Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/17-9498/2
Podgorica, 13.09.2017 godine

UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Namještenik/ca, Služba za opšte poslove i finansije,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

- Osnovno obrazovanje (I2 nivo kvalifikacije obrazovanja), bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave zakadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 66/12 i 34/14).

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Probni rad u trajanju od godinu dana obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati ime i prezime sa adresom i telefonskim brojem, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa, na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
Kontakt osoba - Anita Ljucović
tel: 067/ 607-494; 202-291; Rad sa strankama od 10h - 13h;
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.

Save

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/17-3510/2
Podgorica, 12.04.2017 godine

UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
INTERNI OGLAS - IZMEĐU DRŽAVNIH ORGANA
za potrebe
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Načelnik/ica  Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radnika,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja)), fakultet društvenih nauka-smjer socijalni rad i socijalna politika, psihologija, sociologija ili pedagogija
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu

2. Samostalni/a savjetnik/ica I  za unapređenje kapaciteta stručnih radnika, Odjeljenje za unapređenje kapaciteta stručnih radnika,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja)), Pravni fakultet ili fakultet društvenih nauka-smjer socijalni rad i socijalna politika, psihologija, sociologija ili pedagogija
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 5 godina
- poznavanje rada na računaru (word i excel)

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjestoi CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
       
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja,u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz.

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove(Obrazac prijave sa pregledom dokumentacijekoja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14).

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.co.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za interni oglas - između državnih organa za potrebe Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Kontakt osoba - - Bojana Lacmanović
tel: 069/ 194 - 359; 202-290; Rad sa strankama od 10h - 13h;
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.


Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/16-13593/2
Podgorica, 29.09.2016 godine

UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe 
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Načelnik/ica u Odjeljenju za unapređenje kapaciteta stručnih radnika
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja)Fakultet društvenih nauka-smjer socijalni rad i socijalna politika, psihologija, sociologija ili pedagogija
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu

2. Samostalni/a savjetnik/ica I za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Odjeljenju za unapređenje kapaciteta stručnih radnika
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja),Pravni fakultet ili Fakultet društvenih nauka-smjer socijalni rad i socijalna politika, psihologija, sociologija ili pedagogija
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 5 godina
- poznavanje rada na računaru (word i excel)

3. Samostalni/a referent/kinja u Službi za opšte poslove i finansije
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,- Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a, (IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja)
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- Radno iskustvo u trajanju od 3 godine
- poznavanje rada na računaru ( Word, Excel i Internet)

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi 
  da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja  (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično
  djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
        
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. 

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14).

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.co.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.

Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa i radnog mjesta)  na adresu:


UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za interni oglas - unutar državnog organa za potrebe Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Kontakt osoba - Nađa Vukčević
tel: 069/ 543 - 697; 020/ 202-291; Rad sa strankama od 12h - 15h; 
www.uzk.co.me


DIREKTORICA 
Svetlana Vuković s.r.

http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=209&lang=sr