U periodu od 14. do 16. marta 2018. god. u Opatiji održana je “4. Hrvatska konferencija o superviziji”, kojoj su prisustvovale načelnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku dr Bojana Miletić i samostalna savjetnica Nataša Gospić. Osnovna tema bila je Supervizija za savremenu praksu. U okviru ove teme govorilo se o: superviziji u sistemu socijalne zaštite, socijalnom radu na odjeljenjima psihijatrije i potreba za supervizijom iskustvima supervizije voditelja psihosocijalnog tretmana, metodskoj superviziji – iskustvima i perspektivama, superviziji grupne psihoterpije adolescenata, iskustvima psihodramske supervizije, primjeni psihodramskog metoda grupnog rada u superviziji, intervizijeskim grupama, povjerenju u superviziji, superviziji kao nadstandardu u oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, prikrivanju u superviziji – iskustvima supervizora i supervizanata, grupno – dinamičnim procesima u supervizijskoj grupi, socio – kulturnim različitostima u supervizijskom kontekstu i dr.

Konferencija je osmišljena i sprovedena kroz:

- Plenarna predavanja – na kojim je dat prikaz strateških pitanja i novih saznanja iz oblasti supervizije;

- Usmena izlaganja koja su omogućila učesnicima da izlože i podijele svoja iskustva i  dileme vezane uz superviziju;

- Radionice koje su bile prilika za interaktivno i iskustveno učenje o odabranim temama iz supervizije;

- Okrugle stolove koji su dali mogućnost za pregled i raspravu o najvažnijim pitanjima za razvoj supervizije.

Konferenciji je prisustvovalo oko 300 stručnih radnika iz Republike Hrvatske i regiona (Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija). Od predavača na konferenciji posebno treba spomenuti prof. dr. sc. Marinu Ajduković, ujedno i voditeljku konferencije, zatim prof. dr. sc. Ljiljanu Igrić, Jasenku Pregrad, dr. sc. Wolfganga Knopfa, Austrijsko udruženje supervizora, dr. sc. Evu Flicker, Univerzitet u Beču, dr. sc. Tatjanu Rožić, Univerzitet u Ljubljani, Sijtzea de Roosa, predsjednika ANSE, Udruženje nacionalnih organizacija za superviziju Evrope.  

U okviru konferencije predstavljena je i knjiga “Supervizija i coaching u Evropi: Koncepti i kompetencije“ čije je hrvatsko izdanje uredila prof. dr. sc. Marina Ajduković, a rezultat je dvogodišnjeg projekta “ECVision. Evropski sistem za upoređivanje i vrednovanje supervizijskih kompetencija“ (engl. ECVision. A European System of Comparability and Validation of Supervisory Competences) u kojem je sudjelovao Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavnici Zavoda sa socijalnu i dječju zaštitu, osim što su ispratili teme od značaja za našu praksu, ostvarili su saradnju sa eminetnim stručnjacima iz ove oblasti i dogovorili neke sledeće korake u pravcu razvijanja supervizije u sistemu socijalnu i dječje zastitu u Crnoj Gori.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao “Obuku  pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti“, koja je održana 12.  i 13. marta, u prostorijama Zavoda.

Autor i realizator ove dvodnevne obuke je Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Na obuci su, kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sledeće teme: Komunikacija -  proces, karakteristike i faktori uspješne komunikacije, Rad u timu, Uloga pravnika u centru za socijalni rad i kod drugog pružaoca usluge socijalne i dječje zaštite, Utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika i Ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite.

Obuci je prisustvovalo ukupno 19 učesnika, 16 pravnika iz centara za socijalni rad i po jedan iz Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, Centra za djecu i mlade Ljubović i Zavoda Komanski most.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Na okruglom stolu „Standardizacija i licenciranje socijalnih grupa“, koji je organizovala crnogorska IRIS mreža, u okviru projekta „IRIS uMREŽAvanje/Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“, koji je održan 22.02.2018. godine govorili su Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, načelnica odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Bojana Miletić, i izvršna direktorica SOS telefona Podgorica, Biljana Zeković.

Nacionalna konferencija Mreže organizacija pružaoca socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi (IRIS) „Strateško djelovanje u procesu poboljšanja pružanja socijalnih usluga u Crnoj Gori“ imala je za cilj planiranje zajedničkih akcija i saradnje, što će ojačalti dosadašnje međusektorsko partnerstvo a samim tim i uslove za efektivniju uslugu svim osjetljivim kategorijama društva.

Direktor Kuševija istakao je da je država mnogo uradila kada je u pitanju razvijanje ustanova i servisa socijalne i dječje zaštite, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou, ali i da je potrebno razvijati još veliki broj usluga i da stvarati jedan zdrav ambijent, pristupačan svim građanima.
Proces polaganja stručnog ispita je počeo prije više od pola godine i na taj način podiže se nivo kvaliteta znanja, spremnosti i stručnosti stručnih radnika u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite.
Da bi jedan pružalac usluge, dobio licencu za rad, potrebno je, prije svega, da ispunjava normative i minimalne standarde u oblasti stručnog kadra i da zadovoljava prostorne kapacitete.
„Definisana je kategorija stručnih radnika u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti. To je socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i pravnik. I to su stručni radnici koji definitivno moraju da polože stručni ispit, da li u okviru NVO pružali određenu uslugu ili radili u nekoj od državnih institucija“, rekao je direktor Kuševija. 
Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti Vlade Crne Gore u procesu deinstitucionalizacije. Direktor Kuševija, prisutne je upoznao sa podatkom koji je jako značajan kada je realizacija ove politike u pitanju. U Dječjem domu „Mladost“ trenutno boravi 85oro djece, a 2008. godine bilo ih je 178oro.
Podsjećamo da je Crna Gora, prva u regionu izvršila deinstitucionalizaciju djece od 0-3 godine.
Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić smatra da postoji dovoljno kapaciteta, znanja i iskustva, te da se u narednom periodu očekuju i akreditovani programi u Crnoj Gori. Svrha je utvrditi standarde za rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti, podići standard i stručnost radnika koji se bave ovom izuzetno osjetljivom problematikom.
Direktor Spaić objasnio je da se licenca za rad stručnog radnika obnavlja se u roku od šest godina.
 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 24. i 25. februara, u Domu starih u Bijelom Polju,  organizovao  “Osnovnu obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“.

Ova dvodnevna obuka je organizovana po akreditovanom programu Humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda, što je prvi akreditovani program obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u socijalnoj zaštiti, u Crnoj Gori.

Obuci, koju su realizovali Goran Rojević i Sašenka Mirković, stručnjaci HO „Dečje srce“ prisustvovalo je dvadeset učesnika iz JU Dom starih „Bijelo Polje“, JU Dom starih „Grabovac“ iz Risna, Dom starih „Duga“ iz Danilovgrada,  Ministarstva rada i socijalnog staranja i Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

Obuka je organizovana sa ciljem senzibilizacije i edukacije stručnih radnika i stručnih  saradnika za pružanje što kvalitetnije usluge u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica a obrađene su sledeće teme: standardi za funkcionisanje ustanova za smještaj odraslih i starih lica; prevazilaženje predrasuda kao osnov dobre komunikacije; prijem i prijemna procjena korisnika usluge; kreiranje individualnog plana rada; restriktivni postupci i mjere prema korisnicima; timski rad i uloga  stručnog tima; motivacija i postupci koji unapređuju naš rad.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu su pratili program obuke sa ciljem  procjene kvaliteta realizacije programa i to kroz neposredno posmatranje i anketiranje učesnika.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu organizovana je obuka na temu "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalni rad o zloupotrebi i seksualnom nasilju nad djecom". Ova obuka u organizaciji Zavoda organizovana je uz pomoć TAIEX-a.

Bila je ovo trodnevna obuka tokom koje su obrađene neke od sledećih tema: procjena seksualnog zlostavljanja djece, razotkrivanje od strane djece, mjere prevencije seksualnog zlostavljanja djece (iskustva iz Irske i Hrvatske), porodična terapija i seksualno zlostavljanje djece, traumatski uticaj seksualnog zlostavljanja, psihodijagnostika, manipulacija, lažne optužbe za seksualno zlostavljanje kao i brojne druge teme.

Gost tokom obuke, Doc. dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica govorio je o međusektorskoj saradnji, planu formiranja multidsciplinarnog tima i ulozi doma zdravlja u zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja. On je istakao da su pedijatri zaštitnici i prijatelji djece i da je neophodna edukacija pedijatara kao i njihovo aktivnije uključivanje u borbu protiv nasilja nad djecom. Takođe, predložio je organizaciju zajedničkih edukacija na temu nasilja za sektor socijale zaštite i zdravstva.

Organizacija obuke o zaštiti od zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja djece predstavlja korak više ka usavršavanju stručnih radnika u Crnoj Gori, kao i njihovom kvalitetnijem radu sa korisnicima u ustanovama/institucijama u kojima su zaposleni. Obuku je podržalo i Ministarstvo rada i socijalnog staranja čiji je generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija prisustvovao većem dijelu obuke tokom koje je naglasio značaj edukacije stručnih radnika i jačanje njihovih kapaciteta u borbi protiv nasilja, naročito nasilja nad djecom.

Obuku su realizovali gospođa Ella Selak Bagarić, magistar psihiologije zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba kao i gospodin Keith O`Reilly, socijalni radnik i direktor St. Claire odjeljenja u dječjoj bolnici u Dablinu.

Mogućnost da dobiju više informacija i praktičnih znanja o nasilju nad djecom i zloupotrebi (uključujući i seksualnu zloupotrebu) djece dobio je 20 stručnih radnika. Radionici su prisustvovali predstavnici svih 13 centara za socijalni rad, predstavnici Dječjeg doma „Mladost“, Doma zdravlja Nikšić, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Ekspertsku misiju "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalni rad o zloupotrebi i seksualnom nasilju nad djecom" organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz pomoć TAIEX-a (instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija, kojim upravlja Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije) u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u periodu od 19. do 21. ferbruara 2018. godine sa početkom u 9 časova.

Cilj ove ekspertske misije je jačanje praktičnih znanja i izgradnja kapaciteta zaposlenih u centrima za socijalni rad o nasilju nad djecom i zloupotrebom (uključujući i seksualnu zloupotrebu) djece. Osim predstavnika centara za socijalni rad učesnici tokom ove misije biće i predstavnici Dječjeg doma „Mladost“, predstavnik Doma zdravlja Nikšić, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Realizatori obuke su gospođa Ella Selak Bagarić i gospodin Keith O` Reilly.

Gospođa Ella Selak Bagarić, magistar je psihiologije zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Takođe je  predavač na predmetu “Nasilje i djeca” na postdiplomskom specijalističkom studijskom programu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Gospodin Keith O`Reilly je socijalni radnik i direktor St. Claire odjeljenja u dječjoj bolnici u Dablinu. Takođe je direktor multidisciplinatne usluge za djecu i bavi se terapeutskim radom sa djecom i porodicama koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje.

Završnoj konferenciji projekta "Nama je stalo, mi djelujemo" koja je održana u Baru, 5. februrara 2018. godine prisustvovali su predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, sprovedene aktivnosti kao i postignuti rezultati.

Projekat "Nama je stalo, mi djelujemo" posvećen je jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih lica sa invaliditetom iz opština Bar i Ulcinj.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao radionicu na temu: „Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu“. Radionica je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Potreba za organizovanjem ovakve radionice uočena je prilikom istraživanja o potrebama za obukama, u cilju  jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, kada je značajan broj  stučnih radnika  istakao da postoje  teškoće u komunikaciji sa određenim korisničkim grupama i da je, uviđajući značaj vještina komunikacije za rad u okviru socijalne i dječje zaštite, potrebno organizovati obuke na temu komunikacije.

Takođe, jedan od zaključaka panela koji je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a kome su prisustvovali predstavnici nevladinih orgnizacija i stručni radnici centara za socijalni rad, jeste da je potrebno raditi na poboljšanju kvaliteta komunikacije sa predstavnicima društveno osjetljivih grupa, između ostalih i OSI, koji su korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite.

Radionicu su održale  Bojana Miletić, načelnica  i Nataša Gospić, samostalna savjetnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu kao i Goran Macanović, Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, a prisustvovalo joj je 18 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada, Cetinja, Kotora i Herceg Novog.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 22.01.2018. godine, organizovao prezentaciju Analize primjene Nacionalnog plana akcije za djecu 2013 – 2017, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavio Urban Boljka, viši istraživač, zaposlen u Institutu za socijalnu zaštitu Republike Slovenije, koji je i ujedno i njen autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, MONSTAT-a, OMBUDSMAN-a, Univerziteta Crne Gore, Ministarstva kulture, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Instituta za javno zdravlje, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Vrhovnog suda, Ministarstva sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici kancelarije UNICEF-a, kao i predstavnici NVO.

Analiza Nacionalnog Plana akcija 2013-2017

Dana, 28.12.2017. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu po prvi put u Crnoj Gori uručene su licence za rad stručnim radnicima.

Licence za 12 stručnih radnika uručio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić čime je i zvanično započet postupak licenciranja u socijalnoj i dječjoj zaštiti, u cilju unaprjeđenja kvaliteta u radu sa korisnicima prava u ovoj oblasti.

Licencu za rad, shodno važećim propisima, mogu dobiti svi stručni radnici sa odgovarajućim kvalifikacijama obrazovanja, koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu i sertifikat o uspješno završenoj obuci po akreditovanom programu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je donio rješenja o akreditaciji šest programa osnovne obuke namijenjenih stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima u sistemu socijalne i dječje zaštite, nakon što je Komisija za akreditaciju programa obuke izvršila njihovu stručnu ocjenu.

Rješenja o akreditaciji su uručena autorima, odnosno koautorima programa 18.12.2017. godine, u prostorijama Zavoda.

Akreditovani su sledeći programi: Programi Humanitarne organizacije Dečje srce iz Beograda - „Osnovna obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, „Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“  i „Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima“; Program Crvenog krsta Crne Gore - „Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica“;  Program SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica - „Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ i Program koautorki iz Pljevalja: Svetlane Dujović, Slobodanke Roganović i Azre Talić - „Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“.

Početkom naredne godine Zavod će, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, nastaviti sa postupcima akreditacije objavljivanjem javnih poziva, što će biti nova prilika za sve potencijalne autore i koautore da prijave  programe obuka.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao, 13.decembra 2017.godine, prezentaciju Analize primjene strategije razvoja hraniteljstva 2012 – 2016, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavila Ivana Koprivica, psihološkinja i direktorica Centra za porodični smeštaj i usvojenje  iz Novog Sada, koja je i ujedno i nje autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, predstavnici NVO, medija kao i hranitelji.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO JUVENTAS Podgorica, učestvovali su na konferenciji Peer Review sastanak na Zapadnom Balkanu "Država socijalne zaštite - isporuka i finansiranje holističkih usluga", koju je podržao PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences), projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održanoj 6. decembra u Tirani.

Diskutovano je o pitanjima i perspektivama održivosti socijalnih država na Zapadnom Balkanu, izazovima koji postoje u socijalnoj i ekonomskoj sferi.

Zaključeno je da je, zbog postojanja stalnih rizika po stabilan socijalno-ekonomski razvoj na ovom dijelu Balkana, neophodno intezivirati razmjenu iskustava (peer-review) i istraživanje metoda za uspotavljanje efikasnijeg sistema socijalne i dječje zaštite na globalnom planu.

Obavještavaju se stručni radnici koji obavljaju poslove u socijalnoj i dječjoj zaštiti da uz zahtjev (obrazac ZIL), koji se podnosi Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, shodno  Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite ("Sl. list CG", br. 73/17), prilažu:

1) diplomu ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija iz socijalnog rada, psihologije;

pedagogije, andragogije, specijalne pedagogije, pravnih nauka, sociologije i defektologije;

2) sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena kopija.