Broj: 01 - 809

Podgorica, 12.10.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU PLATFORME ZA WEBINARE

Webinar je video konferencija koja se održava preko Interneta, u realnom vremenu. Povezuje pojedince ili grupu pojedinaca koji održavaju vebinar sa publikom slušalaca i gledalaca širom svijeta. Broj publike varira – može ih biti od nekolicine do par hiljada.

Platforma za održavanje webinara pored standardnih treba da ponudi i interaktivne funkcije, koje publika može da koristi za postavljanje pitanja i razgovor sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu kao domaćinom. Takođe, potrebno je da  Zavod kao domaćin webinara na kraju predavanja ima mogćnost za sekciju za Q&A (pitanja i odgovori), kako bi odgovorio na pitanja publike vezano za sadržaj održane prezentacije.

Vremenski okvir za završetak izrade platforme je 60 dana od zaključenja ugovora.

Za potrebe izrade platforme potrebno je:

 • Zakupiti profesionalno webinar softversko rješenje (do 150 korisinika na 24 mjeseca)
 • Nadograditi postojeći sajt Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
 • Uraditi upgrade postojećeg hostinga Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu na veći paket za 24 mjeseca
 • Obučiti postojećeg administratora web site Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za administraciju novog dijela sajta
 • Vršiti superadministraciju i tehničku podršku u otklanjanju programsko- tehničkih problema u funkcionisanju sajta.

Karakteristike platfome za webinar koje je neophodno izraditi su:

 • Prikaz slajdova – domaćin može da prikaže slajdšou prezentacije koristeći Microsoft PowerPoint ili Apple KeyNote.
 • Prikaz video zapisa – domaćin može prikazati video zapis učesnicima, bilo da ga ima sačuvanog u svom računaru ili pušta online sa YouTube-a.
 • Razgovor sa publikom – tokom održavanja vebinara koristi se VoIP (Voice over Internet Protocol – online telefonski servis) za omogućavanje audio komunikacije u realnom vremenu.
 • Snimanje vebinara – vebinari treba da omoguće domaćinu da snimi cjelokupnu prezentaciju, uključujući sve audio-video zapise.
 • Uređivanje – domaćin može koristiti računarski miš kako bi kreirao bilješke, istakao bitno ili označio nešto na ekranu.
 • Chat – domaćin može da otvori prozorčić za pisano ćaskanje sa publikom, što je od posebnog značaja za članove publike koji žele da postavljaju pitanja.
 • Opcija ankete ili glasanja – potrebno je da se izradi mogućnost kreiranja ankete ili opcija za glasanje, koje članovi publike ispunjavaju u statističke svrhe.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) firme sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na poslovima ove vrste u trajanju ne manjem od 10 godina;
 • biografiju (CV) front end developera/web designera
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa državnim organima (priložiti dokaz)
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 5 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 809"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Br: 02/1-100/20-4107/2

Podgorica, 04.09.2020. godine

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

1. Samostalni/a savjetnik/ica I - za opšte poslove - u Službi za opše poslove i finansije,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet društvenih nauka - pravo

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - najmanje pet godina radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:

- obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- fotokopija biometrijske lične karte,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
- dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu i da je državni službenik,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati mogu Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).                             

Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kancelarije, inspektor koordinator, inspektor i ovlašćeno službeno lice, kao i lice kome je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 al. 1, 2 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 2/18).

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 46  Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Sl. list Crne Gore", br. 50/18) .  

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanje organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas  (spisak propisa potrebnih za pripremu prakticnog dijela pisanog testa objavljen je na web sajtu Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa će biti obaviješteni preko internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE

Ul. Jovana Tomaševića 2A

Sa naznakom: za Interni oglas za potrebe Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa

tel: 020/202-291 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.); Rad sa strankama 10h - 13h

www.uzk.gov.me

                                                                                              DIREKTORICA

                                                                                                               Svetlana Vuković s.r.

