Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 01.08. DO 08.08.2016. GODINE

08 August 2016

Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG" br. 52/2014, od 24.12.2014. godine) i obavještenju Agencije za sprječavanje korupcije o obavezama organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje br. 01- 02-02-2538, od 12.07.2016. godine, obavještavamo da u izvještajnom periodu, od 01.08. do 08.08.2016. godine, nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

PRVI SEDMODNEVNI IZVJEŠTAJ

25 July 2016

Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine) u navedenom izvještajnom periodu od 12 do 17 jula 2016. godine nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.