Devetomjesečni obračun za 2021.godinu

Šestomjesecni finansijski izvještaj Budžeta za 2021.godinu

Izvještaj o novčanim tokovima III, izvještaj o neizmirenim obavezama tromjesečni

Obaveze potrošačkih jedinica budžeta Crne Gore tromjesečni

Izvještaj o novčanim tokovima III 2020 obrazac 3

Izvještaj o neizmirenim obavezama obrazac 5 2020

Izjava o nacinu utroska sredstava nakon isteka fiskalne godine 2020 obrazac 8

Izvještaj o načinu utroška sredstava tekuće budžetske rezerve 2020 obrazac 9 

Obaveze potrošačkih jedinica budzeta Crne Gore završni 2020

Rješenje o imenovanju lica za prijem i postupanje po obavještenjima o sumjama na nepravilnosti i prevare

Devetomjesečni finansijski izvještaj Budžeta za 2020.godinu

Šestomjesecni finansijski izvještaj Budžeta za 2020.godinu

Devetomjesečni finansijski izvještaj Budžeta za 2019.godinu

Šestomjesecni finansijski izvještaj Budžeta za 2019.godinu

Zakon o slobodnom pristupu informacijama   

Poslovnik o radu Komisije za akreditaciju programa obuke

ETIČKI KODEKS - ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Nacionalni plan akcije za djecu 2013-2017

Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018. do 2022. godine

Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa AP 2017-2021- april 2017. godine

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017

Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008 - 2016

Strategija zastite od nasilja u porodici 2011-2015

Strategija za razvoj hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

Pravilnik o organizaciji normativima standardima i načinu rada centra za socijalni rad

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke odnosno programa pruzanja usluge nacinu sprovodjenja postupka akreditacije programa i sadrzini i obliku sertifikata

PRILOG - Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke odnosno programa pruzanja usluge nacinu sprovodjenja postupka akreditacije programa i sadrzini i obliku sertifikata

Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima u oblasti socijalne i djecje zastite

PRILOG - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima u oblasti socijalne i djecje zastite

Najave događaja

SOS telefon