sa članom 141 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zavod je donio Odluku o objavljivanju javnog poziva za akreditaciju programa osnovne obuke za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, broj 01 - 820 od 20.09.2017. godine.  

Opširnije...

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon