Shodno obavezama propisanim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG“, broj 52/2014) u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u navedenom izvještajnom periodu od 12-17 jula 2016. godine nije bilo putnih naloga.

Najave događaja

SOS telefon