Broj: 01 - 167

Podgorica, 11.02.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

za izbor stručnog konsultanta za izradu analize

sistema akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u  socijalnoj i dječjoj zaštiti

 

Analiza treba da obuhvati postojeći sistem akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti, sa posebnim akcentom na davanje konkretnih preporuka za izmjenu i dopunu važećih podzakonskih akata – Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 73/17) i Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Sl. list Crne Gore“, broj 73/17).

Takođe, konsultant treba da kreira smjernice za izradu strukture i uputstvo za pisanje programa obuke namijenjeno potencijalnim autorima / koautorima programa, kao i da da predloge za objavljivanje tematskih poziva za akreditaciju u skladu sa potrebama stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za programima obuke koji za predmet imaju konkretnu temu. 

Svrha navedene aktivnosti je upotpunjavanje procesa akreditacije i licenciranja, te otklanjanje uočenih nedostataka u odredbama pravnih akata koji ih regulišu.

Vremenski okvir za završetak analize je 45 dana od zaključenja ugovora.

Od konsultanta se očekuje da primjeni metodologiju rada koja će obuhvatiti konsultacije, putem sastanaka i intervjua, sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, kao nadležnim organom u procesu akreditacije programa i izdavanja licenci za rad, kao i sa članovima Komisije za akreditaciju programa.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa novođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na analizama ove vrste;
 • drugu dokumentaciju kojom može dokazati ispunjenost uslova za obavljanje konsultantskih usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • nacrt konsultantskog plana – dokument sa ciljevima konsultacije, metodologijom rada i rasporedom implementacije;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj 01 - 167 od 11.02.2020. godine“.

                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                       Drago Spaić

Crna Gora

UPRAVA ZA KADROVE

Br: 021-112/19-5859/2

Podgorica, 04.10.2019.

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

 1. Viši/a savjetnik/ca III - Odjeljenje za unapređenje kapaciteta stručnih radnika,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - socijalna politika i socijalni rad

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja

 1. Samostalni/a savjetnik/ica III - za finansijske poslove - Služba za opšte poslove i finansije,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - najmanje dvije godine radnog iskustva

Opširnije...

U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije tazvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštitz radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Planirane aktivnosti odnose se na izradu Analize o poterebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, formiranje tima za pripremu analize i održavanje sastanaka tima za pripremu Analize.

Kompletan tekst obavještenja možete pogledati ovdje.

Svrha ovog Poziva je podnošenje prijedloga projekta od strane relevantnih organizacija civilnog društva, koje posluju na regionalnom i/ili međunarodnom nivou, u cilju podrške Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore u osiguranju što bolje i efikasnije primjene međunarodnih i regionalnih standarda koji se odnose na zaštitu i poštovanje dječjih prava  u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Organizacije civilnog društva, koje posluju na regionalnom i/ili međunarodnom nivou, koje zadovoljavaju kriterijume javnog poziva,  pozvane su da podnesu prijedloge za partnerstvo ističući svoje relevantne kapacitete, iskustvo, kadrovske potencijale, stručnost, vještine i sposobnost da pruže podršku u zaštiti prava djeteta na nivou konkretnih slučajeva stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad.

Od organizacija koje žele da učestvuju u Pozivu za podnošenje prijedloga očekuje se da pošalju prijavu, jasno obilježenu kao „Poziv za podnošenje prijedloga za edukaciju Centara za socijalni rad u oblasti prava djeteta“, na sljedeću adresu e-pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15. septembra 2019. godine.

Aplikacije moraju biti popunjene na crnogorskom.

Prijave će ocjenjivati Evaluaciona komisija kako bi identifikovala NVO koje imaju mandat, iskustvo, kapacitete i komparativnu prednost da podrže postizanje rezultata u oblasti zaštite i primjene dječjih prava. Treba napomenuti da učešće u ovom pozivu za prijedloge projekata ne garantuje da će NVO biti odabrana kao potpisnica ugovora sa Zavodom.

Specifični zadaci:

 1. Izrada i akreditacija programa obuke na temu „Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječjoj zaštiti“,
 2. Realizacija 4 dvodnevne obuke (u trajanju od 12 sati) za po 20 učesnika na temu „Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ za stručne radnike zaposlene u centrima za socijalni rad.
 3. Program obuke treba da sadrži i dio koji se odnosi na procedure za obezbjeđivanje bezbjednosti djece za sve zaposlene koji rade u socijalnoj i dječijoj zaštiti (Safegurading Procedures), kao i odjeljak o prevenciji seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece od strane zaposlenih koji su u direktnom radu/kontaktu sa djecom.

Program obuke treba da nudi znanja i vještine koja su neophodna da bi stručnjaci za zaštitu djece u centrima za socijalni rad  i ustanovama dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava. On bi takođe trebalo da uspostavlja vezu između procesnih mehanizama za utvrđivanje najboljih interesa djeteta i stručnog postupka u centru za socijalni rad. U skladu sa vršenjem javnih ovlašćenja centra za socijalni rad i obaveze davanja nalaza i mišljenja u sudskim postupcima gdje su djeca učesnici postupka bilo u svojstvu svjedoka, svjedoka/oštećenih ili počinioca krivičnog djela, i u svim postupcima pred centrom gdje postoji rizik od zanemarivanja i zlostavljanja djece, neophodno je da centar za socijalni rad prepozna i primijeni metodologiju rada sa djecom i porodicama koja je usaglašena sa procesnim elementima utvrđivanja najboljih interesa, bazirana na smjernicama za poštovanje prava djeteta Komiteta za prava djeteta i koja integriše poštovanje vodećih principa vođenja slučaja u zaštiti djece. Na taj način jača se kompetentnost zaposlenih u centrima za socijalni rad za rad sa djecom i njihovim porodicama, a djeca i porodice dobijaju kvalitetnu uslugu koja je pružena na dostupan, razumljiv način, koja odgovara potrebama djeteta i integriše principe i prava djeteta u stručni postupak. Neophodno je da kroz akreditovani program obuke kao i realizaciju istog stručni radnici razviu veću sigurnost u radu, da mogu da argumentovano obrazlože odluke o djetetu koje su donijeli i objasne zašto su te odluke u skladu sa najboljim interesima djeteta u konkretnoj situaciji u kojoj se dijete i njegova porodica nalaze. Cilj ovakvog programa obuke i realizacije obuke je da se povećava kvalitet zaštite djeteta, kompetentnost profesionalaca i kredibilitet države u postupcima koji se tiču djece pred centrom za socijalni rad.

Neophodna dokumentacija:

 • Kopija registracije NVO
 • Izjava o NVO, profil, struktura zaposlenih, relevantno iskustvo i izvještavanje potpisano od strane ovlašćenog službenog lica i
 • Predlog programa obuke kao i agende dvodnevnih obuka za stručne radnke

Kriterijumi za izbor: Evaluaciona komisija će pregledati dokaze dostavljene od strane OCD-a i procijeniti prijave na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Relevantnost, kvalitet i koherentnost predloga (60%),
 • Institucionalni kapacitet i održivost kao i profil, iskustvo i kadar NVO koji će sprovediti obuku (30%),
 • Ostalo [u skladu sa zahtjevima Zavoda] (10%) - dokazano iskustvo u izradi i izvođenju sličnih programa obuke.

Trajanje potencijalnog ugovora: 25. septembar 2019. godine – 20. novembar 2019. godine

Budžetski zahtjev: Molimo svaku od organizacija da podnese finansijsku ponudu za tražene zadatke.

Izvještavanje: Odabrana NVO će pružati redovne narativne i finansijske izveštaje u skladu sa smjernicama i zahtjevima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Napomena: Inicijativa sprovodi uz podršku UNICEF-a i predstavnici UNICEF-a će biti dio evaluacione komisije.

Crna Gora

UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/18-13049/2

Podgorica: 28.12.2018. godine

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

 1. Samostalni/a savjetnik/ica I - Odjeljenje za unapređenje kapaciteta stručnih radnika,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - najmanje pet godina radnog iskustva 

Potrebna dokumentacija:

- obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- fotokopija biometrijske lične karte,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
- dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu i da je državni službenik,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati mogu Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).                             

Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kancelarije, inspektor koordinator, inspektor i ovlašćeno službeno lice, kao i lice kome je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 al. 1, 2 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 2/18).

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 46  Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Sl. list Crne Gore", br. 50/18) .  

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanje organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas  (spisak propisa potrebnih za pripremu prakticnog dijela pisanog testa objavljen je na web sajtu Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima.

Opširnije...

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/18-6251/2
Podgorica, 16.04.2018 godine

UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe 
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Samostalni/a savjetnik/ica I za razvoj sistema kvaliteta-Odjeljenje za razvoj i stručnu podršku;
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, ( vii 1 nivo kvalifikacije obrazovanja) Pravni fakultet ili Fakultet društvenih nauka-smjer socijalni rad i socijalna politika,psihologija,sociologija ili pedagogija;
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 5 godina
- poznavanje rada na računaru (word i excel)

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
        
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13, 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. 

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).

Opširnije...

 
 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/18-2463/2
Podgorica, 07.02.2018 godine

UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe 
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Samostalni/a savjetnik/ica I za razvoj sistema, Odjeljenje za razvoj i stručnu podršku, - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,​

  - Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja)), Pravni fakultet ili fakultet društvenih nauka - smjer socijalni rad i socijalna politika, psihologija, sociologija ili pedagogija
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 5 godina
- poznavanje rada na računaru (word i excel)
 

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

   
   
 

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
        
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13, 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. 

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).

Opširnije...

 
 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE
Broj: 02/1-112/18-1740/3
Podgorica, 26.01.2018 godine


UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

 

1. Načelnik/ica u Službi za opšte poslove i finansije, - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,​

  - Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet ili Ekonomski fakultet
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu
 

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

 

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
        
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13, 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. 

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Opširnije...

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE
 Broj: 02/1-112/18-1352/2
Podgorica, 24.01.2018 godine
 

 

UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe 
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

 1. Samostalni/a savjetnik/ica II za istraživačke poslove u Odjeljenju za razvoj i stručnu podršku
  - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja) fakultet društvenih nauka - smjer sociologija 
  - Položen stručni ispit za rad u državnim organima
  - Radno iskustvo u trajanju od 3 godine
  - poznavanje rada na računaru (word i excel)
  - znanje engleskog jezika (B2 nivo)

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

 

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
        
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13 i 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. 

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).

Opširnije...

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/18-1354/2
Podgorica, 22.01.2018 godine

UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe 
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Samostalni/a savjetnik/ica I za finansije u Službi za opšte poslove i finansije,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja)), Ekonomski fakultet
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- Poznavanje rada na računaru (word i internet)
- radno iskustvo u trajanju od 5 godina

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
        
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13, 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. 

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Opširnije...

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/17-9499/2
Podgorica, 13.09.2017 godine

 

UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

 

1. Samostalni/a savjetnik/ica III za istraživačke poslove, Odjeljenje za razvoj i stručnu podršku,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja) fakultet humanističkih nauka- filozofija
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 1 godine
- poznavanje rada na računaru (word i excel)


Potrebna dokumentacija:
- obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

 
Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz.

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Opširnije...

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/17-9498/2
Podgorica, 13.09.2017 godine

UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Namještenik/ca, Služba za opšte poslove i finansije,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

- Osnovno obrazovanje (I2 nivo kvalifikacije obrazovanja), bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave zakadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 66/12 i 34/14).

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Probni rad u trajanju od godinu dana obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati ime i prezime sa adresom i telefonskim brojem, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa, na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
Kontakt osoba - Anita Ljucović
tel: 067/ 607-494; 202-291; Rad sa strankama od 10h - 13h;
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.

Save

Najave događaja

SOS telefon